ILPP2/443-857/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania (dzierżawy) świetlic wiejskich.
ILPP2/443-857/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. opodatkowanie
 5. podatek od towarów i usług
 6. podatnik
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania (dzierżawy) świetlic wiejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania (dzierżawy) świetlic wiejskich. Wniosek uzupełniono 4 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W latach 2012-2014 Gmina prowadzi inwestycje przebudowy i modernizacji pięciu świetlic wiejskich na terenie Gminy, w szczególności: przebudowę i remont świetlic wiejskich w miejscowościach K., K., M., S., B. (zwane dalej łącznie jako: świetlice wiejskie).

Wydatki ponoszone na przebudowę i modernizację wymienionych świetlic wiejskich obejmują przede wszystkim roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne, nadzór inwestorski, zagospodarowanie terenu wokół świetlic oraz zakup wyposażenia. Wartość każdej inwestycji przekroczy kwotę 15 tys. złotych netto. Część wydatków na przedmiotowe świetlice wiejskie jest przedmiotem dofinansowania do kwoty netto wydatków.

Prace budowlane związane z przebudową i remontem świetlic wiejskich w miejscowościach K. i K. zostały zakończone w lipcu 2014 r. Prace modernizacyjne związane z przebudową pozostałych trzech świetlic wiejskich zostaną zakończone w sierpniu lub wrześniu 2014 r. Następnie Gmina wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie przebudowanych budynków świetlic wiejskich. Po otrzymaniu pozwoleń w tym zakresie Gmina przyjmie każdą z inwestycji na stan środków trwałych dokumentami OT.

Od początku realizacji inwestycji Gmina planowała, że świetlice wiejskie będą udostępniane w dwojaki sposób – nieodpłatnie lokalnej społeczności na cel organizacji zebrań wiejskich oraz spotkań lokalnych grup i stowarzyszeń, jak również odpłatnie na rzecz lokalnej społeczności na cel organizacji spotkań rodzinnych.

Mając jednak na uwadze, że zmodernizowane świetlice wiejskie będą posiadały bardzo dobre warunki lokalowe i sanitarne, co wiąże się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności wynajmem przedmiotowych pomieszczeń, jak również fakt, że po oddaniu przedmiotowych świetlic do użytkowania Gmina będzie dysponowała łącznie już dwunastoma (12) nowoczesnymi zmodernizowanymi świetlicami wiejskimi, Gmina zmodyfikowała koncepcję w zakresie przyszłego zagospodarowania wszystkich świetlic wiejskich na terenie Gminy i postanowiła, że będzie nimi gospodarowała samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, otrzymując je w użytkowanie i zarządzanie na podstawie umowy dzierżawy.

W szczególności, Gmina planuje wydzierżawić wszystkie świetlice wiejskie na terenie Gminy na rzecz samorządowej instytucji kultury, w tym świetlice wiejskie obecnie modernizowane, niezwłocznie po ukończeniu bieżących inwestycji. Samorządowa instytucja kultury będzie z kolei w dwojaki sposób użytkowała przedmiotowe świetlice wiejskie – udostępniała odpłatnie (wynajmowała) na rzecz zainteresowanych oraz udostępniała nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności. Przedmiotowy sposób gospodarowania świetlicami wiejskimi będzie efektywniejszy z perspektywy działalności Gminy i Urzędu Gminy, w którym nie było możliwości przypisania tych funkcji jakiemukolwiek pracownikowi (z uwagi na pełnoetatowe zaangażowanie każdego pracowników Urzędu).

Mając na uwadze powyższe plany, w maju 2014 r. Gmina powoła nową jednostkę organizacyjną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której statutowym zakresem działań jest przede wszystkim zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze oraz potrzeb sportowo -rekreacyjnych, jak również integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej. Gmina postanowiła powierzyć tej jednostce również prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy, jako że stanowią one obiekty przystosowane do prowadzenia tego typu działań.

