ILPP2/443-840/14-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...”.
ILPP2/443-840/14-3/AKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej zadania pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...” Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 20 sierpnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 2 września 2013 roku Stowarzyszenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój Wsi” podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa na dofinansowanie operacji pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie nabyło towary i usługi w których był naliczony był podatek VAT od towarów i usług.

Po ukończeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem opłatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o dofinansowanie projektu, uznając podatek VAT od towarów i usług za wydatek kwalifikowany, ponieważ nie ma możliwości go odliczenia. W wyniku weryfikacji ww. wniosku o płatność Urząd Marszałkowski Województwa wezwał Stowarzyszenie do doręczenia interpretacji indywidualnej o kwalifikowalności podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach ww. projektu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu: „Budowa placu zabaw dla dzieci ...” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2014 nie były wykorzystywane i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług zakupów towarów i usług dokonanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój Wsi” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od towarów i usług od organów podatkowych zawartego w cenie zakupionych towarów i usług. Stowarzyszenie nie ma także innych możliwości odzyskania tego podatku. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że podatek VAT od towarów i usług zawarty w cenach zakupionych towarów i usług w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa, musi być uznany za koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 2 września 2013 roku Stowarzyszenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój Wsi” podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie operacji pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie nabyło towary i usługi w których był naliczony był podatek VAT od towarów i usług.

Zainteresowany wskazał, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT – jak wskazał we wniosku Zainteresowany – zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki dotyczące realizacji operacji pt. „Budowa placu zabaw ...”.

W zakresie realizowanego projektu, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji operacji pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci ...”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-1020/14/JP | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/443-1547/14/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-910/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.