ILPP2/443-554/13-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym gryzaki dla psów, produkowane jak wyżej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „podatek VAT”) według stawki 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 20 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 5 lipca 2013 r. (data wpływu 7 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono w dniu 7 sierpnia 2013 r. o oświadczenie o odpowiedzialności karnej oraz o wskazanie klasyfikacji statystycznej dla towarów będących przedmiotem wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa, prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonego przez Zainteresowanego przedsiębiorstwa jest produkcja karmy dla zwierząt domowych, w tym gryzaków dla psów. Do produkcji gryzaków dla psów w postaci łapki z kurczaka używa się surowca mięsnego, świeżego (łapek kurczęcych), a do produkcji pozostałych gryzaków innych surowców pochodzenia zwierzęcego (wieprzowego lub wołowego), najczęściej uszów, penisów i płuc.

Proces produkcji polega na tym, że wymienione wyższej surowce są poddawane procesowi suszenia po uprzednim dodaniu przeciwutleniacza rozpuszczonego w oleju jadalnym. Proces ten prowadzi do uzyskania gotowego wyrobu (gryzaka dla psów), który jest wprowadzany do obrotu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, że kwalifikuje gryzaki dla psów w postaci suszonych łapek z kurczaka, o których mowa we wniosku jako gotową karmę dla zwierząt wg PKWiU 10.92.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym gryzaki dla psów, produkowane jak wyżej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „podatek VAT”) według stawki 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, na postawione wyżej pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W Załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 z późn. zm. dalej „ustawa o podatku VAT”), w którym zawarto enumeratywne wyliczenie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 7% (stawka ta na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o podatku VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wynosi 8%) nie występuje towar w postaci gryzaków (dla psów, czy też zwierząt domowych). Natomiast pod pozycją 50 Załącznika nr 3 wymieniono „gotową karmę dla zwierząt domowych”.

W polskim prawodawstwie nie egzystuje legalna definicja „karmy dla zwierząt domowych”. Definicja taka występuje natomiast w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania Dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy – który to załącznik zawiera definicje pojęć występujących w Rozporządzeniu. Według punktu 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia pojęcie „karma dla zwierząt domowych” oznacza pokarm dla zwierząt domowych oraz gryzaki dla psów. „Gryzaki dla psów” są natomiast definiowane w punkcie 17 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia jako produkty dla zwierząt domowych produkowane z niegarbowanych skór i skórek zwierząt kopytnych lub z innego surowca pochodzenia zwierzęcego – czyli z surowców, które stosuję w swoim przedsiębiorstwie.

Unijne akty normatywne w randze rozporządzeń obowiązują w krajach członkowskich bezpośrednio, bez potrzeby implementowania do systemów prawnych poszczególnych krajów. Zatem należy przyjmować, że brak legalnej definicji „karmy dla zwierząt domowych” w polskich przepisach jest wypełniony przywołaną wyżej regulacją unijną. Zwrócić też należy uwagę na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w sprawie oznaczonej sygn. I FSK 146/13, w którym Sąd uznał pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym (Rzeczpospolita Nr 137 z dnia 14 czerwca 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 50 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.92 - gotowa karma dla zwierząt domowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa, prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonego przez Zainteresowanego przedsiębiorstwa jest produkcja karmy dla zwierząt domowych, w tym gryzaków dla psów. Do produkcji gryzaków dla psów w postaci łapki z kurczaka używa się surowca mięsnego, świeżego (łapek kurczęcych), a do produkcji pozostałych gryzaków innych surowców pochodzenia zwierzęcego (wieprzowego lub wołowego), najczęściej uszów, penisów i płuc. Proces produkcji polega na tym, że wymienione wyższej surowce są poddawane procesowi suszenia po uprzednim dodaniu przeciwutleniacza rozpuszczonego w oleju jadalnym. Proces ten prowadzi do uzyskania gotowego wyrobu (gryzaka dla psów), który jest wprowadzany do obrotu. Zainteresowany kwalifikuje przedmiotowe gryzaki jako gotową karmę dla zwierząt wg PKWiU 10.92.

Reasumując, sprzedaż produkowanych przez Wnioskodawcę gryzaków dla psów, sklasyfikowanych do PKWiU 10.92 jako gotowa karma dla zwierząt, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych towarów według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.