W związku z powyższym, w dniu 27 maja 2014 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w S. (dalej: GOK) i nadania mu statutu. Gmina ma przekonanie, że przekazanie GOK świetlic wiejskich do prowadzenia działalności kulturalnej sprawi, że będą one efektywniej wykorzystywane, jako że działalność w tych świetlicach będzie prowadzona przez podmiot specjalizujący się w realizacji tego typu działań na terenie Gminy.

W dniu 9 czerwca 2014 r. Gmina wystąpiła dodatkowo do instytucji finansującej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie świetlic wiejskich na rzecz GOK, do którego Gmina załączyła projekt umowy dzierżawy świetlic wiejskich, w treści, w której ma być ona zawarta pomiędzy GOK a Gminą niezwłocznie po oddaniu do użytkowania świetlic wiejskich w miejscowościach K., K., M., S. i B.

W wyniku zawarcia umowy dzierżawy z GOK, Gmina będzie obciążać GOK stałą kwartalną kwotą czynszu. Gmina będzie ujmować przedmiotową sprzedaż w swoich ewidencjach sprzedaży VAT, deklarować ją w składanych deklaracjach VAT i będzie odprowadzać z tego tytułu podatek VAT należny do urzędu skarbowego. Gmina postanowiła wydzierżawić świetlice na rzecz GOK z uwagi na fakt, że GOK będzie uprawniony do wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym czerpania pożytków w związku z użytkowaniem obiektów. Ponadto, Gmina będzie obciążać GOK z tego tytułu kwartalnie (a nie miesięcznie) z uwagi na nieregularne zapotrzebowanie zainteresowanych na wynajem świetlic wiejskich (przykładowo w miesiącu letnim świetlice będą prawdopodobnie wynajęte w każdy weekend oraz w ciągu tygodnia, a w miesiącu obejmującym w całości Wielki Post nie będą wynajęte w ogóle). Gmina nie zamierza zmieniać w żaden sposób użytkowania świetlic wiejskich w przyszłości, w szczególności w okresie kilku najbliższych lat. Dotychczas Gmina nie dokonała odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach K., K., M., S. i B.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w jego ocenie prowadzone przez Gminę przebudowy i modernizacje świetlic wiejskich stanowią „ulepszenia” w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, o którym mowa w art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Co prawda Gmina nie jest podatnikiem podatku dochodowego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.), w związku z którym „zwalnia się od podatku: jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”), niemniej prowadzone w świetlicach prace stanowią „ulepszenia” w rozumieniu zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, stąd zdaniem Gminy należy zastosować w tym zakresie analogię.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosowanie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina jest wyposażona w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym należy uznać, iż w określonych sytuacjach spełnia zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. W szczególności, w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez Gminę, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, Gmina jest podatnikiem VAT.

Jak wskazano w opisie sprawy Gmina zamierza zawrzeć z GOK umowę dzierżawy świetlic wiejskich. Umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną uregulowaną w kodeksie cywilnym w art. 693 § 1 tej ustawy, w świetle którego „przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz”.

Mając na uwadze powyższe, dzierżawa świetlic wiejskich na rzecz GOK będzie dla Gminy czynnością wykonywaną w reżimie cywilnoprawnym, a w związku z tym Gmina będzie realizowała ją jako podatnik VAT.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Umowa dzierżawy świetlic wiejskich na rzecz GOK nie przeniesie prawa do rozporządzania obiektami przez GOK jak właściciel, w związku z czym będzie stanowiła z perspektywy ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług.

Reasumując, w ocenie Gminy odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W latach 2012-2014 Gmina prowadzi inwestycje przebudowy i modernizacji pięciu świetlic wiejskich na terenie Gminy, w szczególności: przebudowę i remont świetlic wiejskich.

