ILPP2/443-822/14-5/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. Skarby naszego regionu (...).
ILPP2/443-822/14-5/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 7 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. Skarby naszego regionu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. Skarby naszego regionu (...).

Wniosek uzupełniono w dniu 7 października 2014 r. w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego oraz o brakujący podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) został w dniu 29 sierpnia 2013 r. zarejestrowany w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu.

Celem Stowarzyszenia jest: (...)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Stowarzyszenia złożyło 3 wnioski na działania „Małe projekty” i aby prawidłowo przeprowadzić realizację projektu prosi o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

Projekt 3: Skarby naszego regionu (...).

Cel: Zwiększenie świadomości społecznej o środowisku naturalnym regionu poprzez zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie na nim parku skalnego eksponującego różne rodzaje skał występujących w regionie oraz zorganizowanie pikniku popularnonaukowego (przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym) dla młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu, promującego lokalne walory przyrody nieożywionej (skały, minerały) oraz dostarczającego podstawową wiedzę o tych zasobach przyrodniczych.

Założeniem projektu jest urządzenie Parku (...) na skwerze naprzeciw dworca PKP (...) została wyrażona zgoda na realizację takiego zadania.

W ramach organizacji Parku przewiduje się ustawienie na skwerze 9 brył skalnych skał występujących w regionie. Dodatkowo na terenie Parku (...) zamontowane zostaną dwie tablice informacyjne. Pierwsza prezentować będzie mapę geologiczno-turystyczną Wzgórz Strzelińskich, która opracowana zostanie dla potrzeb realizacji projektu. Druga tablica poświęcona będzie granitoidom – kwaśnym skałom magmowym, z których słynie (...) i jego okolice, a także wyjaśnieniu zasad gry dydaktycznej. Park wzbogacony zostanie o grę dydaktyczną (...). Gra dydaktyczna pozwoli na uzmysłowienie różnorodności skał granitoidowych i dostarczy umiejętności identyfikowania granitu strzelińskiego, co niewątpliwie będzie miało większy wpływ na identyfikowanie się mieszkańców ze swoim regionem.

Z otwarciem Parku związany będzie piknik popularnonaukowy skierowany do młodzież szkolnej i mieszkańców regionu. Udział w pikniku będzie bezpłatny a poświęcony będzie promocji walorów turystyczno-kulturowych regionu i będzie miał charakter edukacyjny.

Urządzony Park w pobliżu dworca PKP i Autobusowego będzie promował lokalne walory przyrodnicze. Działania te pozwolą na zwiększenie świadomości społecznej o środowisku naturalnym, przez co zwiększy się identyfikacja mieszkańców z regionem.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że nabyte towary i usługi w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb określa (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader – projekt 3: Skarby naszego regionu (...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług. Podatnik w osobie Stowarzyszenia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Stowarzyszenie nie jest uznawane za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że podczas realizacji projektu 3: Skarby naszego regionu (...), nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”, których zakres, kwalifikowalność i tryb określa (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie), nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie złożyło 3 wnioski w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na działania w ramach „Małych projektów”.

Trzeci to: Skarby naszego regionu (...). Działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Nabyte towary i usługi w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” – projekt 3: Skarby naszego regionu (...).

(...)

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP1/443-991/14/MS | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/443-1728/14/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1005/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.