ILPP2/4512-1-223/15-4/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej oraz zakupem ławek z logo Wnioskodawcy i logo produktu.
ILPP2/4512-1-223/15-4/ADinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. działalność gospodarcza
 3. faktura
 4. impreza integracyjna
 5. kontrahenci
 6. odliczenia
 7. odliczenia od podatku
 8. podatek od towarów i usług
 9. podatnik
 10. pracownik
 11. prawo do odliczenia
 12. przekazanie nieodpłatne
 13. przekazanie towarów
 14. reklama
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej oraz zakupem ławek z logo Wnioskodawcy i logo produktu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony 5 czerwca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyle i dystrybucji energii cieplnej. Spółka ma inny rok podatkowy niż kalendarzowy i trwa od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W miesiącu kwietniu 2015 r. Spółka będzie obchodzić jubileusz swojego funkcjonowania. Z tej okazji będzie zorganizowane zamknięte spotkanie okolicznościowe dla pracowników i grona zaproszonych gości tj. przedstawicieli kilku największych odbiorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz organy Spółki. Uroczystość jubileuszowa zostanie zorganizowana w wynajętej na ten cel auli. W ramach uroczystości, oprócz oficjalnej części, obejmującej m.in. prezentację historii firmy, etapów transformacji, najważniejszych inwestycji itp. Spółka zorganizuje również oprawę muzyczną obchodów wraz z koncertem, poczęstunek oraz obsługę fotograficzną uroczystości. Zaproszone osoby otrzymają upominki reklamowe w postaci torby, kubków i długopisów z jubileuszowym logo przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo poniesie następujące koszty na organizację jubileuszu 40-lecia:

 • wynajem auli oraz oświetlenie i nagłośnienie,
 • usługa gastronomiczna – katering,
 • obsługa fotograficzna uroczystości,
 • zdjęcia załogi do wykorzystania wewnątrz firmy,
 • koncert zespołu i oprawa muzyczna uroczystości,
 • koszt przygotowania prezentacji multimedialnych na temat działalności Spółki, które będą prezentowane na uroczystości jubileuszowej,
 • gadżety reklamowe (kubki, długopisy, torby) z logo firmy. Gadżety reklamowe dla zaproszonych gości (tylko kontrahentów) nie przekraczają kwoty 200,00 i nie zostały ujęte w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • druki zaproszeń,
 • folder reklamowo-informacyjny.

Organizacja jubileuszu przedsiębiorstwa sfinansowana zostanie ze środków obrotowych.

Celem tej uroczystości jest budowanie pewnej świadomości na temat bezpieczeństwa i komfortu wynikającego z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, jak również ochrony środowiska.

Działania powyższe mają również na celu zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poprzez udział w imprezie kontrahentów, poprawę relacji i pracowników i klientów Spółki w kontaktach biznesowych. Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności osiąganych przez Spółkę wyników.

Dodatkowo z tej okazji Spółka zakupiła ławki z logo firmy i logo swojego produktu, które zostaną przekazane Urzędowi Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej (administratorzy największych odbiorców Wnioskodawcy) celem rozstawienia ich na obiektach i osiedlach ogrzewanych przez Wnioskodawcę oraz sprawowania nad nimi pieczy (tj. naprawy, konserwacje itp.)

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy jubileuszowej wystawione będą na Wnioskodawcę.
 2. Usługa gastronomiczna - kateringowa polega na dostarczeniu gotowych posiłków w miejsce wskazane przez Wnioskodawcę czyli do miejsca obchodów jubileuszu.
 3. W związku z przekazaniem ławek Urzędowi Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania ławkami jak właściciel (dostawy towarów).
 4. Przekazanie ławek będzie nieodpłatne.
 5. Ławki zawierają logo firmy Zainteresowanego oraz logo produktu, a przekazanie ich i umieszczenie na terenie działania Spółki, ma na celu reklamę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
 6. Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od ww. kosztów Spółka ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, udział kontrahentów i pracowników Spółki oraz władz w uroczystości jubileuszowej ma bezsprzecznie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Poprzez organizację uroczystości jubileuszowej Spółka buduje również swój pozytywny wizerunek oraz renomę, jako godny zaufania, rzetelny i wiarygodny partner biznesowy w stosunku do swoich kontrahentów. Także osobisty kontakt pracowników Spółki z kontrahentami wpływa na poprawę relacji oraz komunikacji między Spółką a kontrahentami. W rezultacie kontakty biznesowe Spółki z kontrahentami ulegają umocnieniu, a jej wizerunek oraz renoma wzrasta, co zdaniem Wnioskodawcy, będzie miało odzwierciedlenie w ilości nowych kontrahentów. Działania takie zmierzają do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Działalność, którą zajmuje się Spółka jest specyficzna i nie można jej porównać do hurtowni czy producenta, którzy mają ilościowe plany sprzedażowe. Realizacja planu sprzedażowego Wnioskodawcy nie jest zależna całkowicie od pracowników Spółki. Wpływ na sprzedaż mają czynniki od niej niezależne np. warunki pogodowe. Dlatego dla Spółki bardzo ważne jest pozyskanie klienta, gdyż na sprzedaż ilościową do poszczególnych klientów nie ma ona bezpośredniego wpływu.

