ILPP2/4512-1-29/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy Uczelnia postąpiła prawidłowo nie pomniejszając podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją zadania?
ILPP2/4512-1-29/15-2/ENinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Uczelnia) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Uczelnia jest publiczną szkołą wyższą, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572) oraz Statutu. Regulacje prawne dotyczące szkół wyższych są zawarte przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej: Pr.sz.w. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 Pr.sz.w. uczelnia to szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 Pr.sz.w. zastrzega zaś, że studia wyższe to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

W kontekście możliwości podejmowania przez uczelnie różnego rodzaju aktywności zauważyć należy, że w myśl przepisów art. 4 Pr.sz.w. uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym. Przepis art. 6 ust. 1 Pr.sz.w. stanowi zaś, że uczelnia ma w szczególności prawo do:

 1. prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich kierunków;
 2. współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców;
 3. wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);
 4. prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym;
  1. ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,
  2. ustalania planów studiów i programów kształcenia, uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
 5. prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 6. wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Przepisy Pr.sz.w. określają podstawowe zadania uczelni. W myśl art. 13 ust. 1 Pr.sz.w. należą do nich:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Ustawa zastrzega także, iż (w ramach swojej działalności podstawowej) uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.

W świetle art. 7 Pr.sz.w. uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo.

Wnioskodawca świadczy usługi opodatkowane (np. najem, odpłatne badania etc.), zwolnione (np. usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych, podyplomowych, kursy i szkolenia) jak i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. kształcenie studentów studiów dziennych).

Wnioskodawca zgodnie z misją Uczelni, dąży m.in. do najwyższych standardów w badaniach naukowych oraz wysokiej jakości kształcenia. Władze Uczelni od ponad 60 lat realizują założenia misji poprzez ciągłe dostosowywanie się do aktualnego otoczenia oraz do zmieniających się warunków panujących na rynku.

W planach rozwoju Uczelni na lata 2007-2015 wymienione są następujące cele strategiczne:

 1. Podniesienie poziomu badań naukowych i innowacyjności, wyrażone przez pozycję Uczelni jako uniwersytetu badawczego we wspólnotach wiedzy i Innowacji.
 2. Doskonalenie nauczania akademickiego zorientowanego na studenta w połączeniu z kształtowaniem jego sylwetki dla społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Stworzenie szerokiej profesjonalnej edukacji na poziomie studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia ustawicznego, odpowiadającej na zapotrzebowanie społeczne, a zwłaszcza – rynku pracy.
 4. Rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów, pracowników i absolwentów Uczelni oraz rozwijanie i podtrzymywanie korzystnych dla Uczelni kontaktów z jej bliższym i dalszym otoczeniem – przemysł, instytucje o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, a szczególnie z absolwentami.
 5. Usprawnienie procesów wewnętrznych i zrównoważony rozwój zasobów Uczelni wspierające realizację celów 1-4.

Realizacja powyższych celów wiąże się z rozwojem i rozbudową istniejącej Infrastruktury dydaktycznej, naukowej i socjalnej studentów i pracowników.

Jednym z planów inwestycyjnych, który przyczynił się do osiągnięcia stawianych sobie zamierzeń przez Uczelnię był projekt Przebudowa budynku B1 (...) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dla potrzeb tego wniosku zwany dalej: ZADANIEM.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Uczelnią, a A., pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej POIiŚ, począwszy od 2008 roku projekt jest w trakcie realizacji.

ZADANIEM objęto:

 • przebudowę elementów zagospodarowania terenu dziedzińca budynku B1,
 • przebudowę elewacji budynku B1,
 • oświetlenie elewacji budynku B1,
 • przebudowę instalacji magistralnych w piwnicach budynku B1,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • przebudowę i budowę dźwigów osobowych w budynku B1,
 • przebudowę klatek schodowych, posadzek korytarzy oraz stolarki drzwiowej,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń piwnic budynku B1 na pomieszczenia dydaktyczne,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń poddasza budynku B1 na cele dydaktyczne,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku B1 wskazanych w projekcie,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń hali odlewni budynku B1 na Laboratoria,
 • wykonanie instalacji elektrycznych teletechnicznych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku B1,
 • Konserwacja renowacja posadzki, ścian sufitów, konserwacja stolarki drzwiowej i klatek schodowych (skrzydło północne budynku), wyposażenie infrastruktury dydaktycznej budynków B1 oraz B2 w meble oraz nowoczesny sprzęt i aparaturę przeznaczoną na cele dydaktyczne.

W okresie od 2008 do 2013 r. dokonano przebudowy budynku w powyższym zakresie, natomiast w latach 2012-2013 projekt przewidywał sfinansowanie zakupów aparatury do obsługi dydaktyki. Zgodnie z założeniami programu POIiŚ – miał być i został przeznaczony wyłącznie do działalności dydaktycznej.

W związku z powyższym Uczelnia realizując ZADANIE – nie odliczała podatku VAT wykazując jego wartość jako wydatek kwalifikowany.

ZADANIE zostanie rozliczone z instytucją finansującą po zakończeniu projektu. Uczelnia przyjęła zakończone prace dotyczące przebudowy budynku oraz elewacji i oświetlenia na stan środków trwałych w 2013 roku – z nakładami brutto. Nabywane wyposażenie i aparatura przyjmowane są na stan środków trwałych również w wartości brutto.

