ILPP2/4512-1-729/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny.
ILPP2/4512-1-729/15-4/AWinterpretacja indywidualna
 1. basen
 2. obiekt sportowy
 3. podatek od towarów i usług
 4. pływalnia
 5. stawki podatku
 6. szkoły
 7. usługi rekreacyjne
 8. wynajem
 9. wynajem obiektów sportowych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełniony pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług:

 • wynajmu pomieszczeń szkolnych – jest prawidłowe,
 • sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny. Wniosek uzupełniono pismem z 30 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła będąca samorządową jednostką budżetową Gminy świadczy usługi edukacyjne jako zadanie własne Gminy. Poza swoją podstawową działalnością dodatkowo wynajmuje salę gimnastyczną i tory na basenie podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym oraz sprzedaje karnety na basen szkolny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Osiągnięte zyski przeznaczane są na utrzymanie Szkoły m.in. na zakup środków czystości, opłaty za media, podatek od nieruchomości, a także na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych dla uczniów tut. Szkoły.

Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z 29 listopada 2013 r. usługi:

 • „wynajmu, świadczone na podstawie umowy najmu pomieszczeń szkoły (np. salki korekcyjnej, sal lekcyjnych, pomieszczeń przeznaczonych na sklepik szkolny, pomieszczeń kuchni), na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. firmom, innym szkołom itp.).
 • wynajmu, świadczone na podstawie umowy najmu całości lub części basenu szkolnego, sali gimnastycznej, na określony czas, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. indywidualnym trenerom sportowym),
 • wynajmu obiektu sportowego na podstawie umowy najmu na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego szkole,
 • wynajmu sali gimnastycznej, basenu szkolnego na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego innej szkole,
  mieszczą się w grupowaniu - PKWiU 68.20.12.0 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi,
 • udostępniania przez szkołę sali gimnastycznej, basenu będących obiektami sportowymi, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu,
  mieszczą się w grupowaniu - PKWIU 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • udostępniania basenów szkolnych, sal gimnastycznych szkolnych przez szkoły osobom z zewnątrz,
  mieszczą się w grupowaniu - PKWiU 93.29.19.0 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

Szkoła stosuje się do powyższej klasyfikacji.

Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą (poprzez analizę wystawionych faktur) w od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. wszystkie usługi tj.:

 • usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym,
 • sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny

zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.62.13. Na podstawie posiadanej przez nas wiedzy niniejsza klasyfikacja powinna być 92.62.13-00.90 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Natomiast usługi sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny według obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zostały sklasyfikowane w ww. okresie według PKWiU 93.11.10.0 (stan stwierdzony na podstawie wystawionych faktur). Według naszej wiedzy powinny były sklasyfikowane pod symbolem 93.29.19.0 „Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał jednoznacznie, że:

 1. Symbol PKWiU, pod którym były sklasyfikowane świadczone przez tut. Szkołę Podstawową usługi w okresie od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. w powyższym okresie niżej wymienione usługi tj.:
  • usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym,
  • sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny
   według obowiązującej do dnia 31.12.2010 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) wszystkie usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.90
 2. Usługi sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny według obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r., nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.29.19.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osoba fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym w okresie od grudnia 2009 r. opodatkowane są stawką podstawową podatku VAT 23%...
 2. Czy sprzedaż karnetów na basen szkolny w okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 2014 r. oraz w obecnym stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2015 r. opodatkowana jest stawką podstawową podatku VAT 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odpowiedzi na pytanie nr 1, należy stwierdzić, że usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym opodatkowane są stawką podstawową podatku VAT 23% gdyż brak jest podstaw prawnych do zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Powyższa stawka w ocenie Wnioskodawcy obowiązuje do zdarzeń przeszłych zaistniałych od grudnia 2009 r. do chwili obecnej.

Z kolei zdaniem Zainteresowanego w odpowiedzi na pytanie nr 2, sprzedaż karnetów na basen szkolny opodatkowany jest stawką podstawową podatku VAT 23%, gdyż brak jest podstaw prawnych do zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z opinią Głównego Urzędu Statystycznego wyrażoną w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów dotyczącego stosowania standardów klasyfikacyjnych z dnia 29.11.2013 r. preferencyjna stawka VAT (8%) dotyczy obiektów sportowych. Szkoła natomiast jest jednostką oświatową działającą w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Symbol PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” wymieniony w załączniku nr 3 (Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%) do ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, uprawniający do zastosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do szkół może mieć według Wnioskodawcy zastosowanie tylko wyłącznie do zajęć pozalekcyjnych prowadzonych za odpłatnością dla uczniów i młodzieży szkolnej.

W opinii Zainteresowanego nie jest możliwe opodatkowanie sprzedaży karnetów stawką obniżoną 8% wynikającą z załącznika nr 3 do ustawy VAT poz. 179.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPPI/443-205/13/TS z dnia 29.05.2013 r. również uznaje za nieprawidłowe korzystanie ze stawki preferencyjnej 8% w oparciu o poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT do sprzedaży osobom fizycznym prawnym karnetów umożliwiających korzystanie z basenu szkolnego.

Po przeanalizowaniu interpretacji indywidualnych (z dnia 23.07.2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-485/12-2/MN, z dnia 6.02.2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-1182/11/UH) i przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (EU) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. sądzimy, że sprzedaż karnetów upoważniających do korzystania z basenu szkolnego powinna być opodatkowana z zastosowaniem 23% stawki VAT w okresie od grudnia 2009 r. do chwili obecnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku usług wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług:

 • do 31 grudnia 2010 r. była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.),
 • od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% – z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiący wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (w okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2016 r. stawką 8%) wskazano w poz. 186 „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (bez względu na PKWiU).