Prace budowlane związane z przebudową i remontem świetlic wiejskich w miejscowościach K.e i K. zostały zakończone w lipcu 2014 r. Prace modernizacyjne związane z przebudową pozostałych trzech świetlic wiejskich zostaną zakończone w sierpniu lub wrześniu 2014 r. Następnie Gmina wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie przebudowanych budynków świetlic wiejskich. Po otrzymaniu pozwoleń w tym zakresie Gmina przyjmie każdą z inwestycji na stan środków trwałych dokumentami OT. Od początku realizacji inwestycji Gmina planowała, że świetlice wiejskie będą udostępniane w dwojaki sposób – nieodpłatnie lokalnej społeczności na cel organizacji zebrań wiejskich oraz spotkań lokalnych grup i stowarzyszeń, jak również odpłatnie na rzecz lokalnej społeczności na cel organizacji spotkań rodzinnych.

Mając jednak na uwadze, że zmodernizowane świetlice wiejskie będą posiadały bardzo dobre warunki lokalowe i sanitarne, co wiąże się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności wynajmem przedmiotowych pomieszczeń, jak również fakt, że po oddaniu przedmiotowych świetlic do użytkowania Gmina będzie dysponowała łącznie już dwunastoma (12) nowoczesnymi zmodernizowanymi świetlicami wiejskimi, Gmina zmodyfikowała koncepcję w zakresie przyszłego zagospodarowania wszystkich świetlic wiejskich na terenie Gminy i postanowiła, że będzie nimi gospodarowała samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, otrzymując je w użytkowanie i zarządzanie na podstawie umowy dzierżawy.

W szczególności, Gmina planuje wydzierżawić wszystkie świetlice wiejskie na terenie Gminy na rzecz samorządowej instytucji kultury, w tym świetlice wiejskie obecnie modernizowane, niezwłocznie po ukończeniu bieżących inwestycji. Samorządowa instytucja kultury będzie z kolei w dwojaki sposób użytkowała przedmiotowe świetlice wiejskie – udostępniała odpłatnie (wynajmowała) na rzecz zainteresowanych oraz udostępniała nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności.

W wyniku zawarcia umowy dzierżawy z GOK, Gmina będzie obciążać GOK stałą kwartalną kwotą czynszu. Gmina będzie ujmować przedmiotową sprzedaż w swoich ewidencjach sprzedaży VAT, deklarować ją w składanych deklaracjach VAT i będzie odprowadzać z tego tytułu podatek VAT należny do urzędu skarbowego. Gmina postanowiła wydzierżawić świetlice na rzecz GOK z uwagi na fakt, że GOK będzie uprawniony do wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym czerpania pożytków w związku z użytkowaniem obiektów. Ponadto, Gmina będzie obciążać GOK z tego tytułu kwartalnie (a nie miesięcznie) z uwagi na nieregularne zapotrzebowanie zainteresowanych na wynajem świetlic wiejskich (przykładowo w miesiącu letnim świetlice będą prawdopodobnie wynajęte w każdy weekend oraz w ciągu tygodnia, a w miesiącu obejmującym w całości Wielki Post nie będą wynajęte w ogóle). Gmina nie zamierza zmieniać w żaden sposób użytkowania świetlic wiejskich w przyszłości, w szczególności w okresie kilku najbliższych lat.

Ponadto, Gmina wskazała, że prowadzone przebudowy i modernizacje świetlic wiejskich stanowią ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, o którym mowa w art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

Na tle powyższego Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, czy odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że wykonywane na podstawie umowy świadczenie Gminy na rzecz GOK, polegające na odpłatnym udostępnieniu (dzierżawie) temu podmiotowi świetlic wiejskich, jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (a nie publicznoprawną), zatem dla tej czynności Zainteresowany występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowana jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obok zwolnień podmiotowych (dotyczących podatnika) również zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do niektórych czynności, a także obniżone stawki podatku. Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Świadczenie przez Zainteresowanego usług, które sprowadza się do odpłatnego, dokonywanego na podstawie umowy dzierżawy udostępniania świetlic wiejskich, nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych obniżoną stawką podatku, w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podstawową stawką podatku.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne udostępnienie (dzierżawa) świetlic wiejskich przez Gminę na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury stanowić będzie odpłatne świadczenie usług i podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępniania (dzierżawy) świetlic wiejskich. Natomiast w pozostałym zakresie, tj. prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.