ILPP2/4512-1-900/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-900/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. dotacja celowa
 3. faktura
 4. nabycie
 5. odliczenia
 6. podatek naliczony
 7. podatek od towarów i usług
 8. programy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), rozliczającym się w okresach miesięcznych. Spółka jest producentem systemów profili okiennych i drzwiowych z PVC oraz materiałów kompozytowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) w ramach poprawy warunków BHP prowadzi program dofinansowania prowadzonych przez płatników składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Program poprawy warunków BHP prowadzony jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 1. projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 2. projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 3. projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

W dniu 6 października 2015 roku Spółka zawarła z ZUS umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie ”. Zgodnie z zawartą umową ZUS, działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ww. Ustawy, przekaże Spółce kwotę dofinansowania w wysokości 154 325,07 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 07/100), co stanowi 60% całkowitych kosztów ww. Projektu. Planowany całkowity koszt realizacji ww. Projektu wynosi 257 208,45 zł (brutto).

Kwota dofinansowania, o której mowa powyżej zostanie przekazana przez ZUS na rachunek bankowy Spółki w dwóch transzach, tj.:

 • I transza w wysokości 77 162,53 zł (brutto) jest wypłacana w terminie 14 dni od daty zawarcia ww. Umowy,
 • II transza w wysokości różnicy pomiędzy pełną kwotą dofinansowania a wypłaconą kwotą I transzy, zostanie przekazana Spółce w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru ww. Projektu.

W przypadku, gdy faktycznie poniesiony koszt realizacji projektu będzie niższy od planowanego całkowitego kosztu jego realizacji, wówczas II transza dofinansowania zostanie odpowiednio pomniejszona.

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Spółka ma zamiar przeznaczyć otrzymane z ZUS dofinansowanie na zakup towarów (w tym środków trwałych) oraz usług mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy Spółki, a dotyczących m.in. zakupu i instalacji systemu wentylacji w halach produkcyjnych Spółki (hala pakowania oraz hala okleinowania).

Ww. towary i usługi będą nabywane od podmiotów zewnętrznych, które z tego tytułu będą wystawiać na Spółkę faktury VAT, w których będzie wykazany również podatek VAT. Spółka zamierza dokonać obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT wystawionych przez dostawców ww. towarów i usług.

W momencie złożenia niniejszego wniosku projekt pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie” jest w trakcie realizacji, a Spółka nie dokonała odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług, którzy mają wykonać prace związane z realizacją ww. Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT związanych z nabyciem przez Spółkę towarów (w tym środków trwałych) oraz usług, mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy Spółki, ze środków uzyskanych z dotacji będzie podlegać odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ww. ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki, t.j.:

 1. nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 2. nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Źródło finansowania zakupów nie wpływa na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ad a) Podatnik VAT jako nabywca towarów/usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Spółka - jak zostało wspomniane w opisie stanu faktycznego - prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym. W konsekwencji pierwsza z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT została przez Spółkę spełniona.

Ad b) Wykorzystywanie towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Dokonując analizy ww. przepisu należy zauważyć, że ustawodawca nie sprecyzował w jakim zakresie towary lub usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a zatem związek taki może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania podatnikowi odliczyć podatku naliczonego VAT, jeżeli związek nabywanych towarów lub usług z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika jest jedynie pośredni. Pogląd ten został potwierdzony zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. wyrok z dnia 26 maja 2005 r. o sygn. C- 465/03; wyrok z dnia 8 czerwca 2000 r. o sygn. C-98/98), jak i orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Opolu z dnia 29 marca 2010 r. sygn. I SA/Op 592/09; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2008 r. o sygn. I SA/Wr 1706/07).

Wyjaśnić również należy, że oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Spółka podkreśla, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów.

Spółka wskazuje, że w ramach ww. umowy otrzyma z ZUS kwotę dofinansowania w wysokości 154 325,07 zł (brutto). Spółka ma zamiar przeznaczyć otrzymane z ZUS dofinansowanie na zakup i instalację towarów (w tym środków trwałych) oraz usług mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy Spółki takich jak np.: zakupu i instalacji systemu wentylacji w halach produkcyjnych Spółki (hala pakowania oraz hala okleinowania).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek (bezpośredni lub pośredni) dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka będzie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z realizacją zawartej z ZUS umowy dot. dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.”, należy stwierdzić, iż ww. towary i usługi będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji również druga ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość korzystania z prawa do odliczenia VAT jest spełniona.

Podsumowanie.

Zdaniem Spółki, z tytułu zakupu towarów i usług ze środków uzyskanych w związku z zawartą umową z ZUS z dnia 6 października 2015 roku dot. dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.”, przysługiwać będzie Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Spółka stoi na stanowisku, iż nie ma żadnych podstaw do tego, by uzależnić prawo do odliczenia VAT od tego, z jakich środków dany zakup jest sfinansowany, jak również czy nabycie towarów lub usług jest finansowane za pomocą innych środków niż środki własne podatnika, który dokonuje wyłącznie transakcji opodatkowanych. Takie stanowisko zajął również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 6 października 2005 r., sygn. akt C-204/03 i C-243/03, oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2006 roku, sygn. PPB1-443/1518/2005.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 , przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, t.j. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), rozliczającym się w okresach miesięcznych. Spółka jest producentem systemów profili okiennych i drzwiowych z PVC oraz materiałów kompozytowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). W dniu 6 października 2015 Spółka zawarła z ZUS umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o”. Spółka ma zamiar przeznaczyć otrzymane dofinansowanie z ZUS na zakup towarów oraz usług mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy Spółki. Towary i usługi będą nabywane od podmiotów zewnętrznych, które z tego tytułu będą wystawiać na Spółkę faktury VAT w których będzie również wykazany podatek VAT. Spółka zamierza dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez dostawców towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że Spółka będzie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z realizacją zawartej z ZUS umowy dot. dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie” to towary te i usługi będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o VAT pozwala stwierdzić, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a poniesione wydatki służyć będą czynnościom opodatkowanym VAT. Fakt finansowania poniesionych zakupów z przyznanego Wnioskodawcy dofinansowania nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przez niego w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.