Ponadto należy zaznaczyć, że poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach zawartych w pozycjach 179, 182–185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych
  • bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182–185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu, ale wyłącznie w zakresie wstępu.

Pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182–186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu), i tak w przedmiotowej sprawie np. z nabyciem biletu wstępu na basen związana jest możliwość pływania.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki) - por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Dodać należy, że co do zasady zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. centrum rekreacyjne, w którym są różne „strefy”: basen do pływania – jedna strefa, baseny rekreacyjne obejmujące m.in. zjeżdżalnie, „sztuczną rzekę” itp. – druga strefa, siłownia i sale do ćwiczeń grupowych – trzecia strefa) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Ponadto w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r., na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosiła 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W pozycji nr 159a wymienione zostały usługi rekreacyjne pozostałe – wyłącznie w zakresie wstępu – sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU ex 92.72 (użycie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania). Przepis ten został dodany art. 1 pkt 37f ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005, nr 90, poz. 756), który miał zastosowanie od 1 czerwca 2005 r.

Zatem z preferencyjnej stawki podatku 7% korzystały usługi sklasyfikowane w poz. 159a w grupowaniu PKWiU ex 92.72 „Usługi rekreacyjne pozostałe”, jednak wyłącznie w zakresie wstępu.

Wnioskodawca, dla świadczonych usług rekreacyjnych w zakresie wstępu na basen szkolny w okresie od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. sklasyfikował przedmiotowe usługi pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.90 według obowiązującej do dnia 31.12.2010 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W przedmiotowej sprawie najistotniejszą kwestią jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Szkoła, będąca samorządową jednostką budżetową Gminy świadczy usługi edukacyjne jako zadanie własne Gminy. Wnioskodawca poza swoją podstawową działalnością dodatkowo wynajmuje salę gimnastyczną i tory na basenie podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym oraz sprzedaje karnety na basen szkolny. Osiągnięte zyski przeznaczane są na utrzymanie Szkoły, m.in. na zakup środków czystości, opłaty za media, podatek od nieruchomości, a także na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych uczniów tut. Szkoły.

Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym, które Szkoła sklasyfikowała w okresie od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.90 jako „Pozostałe usługi związane ze sportem”.

Natomiast według klasyfikacji w obecnym stanie prawnym od 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca stosuje się do klasyfikacji usług w sposób wskazany poniżej, tj. usługi:

 • wynajmu, świadczone na podstawie umowy najmu pomieszczeń szkoły (np. salki korekcyjnej, sal lekcyjnych, pomieszczeń przeznaczonych na sklepik szkolny, pomieszczeń kuchni), na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. firmom, innym szkołom itp.).
 • wynajmu, świadczone na podstawie umowy najmu całości lub części basenu szkolnego, sali gimnastycznej, na określony czas, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. indywidualnym trenerom sportowym),
 • wynajmu obiektu sportowego na podstawie umowy najmu na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego szkole,
 • wynajmu sali gimnastycznej, basenu szkolnego na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego innej szkole,
  sklasyfikował pod symbolem PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”,
 • udostępniania przez szkołę sali gimnastycznej, basenu będących obiektami sportowymi, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu,
  sklasyfikował pod symbolem PKWIU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • udostępniania basenów szkolnych, sal gimnastycznych szkolnych przez szkoły osobom z zewnątrz,
  sklasyfikował pod symbolem PKWiU 93.29.19.0 „Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że dokonuje sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny, co sklasyfikował:

 • w okresie od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.90 „Pozostałe usługi związane ze sportem”,
 • w okresie od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej pod symbolem PKWiU 93.29.19.0 „Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, sytuacji gdy – jak wskazał Wnioskodawca – usługi wynajmu pomieszczeń szkolnych mieszczą się w grupowaniu dla których ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku VAT, do świadczonych usług w powyższym zakresie przez Wnioskodawcę zastosowanie ma podstawowa stawka podatku VAT.

Reasumując do usług wynajmu pomieszczeń szkolnych, świadczonych przez Wnioskodawcę zastosowanie ma stawka:

 • 22% - w okresie od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 • 23% - w okresie od 1 stycznia 2011 r., do chwili obecnej.

Z kolei odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, w ocenie tutejszego organu nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że sprzedaż karnetów wstępu na basen szkolny - zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., jak i w okresie od 1 stycznia 2011 r. - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 22% (obecnie 23%).

Należy bowiem zauważyć, że dla świadczeń sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 93.29.19.0 (w okresie od 1 stycznia 2011 r.) ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do zapisu art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 186 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenia te podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. dla PKWiU 92.62.13-00.90 wskazanego przez Wnioskodawcę dla sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny zastosowanie ma podstawowa stawka podatku 22%, ponieważ ustawodawca dla określonego PKWiU (wskazanego przez Zainteresowanego) nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku VAT.

W ocenie tut. Organu nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wszystkie usługi dokonywane przez Szkołę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 22% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. - 23%).

Reasumując, usługi świadczone przez Wnioskodawcę:

 • w zakresie sprzedaży karnetów wstępu na basen szkolny - podlegają opodatkowaniu:
  • w stanie prawnym od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. stawką podatku VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 186 zał. nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • w zakresie wynajmu pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, lekcyjnej, basenu, części korytarza) na podstawie umowy zawartej na czas określony z osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, nie będących jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym – podlegają opodatkowaniu:
  • w stanie prawnym od grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. stawką podatku VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 1.

Należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwie jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.