ILPP2/4512-1-146/15-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odzyskanie VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismami w dniach 6 i 9 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

Wniosek uzupełniono w dniach 6 i 9 marca 2015 r. w przedmiocie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz terminu wydania interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Fundacja) działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.). Fundacja została powołana w celu organizacji (...) Klubu Żeglarskiego i pozyskiwania źródeł finansowania na rozwój żeglarstwa – szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obecnie Fundacja zajmuje się przygotowywaniem młodych zawodników (6-15 lat) do startu w rywalizacji ogólnopolskiej.

W czerwcu 2014 r. wniosek Fundacji o dofinansowanie projektu „Budowa pomostu przystani (...)” znalazł się na liście operacji oczekujących na dofinansowanie. Niedawno Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie zwolnienia się środków i jednocześnie rekomendację do dofinansowania. W związku z tym, aby VAT był kosztem kwalifikowanym (pokrytym z dotacji) Zainteresowany został zobligowany do przedłożenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odliczenia VAT dla wydatków związanych z realizacją projektu.

Pomost, który ma powstać ułatwi wodowanie łódek, zwiększy poziom bezpieczeństwa szczególnie wśród najmłodszych uczestników treningów. Realizacja projektu polega na:

  1. Uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń m.in. umowy użytkowania gruntu, uproszczonego świadectwa żeglugowego (pomosty pływające);
  2. Dostawie i wodowaniu pomostów;
  3. Ustawianiu tablicy informacyjnej.

Zgodnie z założeniami projektu pomost będzie udostępniany nieodpłatnie do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. W projekcie nie zakłada się sprzedaży – pomost zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne będzie ogólnodostępny.

Fundacja utrzymuje się wyłącznie z darowizn i dotacji z Urzędu Miasta, choć formalnie figuruje w KRS (również w rejestrze przedsiębiorców), działalności gospodarczej nie prowadziła, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić (następna zmiana w KRS będzie dotyczyła również wykreślenia Fundacji z rej. przedsiębiorców).

Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fundacja została powołana w celu organizacji (...) Klubu Żeglarskiego i pozyskiwania źródeł finansowania na rozwój żeglarstwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W czerwcu 2014 r. wniosek Fundacji o dofinansowanie projektu „Budowa pomostu przystani (...)” znalazł się na liście operacji oczekujących na dofinansowanie. Niedawno Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie zwolnienia się środków i jednocześnie rekomendację do dofinansowania.

Pomost, który ma powstać ułatwi wodowanie łódek, zwiększy poziom bezpieczeństwa – szczególnie wśród najmłodszych uczestników treningów. Realizacja projektu polega na:

  1. Uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń m.in. umowy użytkowania gruntu, uproszczonego świadectwa żeglugowego (pomosty pływające);
  2. Dostawie i wodowaniu pomostów;
  3. Ustawianiu tablicy informacyjnej.

Zgodnie z założeniami projektu pomost będzie udostępniany nieodpłatnie do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (nie zakłada się sprzedaży – pomost zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne będzie ogólnodostępny).

Nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

Dodatkowo, tut. Organ wyjaśnia, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.