ILPP2/443-891/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odzyskanie VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z organizacją festynu propagującego ochronę siedlisk ptaków i ratowanie historycznych lip stanowiących tło kultowej komedii powiązane ze stworzeniem lokalnego punktu informacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z organizacją festynu propagującego ochronę siedlisk ptaków i ratowanie historycznych lip stanowiących tło kultowej komedii powiązane ze stworzeniem lokalnego punktu informacji.

Wniosek uzupełniono w dniu 27 października 2014 r. o brakujący podpis drugiej osoby reprezentującej Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) działa zgodnie ze statutem zrzeszenia o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Organizacja festynu propagującego ochronę siedlisk ptaków i ratowanie historycznych lip stanowiących tło kultowej komedii powiązane ze stworzeniem lokalnego punktu informacji dla mieszkańców (...) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4 Leader objętego PROW 2007-2013. Stowarzyszenie ma obowiązek przedłożyć wraz z „Wnioskiem o płatność” indywidualną interpretację dot. przedmiotowego projektu.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na brak rejestracji jako podatnika podatku VAT Stowarzyszenie nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakupione towary i usługi w ramach realizacji operacji w ramach PROW nie będą miały związku z wykonywanymi przez Stowarzyszenie czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi bądź niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przyznana pomoc finansowa będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania 431 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, bowiem będzie świadczyło usługi nieodpłatnie w ramach realizacji projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który kierowany jest do ludności obszarów wiejskich przy podejściu Leader. Pomoc w ramach działania kierowana jest do Stowarzyszenia w celu zapewnienia sprawności i efektywności jego pracy.

Zgodnie z ideą podejścia Leader, nadrzędnym celem ww. działania jest budowanie kapitału społecznego. Rezultat ten można osiągnąć poprzez zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz lepsze wykorzystanie obszarów wiejskich. Efekty powstałe w wyniku projektu nie są powiązane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem tego podatku.

Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Organizacja festynu propagującego ochronę siedlisk ptaków i ratowanie historycznych lip stanowiących tło kultowej komedii powiązane ze stworzeniem lokalnego punktu informacji dla mieszkańców w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4 Leader objętego PROW 2007-2013.

Zakupione towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.