ILPP2/443-574/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej , przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 25 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również OSP) złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 27 lutego 2013 r. na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”.

Zakres rzeczowo-finansowy operacji obejmuje zorganizowanie imprezy o charakterze regionalnym, promującej obszar działania LGD. Wnioskodawcy postawili sobie za cel operacji podniesienie jakości życia społeczności lokalnej obszaru działania LGD, spójnego z obszarem realizacji LSR, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej i specyfiki obszaru, a także wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Zostanie to osiągnięte poprzez organizację imprezy: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”, kierowanej do wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD oraz zainteresowanych turystów.

W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostaną przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Opis operacji.

Termin wydarzenia: 2 czerwca 2013 r. początek godz. 15.00, koniec 3 czerwca 2013 r. godz. 02.00, miejsce: obszar LGD (miejscowość S., gmina D., plac przy remizie OSP). Szacowana liczba uczestników: 1000 osób.

Opis działania.

Organizacja imprezy o charakterze regionalnym pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy” jest imprezą cykliczną promującą obszar działania LGD, rodzime tradycje kulinarne, dania regionalne, ludowe zespoły i atrakcje turystyczne, aktywizującą społeczność lokalną. Zakres rzeczowo-finansowy operacji dotyczył kosztów zakupu następujących towarów i usług:

 1. Koszty prezentacji kulinarnych-stół regionalny;
 2. Koszty wynajęcia sceny, nagłośnienia i oświetlenia;
 3. Koszty opracowania i prezentacji materiałów promocyjnych;
 4. Koszty prezentacji artystycznych;
 5. Koszty ubezpieczenia imprezy;
 6. Koszty wynajęcia namiotów wystawienniczo-promocyjnych wraz z wyposażeniem;
 7. Koszty wynajęcia dmuchanych placów zabaw;
 8. Koszty wynajęcia sanitariatów.

Opis planowanych działań organizacyjnych:

 1. Opracowanie regulaminu imprezy; opracowanie regulaminów poszczególnych konkurencji i pokazów;
 2. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na organizację imprezy;
 3. Włączenie lokalnego samorządu, mieszkańców i organizacji pozarządowych w pomoc przy organizacji imprezy;
 4. Nawiązanie współpracy z lokalnymi zespołami ludowymi i kołami gospodyń wiejskich;
 5. Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia;
 6. Zamówienie zespołów artystycznych;
 7. Zakup usług kulinarnych niezbędnych do przygotowania stołu regionalnego.

Organizacja imprezy:

 • 15.00 - 15.15 Otwarcie imprezy: przywitanie zaproszonych gości, przedstawienie planu imprezy;
 • 15.15 - 15.45 Występ zespołu ludowego;
 • 15.45 - 16.15 Konkursy i zabawy dla dzieci;
 • 16.15 - 16.45 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej - wyrabianie ciasta na chleb (przygrywała kapela ludowa);
 • 16.45 - 17.00 Konkursy i zabawy dla uczestników;
 • 17.00 - 17.30 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej - robienia masła i sera (przygrywała kapela ludowa);
 • 17.30 - 18.00 Występ kapeli ludowej;
 • 18.00 - 18.30 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej - pieczenia chleba (przygrywała kapela ludowa);
 • 18.30 - 18.45 Konkursy i zabawy rodzinne;
 • 18.45 - 19.15 Występy zespołu ludowego;
 • 19.15 - 19.30 Rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę - wręczenie pamiątkowych dyplomów;
 • 19.30 - 20.30 Występy zespołów i kapel ludowych, zaproszenie do tańca i wspólnego śpiewania;
 • 20.00 - 02.00 Zabawa taneczna pod gwiazdami.

W trakcie trwania imprezy uczestnicy mogli skosztować potraw regionalnych, zapoznać się z lokalnymi przepisami kulinarnymi, poznać tajniki wyrobu masła, sera, chleba a także typowo regionalnych potraw (prażoki, polewka i wielu innych). Dzieci i młodzież mogli bezpłatnie skorzystać z urządzeń dmuchanych placów zabaw.

Ponadto organizatorzy przygotowali inne atrakcje: przejażdżka kucem, turniej trambambuli (piłkarzyki stołowe), bule i wiele innych.

Organizacja powyższych atrakcji nie generowała dodatkowych kosztów. Członkowie OSP przygotowali to we własnym zakresie, społecznie. Podstawowym kryterium wyboru usługodawców była cena usługi powiązana z wymaganą jakością i doświadczeniem wykonawcy. Weryfikacja prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi nastąpiła poprzez rozliczenie zawartej umowy, potwierdzone protokołem odbiorczym. Operacja nie generowała przychodu. Całość działań przyczyniła się do większej promocji imprezy. Dzięki realizacji wszystkich zamierzonych działań udało się osiągnąć cel operacji, za niewielkie środki finansowe.

