ILPP2/4441-30/14-3/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla ulgowych świadczeń przejazdowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 6 maja 2014 r. (data wpływu 8 maja 2014 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2014 r., znak ILPP2/443-1159/13-3/AD w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla ulgowych świadczeń przejazdowych, doręczoną w dniu 3 marca 2014 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2014 r. znak ILPP2/443-1159/13-3/AD, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek Spółki Akcyjnej z dnia 25 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla ulgowych świadczeń przejazdowych – zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2014 r., znak ILPP2/443-1159/13-3/AD, stwierdzając nieprawidłowość zajętego przez Wnioskodawcę w ww. wniosku stanowiska.

We wniosku z dnia 25 listopada 2013 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny:

A” S.A. są spółką samorządową. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z) oraz transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z). „A” wprowadziły ofertę dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych tzw. „Dużych Klientów” polegającą na możliwości korzystania przez osoby uprawnione z ulgowych usług transportowych realizowanych przez Spółkę. Do „A” zgłosiły się przedsiębiorstwa z grupy „c” oraz inne podmioty (dalej zwane Wykupującymi), z którymi Spółka zawarła lub zawrze umowy na wykup ulgowych usług transportowych dla osób uprawnionych. Spółka podpisała Porozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych ze Związkiem Pracodawców, na mocy którego pracownicy i niektórzy członkowie ich rodzin oraz emeryci, renciści i osoby pobierające kolejowe świadczenie przedemerytalne mogą korzystać z ulgowych usług transportowych. „A” w ramach zawartych umów pełnią rolę podmiotu wykonującego usługi przewozowe. Z ulgowych usług transportowych będą mogli korzystać pracownicy Wykupującego, którzy zgłoszą wniosek o wykup takiej usługi, następnie Wykupujący zwróci się do Spółki „A” S.A o wykup dla nich ulgowej usługi transportowej. Pracownicy Wykupującego mając opłacone uprawnienie do przejazdu pociągami „A” na podstawie wydanej legitymacji kupują bilet z określoną zniżką w stosunku do jego wartości nominalnej. W ramach zawartej umowy Spółka obciąża fakturami Wykupujących na podstawie zestawień sprzedaży.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany przesłał klasyfikację w sprawie prawidłowego symbolu grupowania usług wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego dla Spółki „A” S.A., z której wynika, że zapewnienie osobom uprawnionym tzw. świadczeń przejazdowych, umożliwiających korzystanie przez te osoby z przejazdu koleją z określoną ulgą mieści się w grupowaniach obejmujących transport kolejowy, tj.:

 • w przypadku przewozów międzymiastowych – PKWiU 49.10.19.0 „Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy”;
 • w przypadku przewozów miejskich i podmiejskich – PKWiU 49.31.10.0 „Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana sprzedaż ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Wykupujących lub uprawnionych rencistów, emerytów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, l tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przepisem art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do ustawy o VAT przepis art. 146a, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Pod poz. 154-157 załącznika nr 3 do u.p.t.u. wymienione zostały:

 1. transport kolejowy pasażerski międzymiastowy – PKWiU 49.10;
 2. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKWiU 49.31;
 3. usługi taksówek osobowych – PKWiU 49.32;
 4. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKWiU 49.39.

A” S.A. w ramach zawartych umów z Wykupującymi prowadzą dystrybucję ulgowych świadczeń przejazdowych będąc jednocześnie przewoźnikiem kolejowym realizującym transport kolejowy dla osób uprawnionych. Otrzymane od Wykupujących kwoty za sprzedaż ulgowych przejazdów, służą finansowaniu transportu kolejowego realizującego m.in. przewóz osób uprawnionych. Zdaniem Spółki sprzedaż ulgowych usług transportowych realizowanych na rzecz Wykupujących przez „A”, stanowi świadczenia przejazdowe (tj. czynności związane z finansowaniem, organizacją i realizacją przewozu kolejowego dla osób uprawnionych na trasach miejskich, podmiejskich lub międzymiastowych), które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 49.10 bądź 49.31 i jako wymienione w poz. 154 i 155 zał. do ustawy winny być opodatkowane stawką (obecnie) w wysokości 8%. Spółka jest w posiadaniu klasyfikacji statystycznej wydanej przez Urząd Statystyczny z dnia 3 listopada 2012 r. wydanej na wniosek innego podmiotu, ale w identycznym stanie faktycznym, z której wynika, iż: „... wymienione w piśmie zapewnienie osobom uprawnionym tzw. świadczeń przejazdowych, umożliwiających korzystanie przez te osoby z przejazdu koleją z określoną ulgą nie jest odrębnie klasyfikowane i mieści się w grupowaniach obejmujących transport kolejowy, tj.: w przypadku przewozów międzymiastowych PKWiU 49.10.19.0 „pozostały transport kolejowy pasażerski; w przypadku przewozów miejskich i podmiejskich PKWiU 49.31.10.0 „Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski”. Spółka „A” wystąpiła również z wnioskiem o klasyfikację świadczonych usług do Urzędu Statystycznego i obecnie oczekuje na odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy właściwą stawką przy sprzedaży ulgowych przejazdów dla pracowników Wykupującego (w tym także pracowników, członków rodzin oraz emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne) jest stawka właściwa dla pasażerskiego transportu kolejowego – obecnie 8%.

