ILPP2/443-884/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania (...).
ILPP2/443-884/14-3/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pod nazwą (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pod nazwą (...).

Wniosek uzupełniono w dniu 28 października 2014 r. o brakujący podpis drugiej osoby reprezentującej Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, poprzez uporządkowanie terenów rekreacyjnych obejmujących przede wszystkim wyposażenie plenerowego miejsca spotkań.

W tym miejscu pod wiatą biesiadną Zainteresowany prowadzi różnego rodzaju warsztaty rękodzieła artystycznego. Aby z tych warsztatów mogli korzystać również rodzice małych dzieci Stowarzyszenie planuje wyposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw dla najmłodszych. Planuje razem z rodzicami tworzyć grupy zabawowe dla ich rodzin jak również rodzin z miejscowości ościennych. W chwili obecnej projekt Wnioskodawcy został zweryfikowany pozytywnie i oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Nazwa zadania brzmi (...). Przewidywana pomoc obejmuje podatek VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie, w związku z tym, że nie jest zarejestrowane jako płatnik podatku VAT, nie jest podatnikiem VAT i czy nie prowadząc działalności gospodarczej będzie miało prawo do odliczenia VAT-u naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.) w ramach realizacji zadania pod nazwą „Uporządkowanie terenów rekreacyjnych poprzez wyposażenie plenerowego miejsca spotkań”...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nie jest on czynnym płatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej a realizacja projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, jak o tym stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, poprzez uporządkowanie terenów rekreacyjnych obejmujących przede wszystkim wyposażenie plenerowego miejsca spotkań. W tym miejscu pod wiatą biesiadną Zainteresowany prowadzi różnego rodzaju warsztaty rękodzieła artystycznego. Aby z tych warsztatów mogli korzystać również rodzice małych dzieci Stowarzyszenie planuje wyposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw dla najmłodszych. Planuje razem z rodzicami tworzyć grupy zabawowe dla ich rodzin jak również rodzin z miejscowości ościennych. W chwili obecnej projekt Wnioskodawcy został zweryfikowany pozytywnie i oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Nazwa zadania brzmi (...).

Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia VAT-u naliczonego w ramach realizacji zadania pod nazwą (...).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-885/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-1122/13/14-S/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1101/14-6/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.