Celem tej uroczystości jest również budowanie pewnej świadomości na temat bezpieczeństwa i komfortu wynikającego z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, jak również płynących z tego korzyści dla ochrony środowiska. Zaproszeni goście np. przedstawiciele władz lokalnych, nie są zapraszani z racji pełnionych funkcji, lecz ze względu na to, że przekonanie tak małego grona osób o korzyściach płynących z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, może zapewnić mu pozyskanie jednorazowo większej liczby odbiorców tzn. władze lokalne decydują o szkołach, przedszkolach, szpitalach itp. instytucjach. Jako przedstawiciele władz lokalnych wykonując swoją pracę powinni mieć na uwadze bezpieczeństwo podległych instytucji, oraz ochronę środowiska.

Zdaniem Spółki, ma ona prawo odliczyć VAT od wszystkich poniesionych kosztów związanych z organizacją uroczystości jubileuszowej, gdyż wszystkie te czynności mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Ponadto, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Powyższa reguła wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy (przedsiębiorstwa) - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do obrotu osiąganego przez podatnika, np. poprzez odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Powyższe regulacje oznaczają, że aby stwierdzić, czy podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy zbadać wyłącznie związek ponoszonych wydatków z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten musi mieć charakter niewątpliwy, lecz niekoniecznie bezpośredni. Podatnik musi jednak wykazać związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną, jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odliczania podatku VAT – jak wskazuje TSUE m.in. w wyroku z 22 lutego 2001 r. sprawie C-408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise) – „(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur region al des impots du Nord-Pas-de-Calats). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT zawarty jest w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Z kolei, stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyle i dystrybucji energii cieplnej. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT. W miesiącu kwietniu 2015 r. Spółka będzie obchodzić jubileusz 40-lecia swojego funkcjonowania. Z tej okazji będzie zorganizowane zamknięte spotkanie okolicznościowe dla pracowników i grona zaproszonych gości tj. przedstawicieli kilku największych odbiorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz organy Spółki. Uroczystość jubileuszowa zostanie zorganizowana w wynajętej na ten cel auli. W ramach uroczystości, oprócz oficjalnej części, obejmującej m.in. prezentację historii firmy, etapów transformacji, najważniejszych inwestycji itp. Spółka zorganizuje również oprawę muzyczną obchodów wraz z koncertem, poczęstunek oraz obsługę fotograficzną uroczystości. Zaproszone osoby otrzymają upominki reklamowe w postaci torby, kubków i długopisów z jubileuszowym logo przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo poniesie następujące koszty na organizację jubileuszu:

 • wynajem auli oraz oświetlenie i nagłośnienie,
 • usługa gastronomiczna – katering (polegająca na dostarczeniu gotowych posiłków w miejsce wskazane przez Wnioskodawcę czyli do miejsca obchodów jubileuszu),
 • obsługa fotograficzna uroczystości,
 • zdjęcia załogi do wykorzystania wewnątrz firmy,
 • koncert zespołu i oprawa muzyczna uroczystości,
 • koszt przygotowania prezentacji multimedialnych na temat działalności Spółki, które będą prezentowane na uroczystości jubileuszowej,
 • gadżety reklamowe (kubki, długopisy, torby) z logo firmy. Gadżety reklamowe dla zaproszonych gości (tylko kontrahentów) nie przekraczają kwoty 200,00 i nie zostały ujęte w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • druki zaproszeń,
 • folder reklamowo-informacyjny.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy jubileuszowej wystawione będą na Wnioskodawcę. Organizacja jubileuszu przedsiębiorstwa sfinansowana zostanie ze środków obrotowych.

Celem tej uroczystości jest budowanie pewnej świadomości na temat bezpieczeństwa i komfortu wynikającego z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, jak również ochrony środowiska.

Działania powyższe mają również na celu zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poprzez udział w imprezie kontrahentów, poprawę relacji i pracowników i klientów Spółki w kontaktach biznesowych. Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności osiąganych przez Spółkę wyników.

