ILPP2/4512-1-276/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług przy realizacji Projektu polegającego na modernizacji zbiornika wodnego.
ILPP2/4512-1-276/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. nieodpłatne udostępnienie
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. podatek naliczony
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest państwową jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (potwierdzenie zarejestrowania z dnia 19 sierpnia 2005 r), który składa deklarację VAT 7 oraz podmiotem należącym do grupy jednostek wymienionych w art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest Beneficjentem Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Celem Inwestycji jest:

 • eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika;
 • ochrona przeciwpowodziowa doliny (...):
  • bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 52 tys. mieszkańców miasta i jej okolic, zamieszkujących obszar o powierzchni ca 21,7 tys. ha;
  • pośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 728 tys. mieszkańców, zamieszkujących obszar ok. 72,9 tys. ha;
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny, a w szczególności ochrony miasta;
 • optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady (...);
 • umożliwienie spływu wielkich wód poniżej zbiornika wodnego poprzez udrożnienie koryta rzeki;
 • usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory poprzez automatyzację systemu sterowania pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów.

Zakres Inwestycji obejmuje:

Przedsięwzięcie I: „Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki (...)”, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

I.1. Przebudowa i udrożnienie koryta rzecznego (...).

I.2. Przebudowa i udrożnienie koryta WW z międzywałem oraz modernizacja istniejących obwałowań wraz z budową nowych wałów z obiektami towarzyszącymi.

I.3. Pozostałe prace związane z przebudową i udrożnieniem rzeki.

I.4. Rozbiórka istniejącego jazu dachowego (km 63+749) i budowa nowego jazu klapowego (km 63+696) wraz z przepławką dla ryb.

I.5 Rozbiórka istniejącego jazu zastawkowego (km 62+282) i budowa nowego jazu klapowego (km 62+314) wraz z przepławką dla ryb.

I.6 Remont wraz z przebudową jazu stałego (km 61+256) wraz z budową przepławki dla ryb.

Przedsięwzięcie II: „Modernizacji budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika”, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

II.1. Przebudowa budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika wodnego.
II.2. Budowa przelewu bocznego kontrolowanego.
II.3. Modernizacja zapory czołowej zbiornika.
II.4. Budowa budynków w obrębie zapory czołowej zbiornika.
II.5. Modernizacja zapory bocznej i pompowni.
II.6. Modernizacja pompowni wraz z wałami polderu oraz siecią rowów.
II.7. Modernizacja i udrożnienie części wlotowej do zbiornika.
II.8. Remonty modernizacyjne i budowa elementów układu komunikacyjnego wokół zbiornika.
II.9. Uzupełnienie i modernizacja sieci oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych dla zbiornika.
II.10. Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego.
II.11. Separacja prawego i lewego rowu opaskowego od dopływów wód obcych, zapory czołowej wykonanie rurociągu zasilającego (...). Na końcowym odcinku prawego rowu separującego wody obce, powstanie kolektor 1000mm o długości około 275m.
II.12. Odbudowa stopnia stałego przy cukrowni.

W wyniku realizacji inwestycji Beneficjent nie będzie osiągał żadnych przychodów. Realizacja projektu nie ma zatem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z wymogami instytucji zarządzającej Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć indywidualną interpretację, czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

Nabywane w celu realizacji Projektu towary i usługi nie będą związane z wykorzystaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiot planowanej do zawarcia umowy dzierżawy, która stanowi czynność opodatkowaną, nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”.

Ewentualna umowa dzierżawy, która zawarta zostanie po zakończeniu projektu dotyczyła będzie elementu budowli, który nie generuje po stronie Beneficjenta żadnych kosztów.

Przedmiot planowanej do zawarcia umowy dzierżawy, stanowiącej czynność opodatkowaną, nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”. W zakres przedmiotu przyszłej dzierżawy wchodzą grunty pod budynek elektrowni, suwnicę, plac manewrowy, czy transformatory oraz powierzchnia użytkowa szybów filarów budowli zrzutowej. Prace projektowe modernizacji turbozespołów, szybów i nowego budynku elektrowni wodnej oraz roboty budowlane w szybach filarów, roboty związane z budynkiem elektrowni, stanowiskiem transformatorów, modernizacją wlotów do turbozespołów i z wykonaniem kanałów kablowych, stanowią odrębną inwestycję o nazwie „Modernizacja elektrowni wodnej ...”, dla której inwestorem jest Sp. z o.o. Dla Inwestycji tej uzyskane zostało odrębne pozwolenie na budowę przez Sp. z o.o. i wyłoniony został odrębny Wykonawca robót. Wszelkie koszty związane z tą inwestycją oraz z przyszłą eksploatacją elektrowni ponosi Sp. z o.o.. Brak zatem związku przedmiotu dzierżawy z Inwestycją realizowaną przez Wnioskodawcę. W związku z tym, Beneficjent nie ponosi i nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, a co za tym idzie nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)” istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

W rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług udostępnienie realizowanej w ramach projektu infrastruktury poprzez umowę dzierżawy łączy się z prawem do odliczenia podatku VAT w zakresie, w jakim wydatki mogą być przypisane do działalności opodatkowanej VAT. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków przypisanych do działalności opodatkowanej VAT istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Wnioskodawca, nie będzie ponosił wydatków przypisanych do działalności opodatkowanej VAT nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Przedmiot planowanej do zawarcia umowy dzierżawy, stanowiącej czynność opodatkowaną, nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”. Wszelkie koszty związane z modernizacją oraz z przyszłą eksploatacją elektrowni ponosi podmiot trzeci, czyli Sp. z o.o. W związku z tym, Beneficjent nie ponosi i nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, a co za tym idzie nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z kolei, w świetle art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis art. 15 ust. 6 ustawy jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (zarejestrowany podatnik VAT) jest państwową jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Zainteresowany jest Beneficjentem Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Celem Inwestycji jest:

 • eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika;
 • ochrona przeciwpowodziowa doliny:
  • bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 52 tys. mieszkańców miasta i okolic, zamieszkujących obszar o powierzchni ca 21,7 tys. ha;
  • pośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 728 tys. mieszkańców, zamieszkujących obszar ok. 72,9 tys. ha;
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny, a w szczególności ochrony miasta;
 • optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady z uwzględnieniem przebudowy budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika;
 • umożliwienie spływu wielkich wód poniżej zbiornika wodnego poprzez udrożnienie koryta rzeki;
 • usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory poprzez automatyzację systemu sterowania pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów.

Zakres Inwestycji obejmuje:

Przedsięwzięcie I: „Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki (...)”, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

I.1. Przebudowa i udrożnienie koryta rzecznego.

I.2. Przebudowa i udrożnienie koryta WW z międzywałem oraz modernizacja istniejących obwałowań wraz z budową nowych wałów z obiektami towarzyszącymi.

I.3. Pozostałe prace związane z przebudową i udrożnieniem rzeki.

I.4. Rozbiórka istniejącego jazu dachowego (km 63+749) i budowa nowego jazu klapowego (km 63+696) wraz z przepławką dla ryb.

I.5 Rozbiórka istniejącego jazu zastawkowego (km 62+282) i budowa nowego jazu klapowego (km 62+314) wraz z przepławką dla ryb.

I.6 Remont wraz z przebudową jazu stałego (km 61+256) wraz z budową przepławki dla ryb.

Przedsięwzięcie II: „Modernizacji budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika”, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

II.1. Przebudowa budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika wodnego.
II.2. Budowa przelewu bocznego kontrolowanego.
II.3. Modernizacja zapory czołowej zbiornika.
II.4. Budowa budynków w obrębie zapory czołowej zbiornika.
II.5. Modernizacja zapory bocznej i pompowni.
II.6. Modernizacja pompowni wraz z wałami polderu oraz siecią rowów.
II.7. Modernizacja i udrożnienie części wlotowej do zbiornika.
II.8. Remonty modernizacyjne i budowa elementów układu komunikacyjnego wokół zbiornika.
II.9. Uzupełnienie i modernizacja sieci oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych dla zbiornika.
II.10. Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego.
II.11. Separacja prawego i lewego rowu opaskowego od dopływów wód obcych, zapory czołowej wykonanie rurociągu zasilającego (...). Na końcowym odcinku prawego rowu separującego wody obce, powstanie kolektor 1000mm o długości około 275m.
II.12. Odbudowa stopnia stałego przy cukrowni.

W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca (Beneficjent) nie będzie osiągał żadnych przychodów. Realizacja projektu nie ma zatem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane w celu realizacji Projektu towary i usługi nie będą związane z wykorzystaniem do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W opisie sprawy Zainteresowany wskazał ponadto, że przedmiot planowanej do zawarcia umowy dzierżawy, która stanowi czynność opodatkowaną, nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”. Ewentualna umowa dzierżawy, która zawarta zostanie po zakończeniu projektu dotyczyła będzie elementu budowli, który nie generuje po stronie Zainteresowanego żadnych kosztów. Przedmiot planowanej do zawarcia umowy dzierżawy, stanowiącej czynność opodatkowaną, nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”. W zakres przedmiotu przyszłej dzierżawy wchodzą grunty pod budynek elektrowni, suwnicę, plac manewrowy, czy transformatory oraz powierzchnia użytkowa szybów filarów budowli zrzutowej. Prace projektowe modernizacji turbozespołów, szybów i nowego budynku elektrowni wodnej oraz roboty budowlane w szybach filarów, roboty związane z budynkiem elektrowni, stanowiskiem transformatorów, modernizacją wlotów do turbozespołów i z wykonaniem kanałów kablowych, stanowią odrębną inwestycję o nazwie „Modernizacja elektrowni wodnej ...”, dla której inwestorem jest Sp. z o.o. Wszelkie koszty związane z tą inwestycją oraz z przyszłą eksploatacją elektrowni ponosi Sp. z o.o. Brak zatem związku przedmiotu dzierżawy z Inwestycją realizowaną przez Wnioskodawcę. W związku z tym, Zainteresowany (Beneficjent) nie ponosi i nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, a co za tym idzie nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanego Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”, w sytuacji, gdy po realizacji inwestycji Zainteresowany nie będzie osiągał żadnych przychodów (realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT), a nabywane w celu realizacji Projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, niezbędne jest wykazanie przez niego związku poniesionych wydatków z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że realizowany Projekt pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)” nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowany w wyniku realizacji inwestycji nie będzie osiągał żadnych przychodów. Realizacja Projektu nie ma zatem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane w celu realizacji Projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z kolei, przedmiot ewentualnej, planowanej do zawarcia umowy dzierżawy nie stanowi części inwestycji realizowanej w ramach Projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”. Brak jest zatem związku przedmiotu ewentualnej dzierżawy z Inwestycją realizowaną przez Wnioskodawcę, będącą przedmiotem wniosku.

Z uwagi na powyższe, w przedmiotowej sprawie, warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – nabywane w celu realizacji Projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego Projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizowanym Projektem pn. „Modernizacja zbiornika wodnego (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Dodatkowo, tut. Organ wyjaśnia, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.