ILPP2/443-652/14-4/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 11 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono 15 września 2014 r. w zakresie doprecyzowania przedstawionego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” sp. z o.o. (dalej „A”) i „B” Sp. z o.o. (dalej „B”) zawarły aktem notarialnym umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ax” Sp. z o.o. (dalej „Ax”), w której „A” objął 4.999 udziałów, a „B” 1 udział.

Zgodnie z umową spółki kosztami sporządzenia aktu notarialnego została obciążona spółka „A”.

Wynagrodzenie notariusza wyniosło 3.100,00 PLN (netto) + 713,00 PLN (VAT) oraz PCC w kwocie 2.478,00 PLN, łącznie 6.291,00 PLN.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany w odpowiedzi na pytanie: „czy wydatki poniesione w związku z zawarciem aktu notarialnego (w tym na opłatę notarialną) mają/będą miały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czy też z czynnościami zwolnionymi od tego podatku, bądź niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT...” wskazał, że wydatki poniesione w związku z zawarciem aktu notarialnego (w tym opłata notarialna) będą miały związek z potencjalnym uzyskiwaniem dywidend pieniężnych z tytułu posiadania udziałów w Spółce „Ax” które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka „A” ma prawo od odliczenia podatku naliczonego od opłat notarialnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce „A” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od opłat notarialnych.

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. to zasadniczo ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce z o.o. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030).

Posiadanie udziałów w „Ax” nie jest związane z działalnością opodatkowaną. Związane jest z potencjalnym uzyskiwaniem dywidend pieniężnych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT został określony w art. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej Ustawa o VAT) (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, Dywidenda nie jest towarem w rozumieniu powołanego przepisu. Z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że przez świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy również rozumieć przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z brzemienia powołanych przepisów wynika, że dywidenda nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, nie stanowi ona bowiem dostawy towarów ani świadczenia usług, w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym Spółce „A” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od opłat notarialnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca i „B” Sp. z o.o. zawarły aktem notarialnym umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ax” Sp. z o.o., w której Zainteresowany objął 4.999 udziałów, a „B” 1 udział.

Zgodnie z umową spółki kosztami sporządzenia aktu notarialnego została obciążony Wnioskodawca. Wydatki poniesione w związku z zawarciem aktu notarialnego (w tym opłata notarialna) będą miały związek z potencjalnym uzyskiwaniem dywidend pieniężnych z tytułu posiadania udziałów w Spółce „Ax”, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z art. 347 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) wynika, że akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 ww. ustawy).

Powyższe uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych nie zmienia jednak statusu dywidendy na gruncie prawa podatkowego. Wydatki wskazane we wniosku Wnioskodawca wiąże z wypłatą dywidendy, która jest podziałem zysku (po odliczeniu strat i podatku). Dywidenda sama w sobie w żaden sposób nie przyczynia się do osiągnięcia obrotu przez Spółkę.

Kwoty wypłacanych dywidend nie stanowią podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Dywidenda jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej, należnym wspólnikom spółki kapitałowej. Natomiast nie ma wpływu na osiągnięcie przez Spółkę obrotu. W związku z tym, również wydatki związane z wypłatą dywidendy jako związane z elementem niemającym wpływu na osiągnięcie obrotu, nie mogą być uznane za wykorzystywane do czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z uwagi na fakt, że poniesione wydatki nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT – jak wskazał w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany – zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki od opłat notarialnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.