ILPP2/443-916/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W kwietniu 2014 r. Wnioskodawca (dalej: Parafia) złożył w siedzibie Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, na realizację operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w lipcu 2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy.

Operacja będąca przedmiotem dofinansowania jest w obecnym okresie realizowana. Następnym etapem będzie złożenie „Wniosku o płatność”. Do wniosku o przyznanie pomocy Parafia złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazała VAT w kosztach kwalifikowanych. Wobec powyższego Parafia zobowiązana jest dołączyć do wniosku o płatność interpretację indywidualną wydaną przez właściwego dyrektora izby skarbowej.

Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i realizacja przedmiotowej operacji nie jest związana z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), prowadzi jedynie działalność duszpasterską.

Po zakończeniu operacji inwestycja polegająca na wymianie uszkodzonych tynków budynku kościoła, malowaniu elewacji oraz wykonaniu obróbek blacharskich będzie stanowić własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Celem inwestycji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku zabytkowego kościoła, a nie generowanie przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia, będąc podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług, ma możliwość odliczenia podatku VAT, w związku z wydatkami związanymi z realizacją operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”...

Zdaniem Wnioskodawcy, choć posiada on NIP, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, tj. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji, stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług w ramach operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”.

Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Parafię w Urzędzie Marszałkowskim Województwa został dołączony załącznik: „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, które Parafia niniejszym podtrzymuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

Parafia złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, w ramach działania Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW 2007-2013, na realizację operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”.

Celem inwestycji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku zabytkowego kościoła, a nie generowanie przychodów. Po zakończeniu operacji inwestycja polegająca na wymianie uszkodzonych tynków budynku kościoła, malowaniu elewacji oraz wykonaniu obróbek blacharskich będzie stanowić własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z wydatkami związanymi z realizacją operacji pn. „Remont elewacji zabytkowego Kościoła”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.