ILPP2/4512-371/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na zakup Infokiosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
ILPP2/4512-371/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. działalność gospodarcza
 3. odliczanie podatku naliczonego
 4. odliczenia
 5. podatek naliczony
 6. podatek od towarów i usług
 7. podatnik
 8. prawo do odliczenia
 9. projekt
 10. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku sygnowanego datą 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na zakup Infokiosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na zakup Infokiosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną non profit, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zainteresowany działa jako L. w rozumieniu przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.);
 2. rozporządzenia RADY (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego;
 3. rozporządzenia KOMISJI (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego;
 4. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.).

Wnioskodawca podpisał „Umowę o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich” w dniu 23 listopada 2010 r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów Zainteresowany realizuje nieodpłatnie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie może odzyskać on uiszczonego podatku VAT. Wnioskodawca nigdy nie był zgłaszany do rejestracji podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników VAT i nigdy nie figurował. W wyniku realizacji ww. operacji Zainteresowany nie osiąga przychodów. W marcu 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Rozszerzenie informacji turystycznej (...)”. Projekt ten swoim zasięgiem obejmują obszar powiatu, w którego skład wchodzą m.in. (...) Gminy. Głównym celem operacji jest promocja, wzrost atrakcyjności regionu oraz rozszerzenie informacji turystycznej poprzez ustawienie Infokiosków (...). Na realizację tego projektu Wnioskodawca podpisał umowę dotyczące przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa została zawarta w dniu 28 listopada 2014 r. z Samorządem Województwa. Wnioskodawca prowadził już identyczne działania na obszarze innych gmin w roku ubiegłym.

Zakupy realizowane w ramach projektu w całości zostaną zrefundowane ze środków unijnych, tak jak w poprzednim projekcie, do którego Wnioskodawca otrzymał odpowiednią interpretację. Wydanie interpretacji niezbędne jest do rozliczenia ww. zakupów i otrzymania refundacji w Samorządzie Województwa i ustalenia, które wartości należy uznać za koszty kwalifikowalne – czy wartość netto (w przypadku podatników podatku od towarów i usług), czy wartość brutto (dla podatników niebędących podatnikiem podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Zainteresowany, jako podmiot niebędący podatnikiem od towarów i usług, może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na zakup Infokiosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma on możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT z faktur otrzymanych za zakup Infokiosków w ramach realizacji projektu. Zainteresowany nie spełnia żadnego z koniecznych kryteriów uprawniających do odliczenia podatku VAT zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zatem uważa, że nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną non profit, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W dniu 23 listopada 2010 r. Wnioskodawca podpisał z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Umowę o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich”. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów Zainteresowany realizuje nieodpłatnie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie może odzyskać on uiszczonego podatku VAT. Wnioskodawca nigdy nie był zgłaszany do rejestracji podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników VAT i nigdy nie figurował. W wyniku realizacji ww. operacji Zainteresowany nie osiąga przychodów. W marcu 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Rozszerzenie informacji turystycznej (...)”. Projekt ten swoim zasięgiem obejmują obszar powiatu, w którego skład wchodzą m.in. Gminy (...). Głównym celem operacji jest promocja, wzrost atrakcyjności regionu oraz rozszerzenie informacji turystycznej poprzez ustawienie Infokiosków (...). Na realizację tego projektu Wnioskodawca podpisał umowę dotyczące przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa została zawarta w dniu 28 listopada 2014 r. z Samorządem Województwa.

Zakupy realizowane w ramach projektu w całości zostaną zrefundowane ze środków unijnych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a Infokioski nabyte w ramach realizowanych projektów nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Infokiosków związanych z realizacją przedmiotowych projektów.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany – niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na zakup Infokiosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.