ILPP2/443-704/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku.
ILPP2/443-704/14-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. limit
 3. podatek od towarów i usług
 4. usługi doradcze
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 27 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność w zakresie usług rachunkowo-księgowych. Z dniem 1 stycznia 2013 roku skorzystano ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Prawidłowość decyzji o wyborze podmiotowego zwolnienia potwierdzono interpretacją indywidualną. Kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wynagrodzeń, imiennych kart wynagrodzeń, ewidencji zatrudnienia,
 • sporządzanie na podstawie dowodów księgowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach, deklaracji wymaganych przez przepisy ustawy o VAT,
 • obliczanie - na podstawie wprowadzonych dowodów - zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie raportów oraz deklaracji (w tym rocznych zeznań),
 • podpisywanie (w zakresie otrzymanych pełnomocnictw) wniosków, informacji, deklaracji, zeznań, zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizujących oraz składanie tej dokumentacji właściwym odbiorcom,
 • sporządzanie list płac, obliczanie zobowiązań przedsiębiorców i ich pracowników wobec ZUS, sporządzenie, podpisywanie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • udzielanie wyjaśnień oraz czynny udział (w przypadku nieobecności klientów biura), podczas prowadzonych przez organy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych lub sprawdzających,
 • działalność logistyczną obejmującą odbiór i dostarczanie dokumentacji bezpośrednio u klienta,
 • bieżąca współpraca z organami skarbowymi zgodnie z przedmiotem indywidualnych umów zawartych z klientami biura.

Dodatkowe informacje:

 • kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa świadczona jest w oparciu o zawarte w formie pisemnej umowy, choć w przyszłości mogą być również zawierane umowy w formie ustnej, o ile nie będzie to naruszać obowiązujących przepisów oraz dobrych praktyk,
 • biuro nie świadczy i nie będzie świadczyć usług doradztwa sensu stricto (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie),
 • obrót osiągnięty w roku podatkowym 2013 z tytułu świadczonych usług nie przekroczył 150.000 złotych,
 • wg prognoz łączny obrót z tytułu świadczonych w roku podatkowym 2014 usług nie przekroczy 150.000 złotych,
 • biuro nie sporządza deklaracji w ramach odrębnych zleceń - nie świadczy usług sporządzania deklaracji.

W związku ogłoszeniem w Dzienniku, Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), od dnia 10 sierpnia br. istotnym zmianom ulegnie ustawa o rachunkowości oraz ustawa o doradztwie podatkowym.

Z uwagi na powyższe uznano, że zasadnym wydaje się konieczność ponownej weryfikacji stosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w kontekście zmienionych przepisów.

Wnioskodawca nie jest wpisany na listę doradców podatkowych, nie jest adwokatem i radcą prawnym oraz biegłym rewidentem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po wejściu w życie art. 2 oraz art. 3 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia sprzedaży przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on mógł korzystać ze zwolnienia sprzedaży przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, również po wejściu w życie art. 2 oraz 3 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz.768).

Jednym z podstawowych problemów związanych rozstrzygnięciem przedmiotu wniosku jest brak jednoznacznego skorelowania doradztwa z kodem PKWiU (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Ustawodawca dosyć precyzyjnie wskazał jedynie katalog towarów z uwzględnieniem PKWiU, do których dostawy nie stosuje się zwolnień przewidzianych w art. 113 ustawy o VAT. Z ww. klasyfikacji wyodrębniono następujące usługi z uwzględnieniem symboli:

 • 69.20.21.0 Usługi sprawdzania rachunków,
 • 69.20.22.0 Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych,
 • 69.20.23.0 Usługi w zakresie księgowości,
 • 69.20.24.0 Usługi sporządzania listy płac,
 • 69.20.29.0 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe.

W opinii Wnioskodawcy zaznaczenia wymaga fakt, że doradztwo podatkowe sklasyfikowano następująco:

 • 69.20.32.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych,
 • 69.20.31.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw.

Ustawodawca zatem odróżnia czynności doradztwa od czynności rachunkowo-księgowych.

Zbyt dużym uproszczeniem również byłoby jednoznaczne definiowanie doradztwa podatkowego jako czynności objętych doradztwem podatkowym, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym. Prowadziłoby to bowiem do kolizji norm (ustawy o rachunkowości i ustawy o doradztwie podatkowym) np. w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które objęte jest wspomnianymi aktami. Nie można zatem stwierdzić, czy prowadzenie ksiąg jest czynnością doradczą, czy rachunkowo-księgową.

Wg Wnioskodawcy, doradztwo podatkowe sensu stricto określa art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym, i to właśnie ww. punkt wskazuje czynności, których wykonywanie decyduje o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego artykułem 113 ustawy o VAT. Treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym, po wejściu w życie dnia 10 sierpnia br. nie ulegnie zmianie.

Czynności polegające na udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, zarezerwowane będą wyłącznie dla osób uprawnionych w rozumieniu ustawy (wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów).

Uwadze należy poświęcić jednemu z istotnych elementów linii argumentacyjnej dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku. W przeanalizowanych przez Wnioskodawcę sprawach organy skarbowe odwołują się do wykładni językowej, przytaczając definicję Słownika Języka Polskiego PWN, zgodnie z którą „doradcą” jest ten, kto udziela porad, zaś „doradzaniem” jest udzielanie porad, wskazywanie sposobu postępowania w jakiejś sprawie.

