ILPP2/443-573/13-3/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: „„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 25 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: „„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również OSP) jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej). OSP jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych działających w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

OSP złożyła wniosek – o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 27 lutego 2013 r. na realizację operacji pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej „. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2013 r. W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostaną przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo -finansowy operacji związany jest z przeprowadzeniem modernizacji polegającej na termoizolacji stropu, montażu wentylacji pomieszczeń świetlicy (montaż wentylatora wyciągowego) oraz zakłada prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego w budynku OSP pełniącego rolę świetlicy wiejskiej, na działce o nr ewid. 359/1; nr obrębu geodezyjnego 0024. Działka jest gruntem budowlanym i po przeprowadzeniu ww. inwestycji nadal będzie miała ww. charakter, bez ingerencji w środowisko naturalne. Przedstawiony zakres prac we wniosku jest zgodny z tabelą elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego i obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze,
 2. Pokrycie dachu,
 3. Ocieplenie stropu.

Przedstawiony zakres prac dotyczy kosztów całkowitych zadania i odnosi się do powierzchni całego budynku OSP. Jednak w zakresie kosztów kwalifikowalnych znalazło się 74,36% kosztów całkowitych, co odpowiada kosztorysowi prac na powierzchni pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej, tj. pomieszczenie świetlicy, korytarz, kuchnia, dwa pomieszczenia gospodarcze i WC. Poza kosztami kwalifikowalnymi jest zakres prac dotyczący powierzchni garażu w budynku OSP (zgodnie z rzutem parteru w dokumentacji projektowej). Jest to odpowiednio wartość 25,64% kosztów całkowitych, ujęta jako koszty niekwalifikowalne.

Wszystkie wyżej wymienione działania są niezbędne aby można było przywrócić stan sali do możliwości korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, a jej stosunkowo niewielkie rozmiary pozwolą po jej modernizacji na utrzymanie właściwej temperatury i korzystanie z niej przez cały rok. Termoizolacja stropu oraz wymiana pokrycia dachowego jest konieczna ze względu na jego fatalny stan. Wcześniej zostanie dokonane we własnym zakresie zdjęcie pokrycia z płyt eternitu i jego właściwa utylizacja. Dzięki remontowi i modernizacji pomieszczeń świetlicy powstanie miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców, w którym prowadzone będą zajęcia kulturalno -społeczne. Świetlica będzie również wykorzystywana na organizację różnego rodzaju warsztatów i szkoleń edukacyjnych. Będzie służyła również organizacjom pozarządowym, działającym na terenie. Stanie się miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i tym samym wpłynie na integrację lokalnego społeczeństwa.

Ponadto OSP poinformowała, że:

 • zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT,
 • prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną wg PKD z 2004 r. pod numerem 91332 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr 7525Z - ochrona przeciwpożarowa,
 • nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wobec powyższego Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, natomiast kosztem kwalifikowalnym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją tego typu operacji jak: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

Kosztem kwalifikowalnym dla OSP są wartości brutto zakupionych towarów i usług, w związku z realizacją działalności statutowej organizacji Wnioskodawcy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z uwagi na każdorazowo wymagany załącznik w postaci indywidualnej interpretacji przy rozliczaniu ww. operacji w Urzędzie Marszałkowskim, Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji dla opisanego zdarzenia przyszłego, realizowanego w 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów na realizację operacji pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2013 r.

Zakres rzeczowo-finansowy operacji związany jest z przeprowadzeniem modernizacji polegającej na termoizolacji stropu, montażu wentylacji pomieszczeń świetlicy (montaż wentylatora wyciągowego) oraz zakłada prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego w budynku OSP pełniącej rolę świetlicy wiejskiej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania – w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – operacji.

Ponadto Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

Odpowiedzi dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: „Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne”, udzielono w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.