W wydanej w dniu 27 lutego 2014 r. interpretacji indywidualnej znak ILPP2/443-1159/13-3/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działający w imieniu Ministra Finansów na mocy upoważnienia wynikającego z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – uznał stanowisko Zainteresowanego za nieprawidłowe.

W wydanej interpretacji stwierdzono, że zarówno na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, sprzedaż uprawnień do ulgowej usługi transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego oraz transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego nie została objęta preferencyjnymi stawkami podatku lub zwolnieniem od podatku. Oznacza to, że sprzedaż ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Wykupujących lub uprawnionych rencistów, emerytów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%.

Nie zgadzając się z ww. interpretacją Wnioskodawca pismem z dnia 16 marca 2014 r. (data nadania 13 marca 2014 r., data wpływu do tut. Biura 17 marca 2014 r.) wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji przepisów podatkowych.

W odpowiedzi z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak ILPP2/443/W-11/14-2/SJ na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 27 lutego 2014 r., znak ILPP2/443-1159/13-3/AD podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko.

Pismem z dnia 6 maja 2014 r. Spółka Akcyjna „A” reprezentowana przez Doradcę Podatkowego wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację z dnia 27 lutego 2014 r., znak ILPP2/443-1559/13-3/AD zarzucając jej naruszenie przepisów 8 ust. 1, art. 41 ust. 2, art. 29a ust. 1, art. 5a oraz art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Mając powyższe na uwadze, Skarżąca wniosła o zmianę przedmiotowej interpretacji indywidualnej w całości i uznanie stanowiska „A” Spółki Akcyjnej, za prawidłowe oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 6 maja 2014 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla ulgowych świadczeń przejazdowych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Do prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 154 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały usługi transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 49.10. Powyższe oznacza, że świadczenie tego typu usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. objęte zostało preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Z kolei pod pozycją 155 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały usługi transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 49.31. Powyższe oznacza, że świadczenie tego typu usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. objęte zostało również preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką samorządową. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z) oraz transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z). Zainteresowany wprowadził ofertę dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych tzw. „Dużych Klientów” polegającą na możliwości korzystania przez osoby uprawnione z ulgowych usług transportowych realizowanych przez Spółkę. Do Wnioskodawcy zgłosiły się przedsiębiorstwa z grupy „c” oraz inne podmioty (dalej zwane Wykupującymi), z którymi Spółka zawarła lub zawrze umowy na wykup ulgowych usług transportowych dla osób uprawnionych. Zainteresowany podpisał Porozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych ze Związkiem Pracodawców, na mocy którego pracownicy i niektórzy członkowie ich rodzin oraz emeryci, renciści i osoby pobierające kolejowe świadczenie przedemerytalne mogą korzystać z ulgowych usług transportowych. Wnioskodawca w ramach zawartych umów pełni rolę podmiotu wykonującego usługi przewozowe. Z ulgowych usług transportowych będą mogli korzystać pracownicy Wykupującego, którzy zgłoszą wniosek o wykup takiej usługi, następnie Wykupujący zwróci się do Zainteresowanego o wykup dla nich ulgowej usługi transportowej. Pracownicy Wykupującego mając opłacone uprawnienie do przejazdu pociągami Wnioskodawcy na podstawie wydanej legitymacji kupują bilet z określoną zniżką w stosunku do jego wartości nominalnej. W ramach zawartej umowy Spółka obciąża fakturami Wykupujących na podstawie zestawień sprzedaży.

Wnioskodawca przedstawił klasyfikację w sprawie prawidłowego symbolu grupowania usług wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, z której wynika, że zapewnienie osobom uprawnionym tzw. świadczeń przejazdowych, umożliwiających korzystanie przez te osoby z przejazdu koleją z określoną ulgą mieści się w grupowaniach obejmujących transport kolejowy, tj.:

 • w przypadku przewozów międzymiastowych – PKWiU 49.10.19.0 „Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy”;
 • w przypadku przewozów miejskich i podmiejskich – PKWiU 49.31.10.0 „Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski”.

Jak już wcześniej wskazano, w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 154 PKWiU 49.10 znajdują się „Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy”, natomiast pod pozycją 155 PKWiU 49.31 „Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski”.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług:

 • w przypadku przewozów międzymiastowych pod symbolem PKWiU 49.10.19.0 „Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy”;
 • w przypadku przewozów miejskich i podmiejskich pod symbolem PKWiU 49.31.10.0 „Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski”.

Stwierdzić bowiem należy, że poz. 154 i 155 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazują preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w PKWiU 49.10 oraz w odniesieniu do transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego, sklasyfikowanego w PKWiU pod symbolem 49.31. Zatem usługi związane z zapewnieniem osobom uprawnionym tzw. świadczeń przejazdowych, umożliwiających korzystanie przez te osoby z przejazdu koleją z określoną ulgą mieszczące się w grupowaniach PKWiU 49.10.19.0 oraz PKWiU 49.31.10.0 są objęte obniżoną stawką podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Wykupujących lub uprawnionych rencistów, emerytów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne – jako wskazanych w poz. 154 i 155 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2013 r. było zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław w terminie trzydziestu dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.