ILPP2/443-393/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podateku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami w ramach realizacji projektu pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Rzymskokatolickiej Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 6 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami w ramach realizacji projektu pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami w ramach realizacji projektu pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym ”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również Parafia) złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt.: „Remont elewacji na Kościele parafialnym”.

Wnioskowana pomoc finansowa została przyznana. Zadanie pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym” zostanie wykonane w terminie do dnia 30 września 2013 r.

W terminie do 25 listopada 2013 r. Wnioskodawca złoży „wniosek o płatność”. Niezbędnym dokumentem stanowiącym załącznik wniosku o płatność jest „interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony, w przypadku gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych”.

Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w urzędzie marszałkowskim został dołączony załącznik: „oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, w którym oświadczył on, że nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT.

Parafia:

  • nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT,
  • a realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
  • Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej.

Zainteresowany pozyskał środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym”. Wykonanie ww. inwestycji jest zadaniem publicznym, służącym dobru wspólnemu wszystkich parafian. Po zakończeniu niniejszej inwestycji nie będzie ona wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych i Parafia nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług od poniesionych, udokumentowanych fakturami wydatków na realizację przedmiotowych zakupów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Parafię w Urzędzie Marszałkowskim został dołączony załącznik: „oświadczenie o kwalifikowalności VAT” – z uwagi na to, iż Zainteresowany nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT a realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Po zakończeniu niniejszej inwestycji nie będzie ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych i Parafia nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów.

Stanowisko zajęte w tym oświadczeniu podtrzymuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Parafia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt.: „Remont elewacji na Kościele parafialnym”.

Wykonanie ww. inwestycji jest zadaniem publicznym, służącym dobru wspólnemu wszystkich parafian. Po zakończeniu niniejszej inwestycji nie będzie ona wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych i Parafia nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany, nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami w ramach realizacji projektu pt.: „Remont elewacji na kościele parafialnym”.

Ponadto tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.