ILPP2/4512-1-61/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla doradztwa grupowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono w dniu 7 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizował usługi dla Fundacji, która realizuje projekt pt. „Ośrodek wsparcia ekonomii (...)” w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Usługa polegała na doradztwie o wsparciu eksperckim w zakresie przygotowania kategorii kosztów i treści merytorycznej w biznes planie. Przygotowane zostały: rozpoznanie rynku, uzasadnienie kosztów, analiza branż, harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków.

W żadnym wypadku nie było to szkolenie ani też usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Na przedmiotową usługę Zainteresowany wystawił fakturę VAT ze stawką 23%

W ramach rozliczenia realizowanego projektu Fundacja ujęła koszt doradztwa grupowego dla grup inicjatywnych tworzących spółdzielnię socjalną w zakresie przygotowania biznes planu. Instytucja weryfikująca koszty poniesione przez Fundację w ramach projektu – Wojewódzki Urząd Pracy stwierdziła, iż wydatek wykazany we wniosku o płatność (dokumencie zawierającym zestawienie poniesionych kosztów) jako „doradztwo grupowe” miał na celu przekwalifikowanie uczestników pod względem zawodowym w celu założenia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej przez uczestników projektu.

Zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, taka forma kształcenia, bez względu na nazewnictwo, jest związana z usługą przekwalifikowania zawodowego, gdyż pozwala uczestnikom na zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej na założenie własnej działalności. W związku z powyższym nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym koszty podatku VAT od faktury wystawionej przez Wnioskodawcę ze stawką 23% zostały uznane jako niekwalifikowalne.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Usługa polegała na przeprowadzeniu doradztwa w formie grupowej w zakresie przygotowania biznes planów dla osób fizycznych pragnących założyć spółdzielnię socjalną (nie było to szkolenie ani też usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego). Usługa doradztwa miała na celu wsparcie w przygotowaniu biznes planu i wskazać w jaki sposób można wykorzystać wiedzę nabytą w swoim dotychczasowym zawodzie bądź na nowym stanowisku. Wnioskodawca spotkał się z grupą inicjatywną chcącą założyć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej i pomógł, (skonsultował) jej przygotowanie treści do biznes planu o tematyce marketingowo – kosztowej. Doradztwo polegało na wsparciu eksperckim w zakresie przygotowania kategorii kosztów i treści merytorycznej w biznes planie, przygotowane zostały: rozpoznanie rynku, uzasadnienie kosztów, analiza branż, harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków. Wsparcie to polegało na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej Zainteresowanego i służyło przygotowaniu dokumentacji w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej. Jako Doradca Wnioskodawca zatrudniony został w ramach umowy zlecenia jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT).
 2. Fundacja nie wykonywała powyższej usługi. Była ona zlecona na podstawie umowy zlecenie firmie Zainteresowanego. Nie była to usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego korzystająca ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 3. Świadczona usługa nie jest cząstkowym elementem całości usług świadczonych przez Fundację.
 4. Świadczona usługa nie jest w żaden sposób powiązana z usługą wykonywaną przez Fundację. Fundacja nie świadczy tego typu usług dla uczestników projektu, wszystkie usługi są zlecane odrębnym wykonawcom w zależności od potrzeb uczestników projektu.
 5. Zainteresowany nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację, czy koszt doradztwa grupowego dla grup inicjatywnych tworzących spółdzielnię socjalną w zakresie przygotowania biznes planu przeprowadzonego w sposób opisany powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy definicja usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług została zawarta w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wskazano tam w art. 44, iż usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. W ramach pojęcia kształcenia zawodowego mieści się zdobywanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania określonego zawodu jak również późniejsze rozwijanie tej wiedzy i tych umiejętności, natomiast przekwalifikowanie zawodowe to zdobywanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania innego zawodu niż obecnie.

Analizując powyższe definicje należy ściśle oddzielić usługę doradztwa (nie prowadzącą do uzyskania kwalifikacji, wiedzy do wykonywania określonego lub nowego zawodu) od usługi szkoleniowej.

Kierując się wskazówkami rozporządzenia wykonawczego Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1), zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, iż kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Doradztwo w odróżnieniu od kształcenia ma za zadanie swojego rodzaju zdiagnozowanie problemów osoby, i przedstawienie możliwych działań mających na celu optymalizację dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego, uwzględniającą indywidualne cechy charakteru, zainteresowania danej osoby. Doradztwo co do zasady sprowadza się do udzielenia pomocy, w konkretnym problemie, co ściśle jest uzależnione od analizy indywidualnych czynników, różnych w odniesieniu do różnych osób. Mając powyższe na uwadze, pojęcia usług kształcenia zawodowego i doradztwa są pojęciami różniącymi się od siebie, a kierując się zasadą możliwie ścisłej wykładni przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnień od podatku, należy stwierdzić, iż tylko w przypadku usług kształcenia zawodowego (przekwalifikowania zawodowego) – przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek – możemy mówić o zwolnieniu od VAT.

Termin doradztwo obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem doradcy należy rozumieć tego, kto udziela porad. Natomiast doradzać, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z innych dziedzin, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin usługi w zakresie doradztwa należy rozumieć szeroko.

