ILPP2/4512-1-356/16-7/MŁ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.
ILPP2/4512-1-356/16-7/MŁinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od towarów i usług
 4. podatnik
 5. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) oraz z dnia 6 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wniosek uzupełniono w dniu 4 lipca 2016 r. o adres elektroniczny do doręczeń oraz w dniu 11 lipca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat realizujący zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pod tytułem: „Poprawa efektywności energetycznej (...)”.

Projekt wynika z Planu (...) dla Miasta oraz analogicznego planu dla Subregionu i jego celem jest m.in. zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynku szkolny „A”, a także pośrednio spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową, głęboką modernizację energetyczną głównego budynku szkoły. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w latach: 2016-2017 (w roku 2016 przygotowanie projektu, w 2017 roku postępowanie przetargowe i realizacja zasadniczej części projektu, promocja oraz zakończenie). Zakres prac budowlanych będzie obejmował m.in. termomodernizację ścian metodą lekką mokrą styropianem o grubości 15 cm wraz z wymianą obróbek okiennych (związane z grubością okładzin termomodernizacyjnych), obróbek blacharskich systemu rynnowego, obróbek blacharskich ściennych, termomodernizację dachu (styropapa, 2 warstwy łącznie 20 cm, pokrycie) oraz wymianę instalacji odgromowej. Przewiduje się także fragmentaryczną wymianę stalowej stolarki okiennej na okna z PCW i montaż bramy stalowej ocieplonej.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z infrastruktury szkolnej zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania obiektem, tj. „A”. Właścicielem przedmiotu projektu pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym numerem NIP.

Operacyjnie projekt będzie wdrażał Dyrektor „A”, tj. upoważniona jednostka organizacyjna Powiatu i realizator projektu w rozumieniu RPO 2014-2020. Zakres projektu obejmuje zakupy usług oraz robót budowlanych przy obiekcie kubaturowym związanych wyłącznie z projektem, fakturowanych na „A”, a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu: koszty dokumentacji technicznej i opracowania Studium Wykonalności Inwestycji – na podstawie faktury ze zwolnieniem z podatku VAT (dotyczy kosztu dokumentacji technicznej, na którą wydatek został już poniesiony) i faktury VAT za opracowanie SWI (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej na podstawie umowy cywilnoprawnej (nie wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na roboty budowlane termomodernizacyjne związane z obiektem szkolnym fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na nadzór inwestorski i audyt energetyczny powykonawczy fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją projektu fakturowane fakturą VAT (tablica informacyjna – wystąpi podatek od towarów i usług).

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Przekazanie efektów inwestycji „A” nie będzie przedmiotem zmiany własności lub dysponowania, tj. m.in. nie zostanie użyczone lub oddane w trwały zarząd jakiemukolwiek podmiotowi. Przekazanie efektów inwestycji na rzecz realizatora: „A” nie będzie miało charakteru odpłatnego (dokonywane ono jest z tytułu upoważnień do zarządzania mieniem powiatu – w tym przypadku obiektem szkolnym).

Faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na „A”, ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego „A” jest jednostką organizacyjną. Ponieważ całość inwestycji będzie służyć publicznym zadaniom edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, a dyrektor „A” będzie występował jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i reprezentuje jednostkę przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do realizacji projektu oraz posiada stosowne upoważnienia (trwały zarząd mieniem, upoważnienie do zaciągania zobowiązań – dysponowanie środkami w stosownym planie finansowym wynikającym z założeń Budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej) – organ uchwałodawczy i wykonawczy Powiatu postanowiły jak powyżej.

Nabyte towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną „A”.

A” jest zwolniony z podatku VAT i tym samym nie dokonuje odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.

W piśmie z dnia 06 lipca 2016 r. będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany poinformował, że:

 1. A” jest zwolniony z podatku VAT tzn. nie dokonuje rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Fakt zwolnienia z podatku VAT „A” nie skutkuje jednakże brakiem odrębności od Powiatu w rozliczeniach dla potrzeb podatku VAT.
 2. A” nie dokonuje rozliczeń podatku VAT, lecz taki fakt nie zaprzecza tezie, że w przypadku wymogu ich dokonywania – rozliczenia dla potrzeb podatku VAT wykonywane byłyby przez tę jednostkę odrębnie od Powiatu.
 3. Faktury w ramach realizacji projektu będą wystawiane na „A” ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego szkoła ta jest jednostką organizacyjną. Ponieważ całość inwestycji będzie służyć publicznym zadaniom oświatowym, a dyrektor „A” będzie występował jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i reprezentuje jednostkę przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do realizacji projektu oraz posiada stosowne upoważnienia (trwały zarząd mieniem, upoważnienie do zaciągania zobowiązań – dysponowanie środkami w stosownym planie finansowym wynikającym z założeń Budżetu Powiatu) – organ uchwałodawczy i wykonawczy Powiatu postanowiły jak powyżej.
  Środki finansowe w ramach projektu wydatkowane będą w działach, rozdziałach i paragrafach związanych z oświatą publiczną, a polityka rachunkowości oraz ww. podział odpowiedzialności i zasady dysponowania mieniem (mienie wytworzone w projekcie stale pozostaje własnością Powiatu) decydują o powierzeniu przez Radę i Zarząd Powiatu realizacji całości projektu dyrektorowi „A”. Posiadając stosowne upoważnienia dyrektor szkoły działa zawsze w imieniu i na rzecz Powiatu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ponosząc wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2016-2017, współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niezwiązanych z czynnościami opodatkowanymi, może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie może odzyskać zapłaconego podatku VAT, gdyż w przypadku zakupów towarów i usług dokonanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia, niewykorzystywanych w żadnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie:

Powiat realizujący zadania ustawowe na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanego projektu poprawy efektywności energetycznej – głębokiej termomodernizacji obiektu szkolnego.

