ILPP2/4512-1-856/15-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-856/15-2/AKrinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. obiekt sportowy
 3. odliczenia
 4. podatek od towarów i usług
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest m.in. sprawne i efektywne zarządzanie stadionem miejskim (dalej: Stadion).

Spółka wynajmuje/udostępnia Stadion na potrzeby organizacji meczów piłki nożnej, w tym także przeprowadzenia treningów (dalej: Mecze), na warunkach określonych w umowach najmu z kontrahentami (dalej: Kontrahenci, Najemcy). Spółka zobowiązuje się do przekazania Najemcom Stadionu celem przygotowania i organizacji Meczów, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu oraz zagwarantowanie pełnej funkcjonalności Stadionu. Zapewnienie pełnej funkcjonalności Stadionu jest wymagane m.in. przez przepisy o organizacji imprez masowych. Ponadto Kontrahenci zainteresowani są wyłącznie organizacją Meczu na stadionie w pełni sprawnym, nieuszkodzonym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa.

Świadczone przez Spółkę usługi najmu Stadionu są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Spółkę. Zdarza się, że podczas Meczów organizowanych przez Kontrahentów powstają szkody (np. uszkodzenia grzejników, wyrwane krzesełka, uszkodzone toalety).

Szkody powstałe podczas Meczów organizowanych przez Kontrahentów są naprawiane przez Spółkę na jej rachunek, w związku z prowadzoną działalnością. W tym celu Spółka dokonuje zakupu towarów i usług (np. zakup nowych krzesełek, usługi montażu krzesełek) od podmiotów trzecich. Do kwoty zakupionych towarów i usług naliczony jest podatek VAT. Następnie Spółka obciąża Najemców za koszty powstałych szkód notami obciążeniowymi z tytułu otrzymania odszkodowania.

Kwestia otrzymywania wynagrodzenia za szkody została unormowana w umowach zawieranych przez Spółkę, przy czym wypłata odszkodowania oparta jest albo 1) na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: k.c.) albo 2) na podstawie zapisów znajdujących się w umowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo dokonywać pomniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony w transakcjach zakupu towarów i usług nabytych w celu naprawy szkód powstałych w związku z wynajmem Stadionu...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4. art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy u VAT – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 • nabycia towarów i usług.
 • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi ona działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu Stadionem, w szczególności poprzez wynajmowanie go Kontrahentom na potrzeby organizowanych przez nich Meczów. Wynajmowanie Stadionu stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT, co Spółka dokumentuje, wystawiając faktury VAT. Na skutek wynajmowania Stadionu zdarza się, że jego elementy ulegają zużyciu lub zniszczeniu. Ponadto, podczas Meczów powstają lub mogą powstać szkody. Kontrahenci są z kolei zainteresowani wynajęciem sprawnego, nieuszkodzonego Stadionu spełniającego wymogi bezpieczeństwa w zakresie organizacji imprez masowych. W tym celu niezbędne jest dokonywanie bieżącej konserwacji zarówno całego Stadionu, jak i jego poszczególnych elementów oraz bieżące naprawianie powstałych szkód. W przypadku nieusunięcia szkód przed następnym planowanym Meczem może dojść do jego niezorganizowania i wypowiedzenia umów przez Najemców, co wpłynie na zmniejszenie przychodów Spółki. Spółka jednocześnie zobowiązuje się względem Najemców do zapewnienia nie tylko pełnej funkcjonalności Stadionu lecz także zapewnienia dostępu do niego, przygotowania murawy, zapewnienia pomieszczeń techniczno-sportowych, zapewnienia sal konferencyjnych itp. W tym świetle należy uznać, że nabycie towarów i usług w celu naprawienia szkód powstałych podczas organizacji Meczów przez Kontrahentów na podstawie umów najmu Stadionu zawartych między Spółką a Kontrahentami jest niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W szczególności, wymiana uszkodzonych grzejników, toalet czy krzesełek jest niezbędna dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Stadionu oraz uniknięcia sytuacji, w której doszłoby do wypowiedzenia umowy przez Kontrahenta.

Wnioskodawca również podkreśla, iż obciążenia Najemców dokonywane przez Spółkę z tytułu pokrycia szkód powstałych w związku z wynajmem Stadionu mają charakter odszkodowawczy i nie mają charakteru świadczenia, a zatem nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do wystawiania faktury VAT z tego tytułu. Minister Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki w tym zakresie w wydanej interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2015 r.

W kontekście powyższego, Wnioskodawca podkreśla, że wszelkie naprawy, których koszty pokrywa Spółka, będą dokonywane w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością (mającą na celu osiąganie przychodu z wynajmu Stadionu) i nie będą związane z otrzymywanymi odszkodowaniami. Będą to czynności, których celem będzie przywrócenie i zapewnienie Stadionowi pełnej funkcjonalności, tak aby Kontrahenci kontynuowali wynajem. Nawet w sytuacji, gdyby Spółka nie miała podpisanych umów z Kontrahentami zawierających klauzule dotyczące odszkodowań – to i tak musiałaby ponieść koszty napraw, tak aby móc prowadzić działalność polegającą na wynajmie Stadionu.

W związku z powyższym Spółka uważa, że przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w transakcjach zakupu towarów i usług nabytych w celu naprawy szkód powstałych w związku z wynajmem Stadionu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie, przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku – art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest m.in. sprawne i efektywne zarządzanie stadionem miejskim (dalej: Stadion). Spółka wynajmuje/udostępnia Stadion na potrzeby organizacji meczów piłki nożnej, w tym także przeprowadzenia treningów (dalej: Mecze), na warunkach określonych w umowach najmu z kontrahentami (dalej: Kontrahenci, Najemcy). Spółka zobowiązuje się do przekazania Najemcom Stadionu celem przygotowania i organizacji Meczów, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu oraz zagwarantowanie pełnej funkcjonalności Stadionu. Zapewnienie pełnej funkcjonalności Stadionu jest wymagane m.in. przez przepisy o organizacji imprez masowych. Ponadto Kontrahenci zainteresowani są wyłącznie organizacją Meczu na stadionie w pełni sprawnym, nieuszkodzonym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Świadczone przez Spółkę usługi najmu Stadionu są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Spółkę. Zdarza się, że podczas Meczów organizowanych przez Kontrahentów powstają szkody (np. uszkodzenia grzejników, wyrwane krzesełka, uszkodzone toalety). Szkody powstałe podczas Meczów organizowanych przez Kontrahentów są naprawiane przez Spółkę na jej rachunek, w związku z prowadzoną działalnością. W tym celu Spółka dokonuje zakupu towarów i usług (np. zakup nowych krzesełek, usługi montażu krzesełek) od podmiotów trzecich. Do kwoty zakupionych towarów i usług naliczony jest podatek VAT. Następnie Spółka obciąża Najemców za koszty powstałych szkód notami obciążeniowymi z tytułu otrzymania odszkodowania.

Jak wskazano wyżej, dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów będących przedmiotem dostawy, czy też niezbędne do świadczenia usług; bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami.

Wydatki ponoszone na naprawę powstałych szkód (np. uszkodzenia grzejników, wyrwane krzesełka, uszkodzone toalety) są niezbędne, aby obiekt spełniał właściwe normy i standardy. Dokonując napraw Wnioskodawca przywraca funkcjonalność stadionu, tym samym staje się on ponownie zdatny do użytku i może być przedmiotem najmu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma/będzie miał prawo dokonywać pomniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony w transakcjach zakupu towarów i usług nabytych w celu naprawy szkód powstałych w związku z wynajmem Stadionu.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.