Dodatkowo z tej okazji Spółka zakupiła ławki z logo firmy i logo swojego produktu, które zostaną przekazane Urzędowi Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej (administratorzy największych odbiorców Wnioskodawcy) celem rozstawienia ich na obiektach i osiedlach ogrzewanych przez Wnioskodawcę oraz sprawowania nad nimi pieczy (tj. naprawy, konserwacje itp.). W związku z przekazaniem ławek Urzędowi Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania ławkami jak właściciel (dostawy towarów). Przekazanie ławek będzie nieodpłatne. Ławki zawierają logo firmy Wnioskodawcy oraz logo produktu, a przekazanie ich i umieszczenie na terenie działania Zainteresowanego, ma na celu reklamę jego przedsiębiorstwa.

Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu organizowanej imprezy jubileuszowej, należy jeszcze raz podkreślić, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy udział kontrahentów i pracowników Spółki oraz władz w uroczystości jubileuszowej ma bezsprzecznie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Poprzez organizację uroczystości jubileuszowej Spółka buduje również swój pozytywny wizerunek oraz renomę, jako godny zaufania, rzetelny i wiarygodny partner biznesowy w stosunku do swoich kontrahentów. Także osobisty kontakt pracowników Spółki z kontrahentami wpływa na poprawę relacji oraz komunikacji między Spółką a kontrahentami. W rezultacie kontakty biznesowe Spółki z kontrahentami ulegają umocnieniu, a jej wizerunek oraz renoma wzrasta, co zdaniem Wnioskodawcy, będzie miało odzwierciedlenie w ilości nowych kontrahentów. Działania takie zmierzają do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Celem tej uroczystości jest również budowanie pewnej świadomości na temat bezpieczeństwa i komfortu wynikającego z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, jak również płynących z tego korzyści dla ochrony środowiska. Zaproszeni goście np. przedstawiciele władz lokalnych, nie są zapraszani z racji pełnionych funkcji, lecz ze względu na to, że przekonanie tak małego grona osób o korzyściach płynących z systemu ogrzewania Wnioskodawcy, może zapewnić mu pozyskanie jednorazowo większej liczby odbiorców tzn. władze lokalne decydują o szkołach, przedszkolach, szpitalach itp. instytucjach. Jako przedstawiciele władz lokalnych wykonując swoją pracę powinni mieć na uwadze bezpieczeństwo podległych instytucji, oraz ochronę środowiska.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy należy zauważyć, że koszty poniesione w związku z organizacją imprezy jubileuszowej mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary/usługi nie będą służyć dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów/usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych, itp.), przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Podobne skutki ma odnieść przekazanie ławek z logo firmy Wnioskodawcy oraz logo produktu i umieszczenie ich na terenie działania Zainteresowanego. Pośredni charakter związku z prowadzoną działalnością nie powinien wpływać w sposób ograniczający na prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Należy również przypomnieć, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

W tym miejscu należy również odnieść się do możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionej usługi gastronomicznej – cateringu, polegającej na dostarczeniu gotowych posiłków w miejsce wskazane przez Wnioskodawcę czyli do miejsca obchodów jubileuszu.

Ustawa o VAT nie definiuje ani usług gastronomicznych, ani usług cateringowych. Należy zatem rozważyć, czy catering różni się od usług gastronomicznych, czy też rzeczywisty charakter tych usług jest taki sam.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby spółki. Taką też definicję odnajdziemy w Słowniku języka polskiego PWN, zgodnie z którym catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć. W świetle powyższego uznać należy, że catering różni się od usług gastronomicznych.

Problem w określeniu usług gastronomicznych i cateringowych dostrzegł również ustawodawca europejski. W rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przyjęto definicję określającą te usługi.

I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (art. 6 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższa klasyfikacja wskazuje, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wymienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak już wcześniej wspomniano dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku (bezpośredniego lub pośredniego) między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Należy ponadto zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wcześniej wskazano w przedmiotowej sprawie wystąpi pośredni (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych, itp.) związek między towarami i usługami nabytymi w związku z organizacją imprezy, a działalnością opodatkowaną (Wnioskodawca – jak wynika z uzupełnienia wniosku prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT). Podobny związek będzie miało przekazanie ławek z logo firmy Wnioskodawcy oraz logo produktu i umieszczenie ich na terenie działania Zainteresowanego, gdyż ma ono na celu reklamę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zarówno od wydatków poniesionych na organizację imprezy jubileuszowej jak i na zakup ławek z logo firmy Zainteresowanego oraz logo jego produktu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Ponadto, tut. Organ pragnie zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych ewentualnie do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zauważa się również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

A zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Dodatkowo, tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w dniu 17 czerwca 2015 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB3/45101-1-127/15 -2/JG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.