ILPP2/4512-1-146/15-4/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/4512-1-146/15-4/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismami w dniach 6 i 9 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

Wniosek uzupełniono w dniach 6 i 9 marca 2015 r. w przedmiocie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz terminu wydania interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Fundacja) działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.). Fundacja została powołana w celu organizacji (...) Klubu Żeglarskiego i pozyskiwania źródeł finansowania na rozwój żeglarstwa – szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obecnie Fundacja zajmuje się przygotowywaniem młodych zawodników (6-15 lat) do startu w rywalizacji ogólnopolskiej.

W czerwcu 2014 r. wniosek Fundacji o dofinansowanie projektu „Budowa pomostu przystani (...)” znalazł się na liście operacji oczekujących na dofinansowanie. Niedawno Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie zwolnienia się środków i jednocześnie rekomendację do dofinansowania. W związku z tym, aby VAT był kosztem kwalifikowanym (pokrytym z dotacji) Zainteresowany został zobligowany do przedłożenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odliczenia VAT dla wydatków związanych z realizacją projektu.

Pomost, który ma powstać ułatwi wodowanie łódek, zwiększy poziom bezpieczeństwa szczególnie wśród najmłodszych uczestników treningów. Realizacja projektu polega na:

 1. Uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń m.in. umowy użytkowania gruntu, uproszczonego świadectwa żeglugowego (pomosty pływające);
 2. Dostawie i wodowaniu pomostów;
 3. Ustawianiu tablicy informacyjnej.

Zgodnie z założeniami projektu pomost będzie udostępniany nieodpłatnie do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. W projekcie nie zakłada się sprzedaży – pomost zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne będzie ogólnodostępny.

Fundacja utrzymuje się wyłącznie z darowizn i dotacji z Urzędu Miasta, choć formalnie figuruje w KRS (również w rejestrze przedsiębiorców), działalności gospodarczej nie prowadziła, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić (następna zmiana w KRS będzie dotyczyła również wykreślenia Fundacji z rej. przedsiębiorców).

Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fundacja została powołana w celu organizacji (...) Klubu Żeglarskiego i pozyskiwania źródeł finansowania na rozwój żeglarstwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W czerwcu 2014 r. wniosek Fundacji o dofinansowanie projektu „Budowa pomostu przystani (...)” znalazł się na liście operacji oczekujących na dofinansowanie. Niedawno Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie zwolnienia się środków i jednocześnie rekomendację do dofinansowania.

Pomost, który ma powstać ułatwi wodowanie łódek, zwiększy poziom bezpieczeństwa – szczególnie wśród najmłodszych uczestników treningów. Realizacja projektu polega na:

 1. Uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń m.in. umowy użytkowania gruntu, uproszczonego świadectwa żeglugowego (pomosty pływające);
 2. Dostawie i wodowaniu pomostów;
 3. Ustawianiu tablicy informacyjnej.

Zgodnie z założeniami projektu pomost będzie udostępniany nieodpłatnie do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (nie zakłada się sprzedaży – pomost zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne będzie ogólnodostępny).

Nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu: „Budowa pomostu przystani (...)”.

Dodatkowo, tut. Organ wyjaśnia, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.