ILPP2/443-714/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-714/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. (...)

Wniosek uzupełniono w dniu 4 września 2014 r. w zakresie pytania sformułowanego do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Parafia) jest terytorialną jednostką organizacyjną Kościoła, posiadającą osobowość prawną (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154). Do zakresu działalności Parafii należy m.in.:

 1. Kult publiczny – czyli publiczne sprawowanie kultu religijnego m.in. poprzez obrządek mszy świętych w niedziele i święta w kościołach, organizowanie procesji i pielgrzymek, religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeństwa za zmarłych;
 2. Katecheza i szkolnictwo – nauczanie religii oraz religijne wychowanie dzieci i młodzieży;
 3. Działalność charytatywno-opiekuńcza – np. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom; udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie; krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, przekazywanie za granicę pomocy ofiarom wojen, klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie;
 4. Budownictwo sakralne i kościelne – realizacja inwestycji sakralnych i kościelnych (budowa, rozbudowa, odbudowa kościoła lub kaplicy, adaptacja innych budynków na cele sakralne).

W ramach działalności opisanej w pkt 4 Parafia będzie realizować zadanie inwestycyjne „Remont drewnianej elewacji wieży kościoła (...)”. Zabezpieczenie tej inwestycji w 25% stanowić będą środki własne, a pozostałe 75% środków Parafia pozyskała w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na współfinansowanie powyższego zadania Parafia zawarła umowę z Samorządem Województwa z dnia 4 czerwca 2014 r. W przypadku korzystania z tego rodzaju dofinansowania podatek VAT zawarty w fakturach stwierdzających nabycie towarów/usług, jeżeli nie może być odliczony lub zwrócony w jakiejkolwiek formie – stanowi koszt kwalifikowany.

Parafia zarejestrowana jest w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, niemniej jednak korzysta w zakresie tego podatku ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody kościelnych osób prawnych:

 1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
 2. z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo -wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenia punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Natomiast rejestracji jako czynny podatnik VAT Parafia nie dokonywała, gdyż nie wykonuje działalności gospodarczej, tj. nie świadczy usług i nie dokonuje dostawy towarów podlegających opodatkowaniu VAT na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Za wykonane usługi i nabyte towary w celu realizacji inwestycji (...)– Parafia otrzyma faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane w uzupełnieniu z dnia 1 września 2014 r.

Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji „Remont drewnianej elewacji wieży kościoła (...)” – bądź zwrot tego podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – co do zasady – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Parafia co do zasady nie może być uznana za podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (jest kościelną osobą prawną), jednak trudno jest przypisać działalności wykonywanej przez Parafię cechy działalności gospodarczej. Tym samym działalności wykonywanej przez Parafię nie można nadać przymiotu usług podlegających opodatkowaniu VAT. Skoro więc działalność Parafii nie podlega opodatkowaniu tymże podatkiem, Parafia nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, a w dalszej konsekwencji nie wygeneruje podatku należnego, który mógłby zostać obniżony o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

Nawet gdyby Parafia wykonywała jakąś czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, to i tak nie mogłaby to być czynność opodatkowana związana z budynkiem kościoła filialnego, w którym to budynku sprawowany jest wyłącznie kult publiczny (msze święte i nabożeństwa).

Tym samym podatek VAT zawarty w fakturach związanych z inwestycją polegającą na remoncie drewnianej elewacji wieży w tymże Kościele nie byłby związany z czynnościami opodatkowanymi, co w konsekwencji wyklucza zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatek zawarty w fakturach związanych z inwestycją polegającą na remoncie elewacji wieży w Kościele filialnym w Łagówku nie może być również zwrócony Parafii w jakiejkolwiek innej formie w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy o VAT – tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1799). Przepisy rozdziału 9 tegoż rozporządzenia dopuszczają możliwość dokonania zwrotu podatku naliczonego po pierwsze zarejestrowanym podatnikom, a po drugie – o ile dokonali ci podatnicy nabycia towarów i usług za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w paragrafie 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Środkami tymi nie są jednak środki, jakie Parafia otrzyma na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zainteresowany będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „Remont drewnianej elewacji wieży kościoła (...)”.

Zabezpieczenie tej inwestycji w 25% stanowić będą środki własne, a pozostałe 75% środków Parafia pozyskała w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Za wykonane usługi i nabyte towary w celu realizacji inwestycji (...) – Parafia otrzyma faktury VAT. Parafia nie świadczy usług i nie dokonuje dostawy towarów, związanych m.in. z remontowanym budynkiem kościoła filialnego, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT a ewentualne efekty opisanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. (...)

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP1/443-990a/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/443-1547/14/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-998/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.