Reasumując, trudno uznać kompleksową obsługę księgową, za czynność doradczą uniemożliwiającą Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy – do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia od podatku, należy stwierdzić, że termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, doradztwo finansowe, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność w zakresie usług rachunkowo-księgowych. Z dniem 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe świadczone przez Zainteresowanego obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wynagrodzeń, imiennych kart wynagrodzeń, ewidencji zatrudnienia,
 • sporządzanie na podstawie dowodów księgowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach, deklaracji wymaganych przez przepisy ustawy o VAT,
 • obliczanie - na podstawie wprowadzonych dowodów - zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie raportów oraz deklaracji (w tym rocznych zeznań),
 • podpisywanie (w zakresie otrzymanych pełnomocnictw) wniosków, informacji, deklaracji, zeznań, zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizujących oraz składanie tej dokumentacji właściwym odbiorcom,
 • sporządzanie list płac, obliczanie zobowiązań przedsiębiorców i ich pracowników wobec ZUS, sporządzenie, podpisywanie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • udzielanie wyjaśnień oraz czynny udział (w przypadku nieobecności klientów biura), podczas prowadzonych przez organy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych lub sprawdzających,
 • działalność logistyczną obejmującą odbiór i dostarczanie dokumentacji bezpośrednio u klienta,
 • bieżąca współpraca z organami skarbowymi zgodnie z przedmiotem indywidualnych umów zawartych z klientami biura.

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa świadczona jest w oparciu o zawarte w formie pisemnej umowy, choć w przyszłości mogą być również zawierane umowy w formie ustnej, o ile nie będzie to naruszać obowiązujących przepisów oraz dobrych praktyk. Biuro nie świadczy i nie będzie świadczyć usług doradztwa sensu stricto (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie). Obrót osiągnięty w roku podatkowym 2013 z tytułu świadczonych usług nie przekroczył 150.000 złotych, wg prognoz łączny obrót z tytułu świadczonych w roku podatkowym 2014 usług nie przekroczy 150.000 złotych. Biuro nie sporządza deklaracji w ramach odrębnych zleceń - nie świadczy usług sporządzania deklaracji. Wnioskodawca nie jest wpisany na listę doradców podatkowych, nie jest adwokatem i radcą prawnym oraz biegłym rewidentem.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o doradztwie podatkowym wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, obowiązującej od 10 sierpnia 2014 r.

W związku z wątpliwościami Zainteresowanego dotyczącymi możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku należy rozstrzygnąć, czy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą miały charakter usług doradczych, które ze zwolnienia od podatku VAT nie korzystają.

Zasady wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 76a ust. 1 ww. ustawy – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

W myśl art. 76a ust. 2 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 9 sierpnia 2014 r. – przedsiębiorcy wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

 1. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 76a ust. 4 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 9 sierpnia 2014 r. – uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są, z zastrzeżeniem ust. 6, osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z póżn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 9 sierpnia 2014 r. – czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Z kolei art. 2 ust. 2 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 9 sierpnia 2014 r. – stanowi, że zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Art. 3 cyt. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 9 sierpnia 2014 r. – stanowi, że podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są:

 1. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
 2. adwokaci i radcowie prawni;
 3. biegli rewidenci, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

Natomiast z dniem 10 sierpnia 2014 r. zgodnie z art. 2 i art. 3 ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o doradztwie podatkowym.

I tak, w myśl art. 2 pkt 2 ww. ustawy – w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 i 613) wprowadza się następujące zmiany w art. 76a:

 1. uchyla się ust. 2,
 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:
   mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.”,
 3. uchyla się ust. 4-6.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 2:
  1. w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;”,
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   2. zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.”;
 2. art. 3 otrzymuje brzmienie:
  „ Art. 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:
  1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  2. adwokaci i radcowie prawni;
  3. biegli rewidenci.
 3. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, są:
  1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  2. adwokaci i radcowie prawni.”; (...).

Z powyższego wynika, że treść art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r. wskazuje nadal, że aby zaliczyć określone czynności do wykonywanych w ramach doradztwa podatkowego, muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych w tym artykule, a składające się na nie elementy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, musi się to odbywać w imieniu i na rzecz podatników wraz z udzielaniem pomocy w tym zakresie. Podobnie rzecz się ma przy sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że – jak wskazał Wnioskodawca – nie świadczy i nie będzie świadczyć usług doradztwa sensu stricto (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie). Ponadto, obrót osiągnięty w roku podatkowym 2013 z tytułu świadczonych usług nie przekroczył 150.000 zł, a wg prognoz łączny obrót z tytułu świadczonych w roku podatkowym 2014 usług również nie przekroczy 150.000 złotych. Zainteresowany nie sporządza deklaracji w ramach odrębnych zleceń – nie świadczy usług sporządzania deklaracji. Wnioskodawca nie jest wpisany na listę doradców podatkowych, nie jest adwokatem i radcą prawnym oraz biegłym rewidentem.

Mając na uwadze wskazane przepisy należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Wobec tego w sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowych lub rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 ustawy.

W takiej sytuacji bowiem świadczone przez Zainteresowanego kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe nie będą stanowiły usług w zakresie doradztwa, które nie są objęte zwolnieniem od podatku. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie świadczył usług o charakterze doradczym oraz prawniczych – zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, po wejściu w życie art. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.