ILPP2/443-854/14-2/AD | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-854/14-2/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu (...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) organizacja może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na realizację operacji tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 7 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 277 z 2005 r. str. 1, z póz. zm.).

Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej a działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, z których będą korzystali nieodpłatnie mieszkańcy wsi i gmin wiejskich, więc nie będą generować przychodów.

Parafia nie jest czynnym płatnikiem VAT (z mocy ustawy art. 88 ust. 4 ) i nie składa deklaracji VAT-7. Efekty projektu (...) nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy w dniu 25 lipca 2014 r. na operację z zakresu „Małe projekty” – żeby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku i realizację projektu – Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w realizacji operacji „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Parafię dla wydatków związanych z realizacją operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną (planowana inwestycja renowacji zakrystii będzie trwale posadowiona w Kościele Parafialnym stanowiącym element lokalnego dziedzictwa kulturowo -sakralnego nie przeznaczonego do dalszej sprzedaży) zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 o podatku od towarów i usług.

Podatnik czyli Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku dlatego podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany operacji. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez Parafię, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie składa deklaracji VAT-7 – nie jest czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT.

Parafia w dniu 25 lipca 2014 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. „Małe projekty”. Ubiega się tym samym o pomoc, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt nosi nazwę (...)

Działania realizowane w ramach tego projektu będą skierowane na promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Z jego rezultatów będą korzystali nieodpłatnie mieszkańcy wsi i gmin wiejskich – nie będą one generować przychodów, a jego efekty nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT a efekty opisanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z realizacją operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPTPP1/443-696/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-700/14-4/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1076/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.