ILPP2/443-807/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-807/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)”.

Wniosek uzupełniono w dniu 29 września 2014 r. w zakresie sformułowanego pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) został w dniu 2 czerwca 2008 r. zarejestrowany w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Towarzystwa.
 2. Aktywizacja społeczności wiejskiej.
 3. Wspieranie w tworzeniu, zachowaniu i ochronie walorów kulturowych, przyrodniczych i ekologicznych terenu Gminy.
 4. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z polepszeniem infrastruktury: komunikacyjnej, turystycznej i agroturystycznej, kulturowo-sportowej, telekomunikacyjnej na obszarze Gminy.
 5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 6. Propagowanie wśród młodzieży właściwych postaw społecznych oraz rozwijania ich zainteresowań.
 7. Pozyskiwanie środków oraz działania w ramach pomocy społecznej.
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Gminy i okolic.
 9. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych i ekonomicznych mających na celu dobro i rozwój mieszkańców Gminy.
 10. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w gminie oraz aktywne formy zwalczania bezrobocia.
 11. Popularyzowanie historii okolic w regionie, a także w kraju i zagranicą.
 12. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób pokrzywdzonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 r. str. 1, z późn. zm.).

Organizacja Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój aktywności społeczności lokalnej. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca (Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną), w celu realizacji operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Małe projekty) PROW na lata 2007-2013 podpisało umowę w dniu 10 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa (wniosek złożono za pośrednictwem LGD, do którego należy Gmina).

Aby uzyskać refundację 70% poniesionych kosztów, które dotyczą organizacji warsztatów muzycznych w miejscowości i organizacji przeglądu muzycznego w miejscowości (zgodnie z umową i założeniami projektu) należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Jednym z niezbędnych załączników do ww. wniosku o płatność jest m.in. interpretacja indywidualna dotycząca podatku VAT – w przypadku gdy beneficjent (Zainteresowany) zapłacony sprzedawcy podatek VAT chce uznać jako koszt kwalifikowalny operacji (tzn. gdy nie może odzyskać tego podatku i nie jest płatnikiem podatku VAT).

Dane dotyczące operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)”: Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji: zatrudnienie instruktora zajęć gry na instrumentach dętych na podstawie umowy cywilno-prawnej koszt usługi 14.169,60 zł; zatrudnienie instruktora zajęć wokalnych na podstawie umowy cywilnoprawnej: koszt usługi l6.800,00 zł; zakup 1 usługi cateringu na podstawie umowy cywilnoprawnej: koszt usługi 3.000,00 zł; zakup sprzętu nagłaśniającego na łączną kwotę 5.000,00 zł: 1 szt. odtwarzacza CD, 2 zestawów mikrofonów bezprzewodowych, 1 szt. miksera audio, 2 szt. aktywnej kolumny głośnikowej, 2 szt. statywów mikrofonowych, 2 szt. statywów kolumnowych, 1 kompletu przewodów połączeniowych; zakup 1 szt. aparatu fotograficznego na łączną kwotę 990,00 zł; 1 usługa użyczenia pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w celu przeprowadzenia warsztatów na łączną kwotę 17.280,00 zł.

Realizacja całego zakresu zadania to koszt 57.239,60 zł brutto. Poniesione wydatki są udokumentowane za pomocą rachunków do umowy zlecenia oraz faktur VAT wystawianych przez sprzedawców, którzy są podatnikami podatku VAT. Sprzęt nabyty w ramach realizacji opisanej operacji nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 26 września 2014 r.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanej operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług i realizując operację pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Małe projekty) na podstawie umowy podpisanej w dniu 10 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty l50.000,00 zł oraz nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie w celu realizacji operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Małe projekty) PROW na lata 2007-2013 podpisało umowę z Samorządem Województwa.

Wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji: zatrudnienie instruktora zajęć gry na instrumentach dętych; zatrudnienie instruktora zajęć wokalnych; zakup 1 usługi cateringu; zakup sprzętu nagłaśniającego: 1 szt. odtwarzacza CD, 2 zestawów mikrofonów bezprzewodowych, 1 szt. miksera audio, 2 szt. aktywnej kolumny głośnikowej, 2 szt. statywów mikrofonowych, 2 szt. statywów kolumnowych, 1 kompletu przewodów połączeniowych; zakupienie 1 szt. aparatu fotograficznego; 1 usługa użyczenia pomieszczeń w celu przeprowadzenia warsztatów.

Poniesione wydatki są udokumentowane za pomocą rachunków do umowy zlecenia oraz faktur VAT wystawianych przez sprzedawców którzy są podatnikami podatku VAT. Sprzęt nabyty w ramach realizacji opisanej operacji nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem – sprzęt nabyty w ramach realizacji opisanej operacji nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-1085/14/UH | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPTPP1/443-813/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1020/14-4/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.