W ramach ZADANIA przebudowano część sal dydaktycznych budynku, część korytarzy, klatek schodowych, toalet, pomieszczeń gospodarczych, elewację i oświetlenie budynku oraz poddasze i piwnicę. Wyposażono przebudowane sale dydaktyczne w meble, sprzęt audiowizualny oraz część laboratoriów w aparaturę najnowszej technologii mając na uwadze efektywność kształcenia oraz rozwój uczestników studiów doktoranckich korzystających z pomieszczeń w budynku, o którym mowa w projekcie. Przystosowanie budynku i sal dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich miało na celu przyczynić się do wzrostu osób niepełnosprawnych wśród studentów Uczelni.

Beneficjentami ostatecznymi ZADANIA stali się studenci w ramach Krajowego Systemu Edukacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy Uczelnia postąpiła prawidłowo nie pomniejszając podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją ZADANIA...

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia postąpiła prawidłowo nie pomniejszając podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją ZADANIA, bowiem zgodnie z założeniem POIiŚ, w ramach którego nastąpiło dofinansowanie – projekt dotyczył wyłączenie działalności dydaktycznej, a więc czynności niepodlegających VAT lub zwolnionych z tego podatku, a zatem nie uprawniających Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących nakłady na realizację ZADANIA.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a takich czynności Wnioskodawca nie wykonuje w budynku objętym przebudową opisaną w stanie faktycznym wniosku.

W ramach ZADANIA przebudowano bowiem część sal dydaktycznych budynku, część korytarzy, toalet, pomieszczeń gospodarczych, wyposażono przebudowane sale dydaktyczne w meble, sprzęt audiowizualny oraz część laboratoriów w aparaturę najnowszej technologii mając na uwadze efektywność kształcenia oraz rozwój uczestników studiów doktoranckich korzystających z pomieszczeń w budynku, o którym mowa w projekcie. Przystosowanie budynku i sal do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich miało na celu przyczynić się do wzrostu osób niepełnosprawnych wśród studentów Uczelni.

Beneficjentami ostatecznymi ZADANIA stali się studenci w ramach Krajowego Systemu Edukacji, tj. nie związanego z ponoszeniem przez studentów opłat, który zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w skrócie ETS (np. wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie nr C-318/05 Komisja v. Republika Federalna Niemiec; wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie nr C-76/05 Schwarz: wyrok ETS z 7 grudnia 1993 r. w sprawie nr C-109/92 Wirth; wyrok ETS z 27 września 1988 r. w sprawie nr 263/86 Humbel i Edel), jest systemem, który:

 1. jest ustanawiany przez państwo i służy realizacji zadań przypisywanych państwu w obszarze edukacji, kultury i potrzeb socjalnych, co oznacza, że władze publiczne są odpowiedzialne za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych,
 2. jest w głównej mierze finansowany ze środków publicznych; a zatem dla celów wykonywania czynności nie podlegających VAT.

Zgodnie z powyższym, Uczelnia postąpiła prawidłowo nie odliczając podatku VAT w związku z realizacją ZADANIA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Uczelnia) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Uczelnia jest publiczną szkołą wyższą, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu. Wnioskodawca świadczy usługi opodatkowane (np. najem, odpłatne badania etc.), zwolnione (np. usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych, podyplomowych, kursy i szkolenia) jak i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. kształcenie studentów studiów dziennych).

Wnioskodawca wskazał, że dąży m.in. do najwyższych standardów w badaniach naukowych oraz wysokiej jakości kształcenia.

Jednym z planów inwestycyjnych, który przyczynił się do osiągnięcia stawianych sobie zamierzeń przez Uczelnię był projekt Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Uczelni wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Uczelnią, a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej POIiŚ, począwszy od 2008 roku projekt jest w trakcie realizacji. Projekt objął:

 • przebudowę elementów zagospodarowania terenu dziedzińca budynku B1,
 • przebudowę elewacji budynku B1,
 • oświetlenie elewacji budynku B1,
 • przebudowę instalacji magistralnych w piwnicach budynku B1,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • przebudowę i budowę dźwigów osobowych w budynku B1,
 • przebudowę klatek schodowych, posadzek korytarzy oraz stolarki drzwiowej,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń piwnic budynku B1 na pomieszczenia dydaktyczne,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń poddasza budynku B1 na cele dydaktyczne,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku B1 wskazanych w projekcie,
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń hali odlewni budynku B1 na Laboratoria,
 • wykonanie instalacji elektrycznych teletechnicznych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku B1,
 • Konserwacja renowacja posadzki, ścian sufitów, konserwacja stolarki drzwiowej i klatek schodowych (skrzydło północne budynku), wyposażenie infrastruktury dydaktycznej budynków B1 oraz B2 w meble oraz nowoczesny sprzęt i aparaturę przeznaczoną na cele dydaktyczne.

W okresie od 2008 do 2013 r. dokonano przebudowy budynku w powyższym zakresie, natomiast w latach 2012-2013 projekt przewidywał sfinansowanie zakupów aparatury do obsługi dydaktyki. Zgodnie z założeniami programu POIiŚ – miał być i został przeznaczony wyłącznie do działalności dydaktycznej, tj. czynności niepodlegających VAT lub zwolnionych z tego podatku, a zatem nie uprawniających Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących nakłady na realizację ZADANIA.

W ramach projektu przebudowano część sal dydaktycznych budynku, część korytarzy, klatek schodowych, toalet, pomieszczeń gospodarczych, elewację i oświetlenie budynku oraz poddasze i piwnicę. Wyposażono przebudowane sale dydaktyczne w meble, sprzęt audiowizualny oraz część laboratoriów w aparaturę najnowszej technologii mając na uwadze efektywność kształcenia oraz rozwój uczestników studiów doktoranckich korzystających z pomieszczeń w budynku, o którym mowa w projekcie. Przystosowanie budynku i sal dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich miało na celu przyczynić się do wzrostu osób niepełnosprawnych wśród studentów Uczelni.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem (ZADANIEM).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.