Projekt swym zakresem wpisuje się w cel ogólny nr 1 „Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych”, określony w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Projekt jest również zgodny z celem szczegółowym nr 1.4 „Wsparcie podmiotów kultywujących historię i tradycje obszaru LGD”. Projekt: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki frykasy” jest zgodny z przedsięwzięciem nr I „Produkt turystyczny”. Impreza ta, promuje walory obszaru, produkty regionalne, kultywuje lokalne tradycje i ma charakter promocyjny, zatem jest zgodna z celami przedsięwzięcia nr I.

Uzasadnienie możliwości osiągnięcia celu poprzez zakładany zakres i czas realizacji operacji w kontekście przyjętych nakładów.

Wspólne działanie i wymiana doświadczeń a także promowanie dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami obszaru LGD stanowią najefektywniejsze metody aktywizacji zawodowej i integrowania społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju i promowania obszaru. Czas realizacji przedsięwzięcia każdego roku służy promowaniu tradycji kulinarnych i jest dobierany w sposób umożliwiający udział jak największej grupy zaangażowanych podmiotów (godziny popołudniowe, koniec tygodnia). Koszty realizacji działań zostały wyszacowane na optymalnym poziomie gwarantującym osiągnięcie rezultatów i celów.

Obszar oddziaływania projektu.

Projekt kierowany jest do mieszkańców całego obszaru LGD OSP organizowała już przedsięwzięcia o podobnym charakterze i w podobnym wymiarze. Dysponuje ona wyremontowaną świetlicą wiejską w budynku OSP.

Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy” to impreza promującą obszar działania LGD, kultywująca lokalne tradycje oraz zwyczaje. Na terenie obszaru działania LGD potrzebna jest organizacja imprez o podobnym charakterze, jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców, na które czekają corocznie i przygotowują się do jego obchodów. Dlatego też ważne jest, aby wspierać podobne przedsięwzięcia i tym samym przyczyniać się do kultywowania i promowania lokalnych zwyczajów i tradycji oraz wspierania działalności organizacji społecznych realizujących takie zadania.

Rezultaty realizacji operacji:

 1. Wzrost aktywności społecznej i zaangażowania w rozwój regionu mieszkańców;
 2. Wymiana doświadczeń w dziedzinie upowszechniania tradycji regionalnych;
 3. Budowanie kapitału społecznego na tym obszarze poprzez prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR oraz sprawne wdrażanie LSR poprzez prowadzenie działań informacyjnych;
 4. Integracja i aktywizacja lokalnego środowiska;
 5. Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów charakterystycznych dla obszaru działania LGD;
 6. Promocja regionu i wyjątkowych walorów historyczno-przyrodniczych;

Ponadto Zainteresowany informuje, że:

 • zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT;
 • prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną wg PKD z roku 2004 pod numerem 91332 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr 7525Z - ochrona przeciwpożarowa;
 • nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wobec powyższego OSP nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, natomiast kosztem kwalifikowalnym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją tego typu operacji jak: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”.

Kosztem kwalifikowalnym dla Zainteresowanego są wartości brutto zakupionych towarów i usług, w związku z realizacją działalności statutowej jego organizacji, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z uwagi na każdorazowo wymagany załącznik w postaci indywidualnej interpretacji przy rozliczaniu ww. operacji w Urzędzie Marszałkowskim, Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie takiej interpretacji dla opisanego zdarzenia realizowanego w roku 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”.

Zakres rzeczowo-finansowy operacji obejmuje zorganizowanie imprezy o charakterze regionalnym, promującej obszar działania LGD i dotyczy określonych kosztów zakupu towarów i usług. W trakcie trwania imprezy uczestnicy mogli skosztować potraw regionalnych, zapoznać się z lokalnymi przepisami kulinarnymi, poznać tajniki wyrobu masła, sera, chleba a także typowo regionalnych potraw (prażoki, polewka i wielu innych). Dzieci i młodzież mogli bezpłatnie skorzystać z urządzeń dmuchanych placów zabaw. Ponadto organizatorzy przygotowali inne atrakcje: przejażdżka kucem, turniej trambambuli (piłkarzyki stołowe), bule i wiele innych.

Operacja nie generowała przychodu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego opartego o lokalne zasoby pn.: „Wiejskie jadło czyli smaki i frykasy”.

Ponadto Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Dodatkowo należy zauważyć, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.