Świadczone usługi polegające na przeprowadzeniu doradztwa w formie grupowej, które mają na celu wsparcie w przygotowaniu biznes planu i wskazać, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę nabytą w swoim dotychczasowym zawodzie bądź na nowym stanowisku nie są usługami w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż usługi w zakresie doradztwa nie stanowią usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, dlatego też nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub udziałem tych metali;
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
  • nowych środków transportu;
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego świadczona usługa w zakresie doradztwa grupowego nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z 146a ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ust. 1 pkt 29 ww. artykułu – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe – art. 43 ust. 17a ustawy.

Powyższe regulacje (wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy) stanowią odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym przepisu art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Ponadto należy wskazać, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 str. 1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Analiza przywołanej wyżej regulacji art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wskazuje, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Tym samym, do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, nie ma zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, gdyż – jak wskazał Zainteresowany – nie jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, albo uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

 • formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,
 • na świadczone szkolenia należy uzyskać akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • szkolenia muszą być finansowane ze środków publicznych.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest jednak – w pierwszej kolejności – uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającego definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, która ma posłużyć zdobyciu, bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku Języka Polskiego PWN 2006”, „doradca” oznacza „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej słownika, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Stosownie do definicji podanej w ww. słowniku, poradnictwo to „zorganizowana forma udzielania porad w jakimś zakresie”.

Termin „biznes plan” zgodnie z definicją wskazaną w Encyklopedii PWN (http://encyklopedia.pwn.pl/) to ekonomiczny dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Według definicji wskazanej w „Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN 2005” biznes plan to plan ekonomiczny i produkcyjny przedsiębiorstwa lub jakiegoś przedsięwzięcia, zawierający rachunek kosztów i zysków, harmonogram prac oraz założenia techniczne i technologiczne.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował usługi dla Fundacji, która realizuje projekt pt. „Ośrodek wsparcia ekonomii (...)” w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Usługa polegała na doradztwie o wsparciu eksperckim w zakresie przygotowania kategorii kosztów i treści merytorycznej w biznes planie. Przygotowane zostały: rozpoznanie rynku, uzasadnienie kosztów, analiza branż, harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków.

Usługa polegała na przeprowadzeniu doradztwa w formie grupowej w zakresie przygotowania biznes planów dla osób fizycznych pragnących założyć spółdzielnię socjalną. Jak wskazał Wnioskodawca, w jego ocenie nie było to szkolenie ani też usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Usługa doradztwa miała na celu wsparcie w przygotowaniu biznes planu i wskazanie w jaki sposób można wykorzystać wiedzę nabytą w swoim dotychczasowym zawodzie bądź na nowym stanowisku. Wnioskodawca spotkał się z grupą inicjatywną chcącą założyć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej i pomógł, skonsultował przygotowanie treści do biznes planu o tematyce marketingowo – kosztowej. Doradztwo polegało na wsparciu eksperckim w zakresie przygotowania kategorii kosztów i treści merytorycznej w biznes planie, przygotowane zostały: rozpoznanie rynku, uzasadnienie kosztów, analiza branż, harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków. Wsparcie to polegało na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej Zainteresowanego i służyło przygotowaniu dokumentacji w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej. Jako Doradca Wnioskodawca zatrudniony został w ramach umowy zlecenia jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT).

Świadczona usługa nie jest cząstkowym elementem całości usług świadczonych przez Fundację. Świadczona usługa nie jest w żaden sposób powiązana z usługą wykonywaną przez Fundację. Fundacja nie świadczy tego typu usług dla uczestników projektu, wszystkie usługi są zlecane odrębnym wykonawcom w zależności od potrzeb uczestników projektu. Fundacja nie wykonywała powyższej usługi. Była ona zlecona na podstawie umowy zlecenie firmie Wnioskodawcy.

Ponadto Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przytoczone definicje należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczone przez niego usługi nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Jak wynika z wniosku działania, jakie był zobowiązany podjąć Zainteresowany, nakierowane zostały na pomoc (doradztwo) w przygotowaniu biznes planu, czyli dokumentu ekonomicznego (produkcyjnego) przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) jakim ma być spółdzielnia socjalna. Wykorzystał on swoją wiedzę w celu prawidłowego określenia kosztów, dokonywał analiz marketingowych, analiz branż, harmonogramu rzeczowo-finansowy, itd. Pomoc ta ostatecznie służyła przygotowaniu dokumentacji w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej.

Tym samym, w takim działaniu trudno dopatrywać działań o charakterze kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, czyli nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Co prawda, działania Zainteresowanego mogą się przyczynić do utworzenia spółdzielni socjalnej dającej zatrudnienie osobom biorącym udział w przedsięwzięciu, jednak nie mają one na celu nauczania danej grupy osób sporządzania w ogóle biznes planów, czy też nabycia umiejętności związanych z przygotowaniem wniosków o wykorzystanie środków na różne przedsięwzięcia.

Jednoznacznie z wniosku wynika, że charakter świadczonych usług – na rzecz określonej grupy osób – ma cechy doradztwa, tj. wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w celu wywiązania się przez te osoby z pewnych obowiązków, w związku z ich planami biznesowymi.

Skoro usługi będące przedmiotem wniosku nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, to nie znajduje do nich zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Zatem, usługi te nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdza się, że świadczenie przedmiotowej usługi jest opodatkowane 23% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, ponieważ nie została ona wymieniona ani w innych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jako czynność zwolniona od podatku lub opodatkowana stawką obniżoną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.