ILPP2/443-657/13-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia , przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców i okolic za pomocą utworzenia siłowni”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców i okolic za pomocą utworzenia siłowni”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP i nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku czym nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT.

Obecnie Stowarzyszenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 złożyło wniosek i podpisało umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania, które będzie realizowane w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r.

Zadanie to będzie polegało na utworzeniu miejsca do integracji mieszkańców oraz spędzania aktywnie wolnego czasu dzieci i młodzieży w siłowni.

Projekt ten przyczyni się do rozwoju małej infrastruktury rekreacyjnej we wsi Staw, a także do promocji miejscowości na obszarach wiejskich. Dlatego część kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie z tego tytułu stanowią koszty kwalifikowalne podlegające refundacji włącznie z podatkiem VAT w przypadku podmiotów, które nie mogą odzyskać podatku VAT.

Wykorzystując infrastrukturę ww. projektu nie może prowadzić działalności odpłatnej, czyli dokonane zakupy towarów i usług w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w tym projekcie będą wystawiane na Stowarzyszenie, ponieważ to ta organizacja ubiegała się o dofinansowanie wniosku w ramach Osi IV Leadera na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna” ponosząc w 2013 r. koszty realizacji zadania pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców i okolic za pomocą utworzenia siłowni” ma możliwość odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna” nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT wymienionym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w 2013 r. od kosztów poniesionych w związku z realizacją działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. W myśl art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, Stowarzyszenie nie spełnia warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, posiada NIP, nie jest jednak zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Obecnie Stowarzyszenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 złożyło wniosek i podpisało umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania, które będzie realizowane w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r.

Zadanie to będzie polegało na utworzeniu miejsca do integracji mieszkańców oraz spędzania aktywnie wolnego czasu dzieci i młodzieży w siłowni.

Projekt ten przyczyni się do rozwoju małej infrastruktury rekreacyjnej we wsi, a także do promocji miejscowości na obszarach wiejskich. Dlatego część kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie z tego tytułu stanowią koszty kwalifikowalne podlegające refundacji włącznie z podatkiem VAT w przypadku podmiotów, które nie mogą odzyskać podatku VAT.

Wykorzystując infrastrukturę ww. projektu nie może prowadzić działalności odpłatnej, czyli dokonane zakupy towarów i usług w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w tym projekcie będą wystawiane na Stowarzyszenie, ponieważ to ta organizacja ubiegała się o dofinansowanie wniosku w ramach Osi IV Leadera na lata 2007-2013.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tym samym zakupy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Zatem, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji operacji, będącej przedmiotem pytania.

W zakresie realizowanego projektu, OSP nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że OSP nie będzie mogło odliczyć, ani ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców i okolic za pomocą utworzenia siłowni”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.