Powiat wykonuje na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. zadania publiczne m.in. w zakresie edukacji publicznej. W związku z powyższym, że Wnioskodawca realizuje zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie podlega w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie może go odliczać.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powyższym w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku modernizacji energetycznej obiektu szkolnego publicznego nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi zarówno w części przygotowawczej inwestycji (dokumentacja techniczna, Studium Wykonalności Inwestycji, dokumentacja przetargowa), jak również w fazie rzeczowej realizacji (roboty budowlane termomodernizacyjne, nadzór inwestorski, promocja projektu, audyt energetyczny powykonawczy). W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym Powiat nie może go odzyskać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Powiat (Wnioskodawca) realizujący zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym, zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pod tytułem: „Poprawa efektywności energetycznej (...)”. Projekt wynika z Planu (...) dla Miasta oraz analogicznego planu dla Subregionu i jego celem jest m.in. zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynku szkolnym „A”, a także pośrednio spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową, głęboką modernizację energetyczną głównego budynku szkoły. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w latach: 2016-2017 (w roku 2016 przygotowanie projektu, w 2017 roku postępowanie przetargowe i realizacja zasadniczej części projektu, promocja oraz zakończenie). Zakres prac budowlanych będzie obejmował m.in. termomodernizację ścian metodą lekką mokrą styropianem o grubości 15 cm wraz z wymianą obróbek okiennych (związane z grubością okładzin termomodernizacyjnych), obróbek blacharskich systemu rynnowego, obróbek blacharskich ściennych, termomodernizację dachu (styropapa, 2 warstwy łącznie 20 cm, pokrycie) oraz wymianę instalacji odgromowej. Przewiduje się także fragmentaryczną wymianę stalowej stolarki okiennej na okna z PCW i montaż bramy stalowej ocieplonej. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z infrastruktury szkolnej zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania obiektem, tj. „A”. Właścicielem przedmiotu projektu pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym numerem NIP.

Operacyjnie projekt będzie wdrażał Dyrektor „A” tj. upoważniona jednostka organizacyjna Powiatu i realizator projektu w rozumieniu RPO 2014-2020. Zakres projektu obejmuje zakupy usług oraz robót budowlanych przy obiekcie kubaturowym związanych wyłącznie z projektem, fakturowanych na „A”, a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu: koszty dokumentacji technicznej i opracowania Studium Wykonalności Inwestycji – na podstawie faktury ze zwolnieniem z podatku VAT (dotyczy kosztu dokumentacji technicznej, na którą wydatek został już poniesiony) i faktury VAT za opracowanie SWI (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej na podstawie umowy cywilnoprawnej (nie wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na roboty budowlane termomodernizacyjne związane z obiektem szkolnym fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na nadzór inwestorski i audyt energetyczny powykonawczy fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją projektu fakturowane fakturą VAT (tablica informacyjna – wystąpi podatek od towarów i usług).

Wszystkie ww. wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Przekazanie efektów inwestycji „A” nie będzie przedmiotem zmiany własności lub dysponowania tj. m.in. nie zostanie użyczone lub oddane w trwały zarząd jakiemukolwiek podmiotowi. Przekazanie efektów inwestycji na rzecz realizatora: „A” nie będzie miało charakteru odpłatnego (dokonywane ono jest z tytułu upoważnień do zarządzania mieniem powiatu – w tym przypadku obiektem szkolnym).

Faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na „A” ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego „A” jest jednostką organizacyjną. Ponieważ całość inwestycji będzie służyć publicznym zadaniom edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, a dyrektor „A” będzie występował jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i reprezentuje jednostkę przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do realizacji projektu oraz posiada stosowne upoważnienia (trwały zarząd mieniem, upoważnienie do zaciągania zobowiązań – dysponowanie środkami w stosownym planie finansowym wynikającym z założeń Budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej) – organ uchwałodawczy i wykonawczy Powiatu postanowiły jak powyżej.

Nabyte towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną „A”. Jak wskazał Wnioskodawca „A” jest zwolniony z podatku VAT tzn. nie dokonuje rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Lecz taki fakt nie zaprzecza tezie, że w przypadku wymogu ich dokonywania – rozliczenia dla potrzeb podatku VAT wykonywane byłyby przez tę jednostkę odrębnie od Powiatu.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości odnośnie tego, czy Powiat ponosząc wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2016-2017, współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niezwiązanych z czynnościami opodatkowanymi, może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Reasumując, w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując projekt Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie zasad kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.