ILPP2/443-924/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: OSP) został zarejestrowany w KRS i jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i swojego statutu.

Celem OSP jest:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej ( art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 2005 r. str. 1 z późn. zm.)).

Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich.

OSP jako organizacja pozarządowa nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, nie będą generować przychodów.

OSP przygotowało wniosek na działania „Małe projekty” żeby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku i realizację projektu i zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

Zainteresowany jako organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy, która jest członkiem Lokalnej Grupy Działania realizuje operację pn. „Zagospodarowanie części terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej” przewidzianego w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację operacji Urząd Marszałkowski Województwa przyznał pomoc w kwocie 37.587,13 zł, co nie przekracza 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna.

W ramach ww. operacji OSP wybrało firmę brukarską, której zadaniem będzie utwardzenie placu poprzez wykonanie betonowej podbudowy, ułożenie kostki brukowej i krawężników. Zostanie również zakupiony sprzęt do ustawienia mobilnego ćwiczebnego toru przeszkód. Operacja ta wpisuje się w cel zawarty w LSR, gdyż celem jest poprawa jakości życia na obszarze działania LGD oraz wzrost poziomu aktywności mieszkańców.

W wyniku realizacji operacji OSP nie osiągnie żadnych przychodów, za wyjątkiem pomocy będącej przedmiotem wniosku o płatność. Działalność związana z realizacją ww. operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT.

OSP nigdy nie było i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, jest zwolniona podmiotowo.

Nie prowadzi też żadnej działalności gospodarczej, nie prowadzi żadnej sprzedaży w rozumieniu art. 2 ust. 22, nie wykonuje żadnych innych czynności opodatkowanych a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określającej w przepisie ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez OSP, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik w osobie OSP nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. OSP nie jest uznawane za podatnika VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Realizacji zadań objętych rozporządzeniem „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu przyszłym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez OSP, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

OSP przygotowało wniosek na działania „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”. Będą one skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich.

Wnioskodawca realizuje operację pn. „Zagospodarowanie części terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W jej ramach OSP wybrało firmę brukarską, której zadaniem będzie utwardzenie placu poprzez wykonanie betonowej podbudowy, ułożenie kostki brukowej i krawężników. Zostanie również zakupiony sprzęt do ustawienia mobilnego ćwiczebnego toru przeszkód. Operacja ta wpisuje się w cel zawarty w LSR, gdyż celem jest poprawa jakości życia na obszarze działania LGD oraz wzrost poziomu aktywności mieszkańców.

Działalność związana z realizacją ww. operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Wszystkie planowane działania będą miały charakter nieodpłatny, nie będą generować przychodów – brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.