ILPP2/443-325/13-2/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. (data wpływu 17 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Instytut „A”zwany dalej: Instytutem jest jednostką naukową PAN, jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut osiąga następujące rodzaje przychodów:

  1. przychody niepodlegające ustawie o VAT: dotacje na utrzymanie potencjału badawczego od MNiSW (na prowadzenie działalności statutowej), środki finansowe na realizację projektów badawczych własnych i promotorskich otrzymywane od Nxx, środki finansowe w związku z realizacją projektu badawczego w ramach np. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VII Programu Ramowego oraz innych;
  2. przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług: sprzedaż prac naukowych, ekspertyz na zlecenie konkretnych odbiorców, sprzedaż usług noclegowych, sprzedaż książek itp.
  3. przychody zwolnione od podatku od towarów i usług: wynajem mieszkań pracownikom Instytutu, organizacja odpłatnych konferencji naukowych.

W 2013 roku Instytut (Beneficjent) podpisał umowę finansową z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Instytucja Wdrażająca – Instytucja Pośrednicząca II stopnia) o dofinansowanie projektu: Akademia (...) – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje swym działaniem opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz opracowanie i wdrożenie spójnych z nim materiałów dydaktycznych i metod kształcenia.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego, poprzez opracowanie i wdrożenie w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych województwa innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechniania go do IX.2015 r.

Instytut opracowuje innowacyjny program nauczania przedmiotu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz merytorycznie narzędzia edukacyjne wspomagające nauczycieli i szkoły w realizacji tego przedmiotu. Narzędzia edukacyjne: opracowanie prezentacji multimedialnyoh, wideowykładów, programów do tablic interakcyjnych, wortal internetowy z forum (e-learning), wydanie skrytptu - książki. Dzięki programowi szkoły otrzymają wsparcie merytoryczne, narzędzia edukacyjne oraz sprzęt umożliwiający realizację projektu rozwijającego kompetencje w naukach przyrodniczych.

W trakcie realizacji tematu Instytut dokona zakupu (dla potrzeb realizacji projektu) laptopów oraz tablic interaktywnych, zestawów aparatury badawczej do realizacji uczniowskich projektów badawczych w szkołach, drobnego sprzętu i materiałów (siatki do łapania motyli, książki, szkło laboratoryjne) oraz zorganizuje między innymi nieodpłatne: szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz 2 obozy letnie dla nauczycieli i uczniów. Część laptopów oraz zestaw aparatury badawczej zostaną w Instytucie przyjęte na stan środków trwałych pozostałe zakupy zostaną przekazane nieodpłatnie dla szkół realizujących przedsięwzięcie.

Instytucja Wdrażająca przyznała Instytutowi na realizację projektu środki finansowe, z których 85% pochodzi ze środków europejskich: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny, natomiast 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

Instytut zgodnie z umową finansową został zobowiązany do zawarcia z Instytucją Wdrażającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Instytutu na korzystanie z ww. utworów. Ponadto Instytut zobowiązany jest do udostępnienia Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji EFS i udzielenia nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu.

Dyrektor Instytutu i kierownik projektu jednomyślnie oświadczyli, że: wszystkie dokonywane zakupy w trakcie trwania projektu zostaną wykorzystane do realizacji niniejszego projektu. Środki trwałe zakupione w ramach projektu w przyszłości nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Instytut nie będzie obecnie, ani w przyszłości czerpał żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu osiągniętych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Dyrektor Instytutu wraz z kierownikiem projektu potwierdzili zupełny brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) należy rozpatrywać w oparciu o przepisy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Instytut wykazywany w fakturach zakupowych podatek VAT zalicza w całości do kosztów kwalifikowanych projektu, ponieważ uważa, że w świetle obowiązujących przepisów o VAT nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów towarów, środków trwałych i usług niezbędnych do realizacji projektu...
  2. Czy Zainteresowanemu przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku związanego z nabyciem materiałów, środków trwałych i usług sfinansowanych ze środków pochodzących z realizacji projektu ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Podatnik uważa, że skoro będzie rozpowszechniać w sposób nieodpłatny rezultaty projektu a ponadto zakupione środki trwałe, materiały i usługi nie będą obecnie ani w przyszłości wykorzystywane w czynnościach opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie ma on prawa dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wysokość ponoszonych wydatków w związku z realizacją projektu.

Ad. 2

W zakresie przedmiotowego projektu Instytut także nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie powołanych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia między innymi: złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Otrzymane dofinansowanie nie stanowi środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w ww. rozporządzeniu, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując Ad. 1 i Ad. 2: Instytut nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego projektu na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką naukową PAN, jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2013 r. Zainteresowany podpisał umowę finansową z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie projektu: Akademia (...) – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje swym działaniem opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz opracowanie i wdrożenie spójnych z nim materiałów dydaktycznych i metod kształcenia.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego, poprzez opracowanie i wdrożenie w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych województwa innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechniania go do IX.2015 r.

W trakcie realizacji tematu Wnioskodawca dokona zakupu (dla potrzeb realizacji projektu) laptopów oraz tablic interaktywnych, zestawów aparatury badawczej do realizacji uczniowskich projektów badawczych w szkołach, drobnego sprzętu i materiałów (siatki do łapania motyli, książki, szkło laboratoryjne) oraz zorganizuje między innymi nieodpłatne: szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz 2 obozy letnie dla nauczycieli i uczniów. Część laptopów oraz zestaw aparatury badawczej zostaną u Zainteresowanego przyjęte na stan środków trwałych pozostałe zakupy zostaną przekazane nieodpłatnie dla szkół realizujących przedsięwzięcie.

Instytucja Wdrażająca przyznała Wnioskodawcy na realizację projektu środki finansowe, z których 85% pochodzi ze środków europejskich: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny, natomiast 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

Instytut zgodnie z umową finansową został zobowiązany do zawarcia z Instytucją Wdrażającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Instytutu na korzystanie z ww. utworów. Ponadto Instytut zobowiązany jest do udostępnienia Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji EFS i udzielenia nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu.

Wszystkie dokonywane zakupy w trakcie trwania projektu zostaną wykorzystane do realizacji niniejszego projektu. Środki trwałe zakupione w ramach projektu w przyszłości nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Zainteresowany nie będzie obecnie, ani w przyszłości czerpał żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu osiągniętych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Dokonywane zakupy nie będą miały żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca jest wprawdzie czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak wydatki związane z realizacją projektu nie będą miały żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony od dokonywanych zakupów towarów, środków trwałych i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu. Zainteresowanemu nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku związanego z nabyciem materiałów, środków trwałych i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.