ILPP2/4512-1-14/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odzyskanie VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Słoneczna energia (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Słoneczna energia (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) został zarejestrowany jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

W roku 2012 Stowarzyszenie zostało Organizacją Pożytku Publicznego. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są:

 1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
  1. Gromadzenie pamiątek oraz utworzenie izby muzealnej,
  2. Tworzenie oraz wspieranie działań zmierzających do tworzenia bazy i infrastruktury turystycznej,
  3. Organizowanie imprez kulturalnych,
  4. Fundowanie stypendium,
  5. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
 2. działalność odpłatna pożytku publicznego:
  1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno -szkoleniowej,
  2. Organizowanie warsztatów edukacyjnych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
  3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

Wnioskodawca realizując cele statutowe, złożył za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

W dniu 30 lipca 2014 r. złożono wniosek pt. „Słoneczna energia (...)”. W dniu 19 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: modernizacji izby muzealnej straży pożarnej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych, ocieplenie dachu, wykonanie schodów, wykonanie i ociepleniu stropu.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów unijnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z ponoszonymi kosztami. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po zakończeniu zadania ewentualne efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wykonane zadania będą stanowiły jego własność, wzbogacając potencjał administracyjny i majątek trwały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu pt. „Słoneczna energia (...)” z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś IV program Leader – działanie „Małe projekty”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać podatku VAT poniesionego w związku realizacją projektu pt. „Słoneczna energia (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami.

W związku z tym przepisem Stowarzyszenie wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie składa deklaracji VAT-7 – nie jest czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT. W roku 2012 Stowarzyszenie zostało Organizacją Pożytku Publicznego.

Wnioskodawca realizując cele statutowe, złożył wnioski o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”.

W dniu 30 lipca 2014 r. złożono wniosek pt. „Słoneczna energia (...)”. W dniu 19 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Realizacja operacji składa się z następującego zadania: modernizacji izby muzealnej straży pożarnej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych, ocieplenie dachu, wykonanie schodów, wykonanie i ociepleniu stropu.

Po zakończeniu zadania ewentualne efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Słoneczna energia (...)” z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś IV program Leader – działanie „Małe projekty”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.