ILPP2/443-1346/11-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2011 r. (data wpływu 21 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zainteresowany prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne oraz sportowe. W około 90% przypadków sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu i ma charakter wysyłkowy. W pozostałych przypadkach sprzedaż ma charakter tradycyjny, klienci dokonują zakupu biletów bezpośrednio w biurze firmy.

W przypadku sprzedaży gotówkowej dokonywanej na rzecz osób fizycznych w siedzibie firmy każda sprzedaż ewidencjonowana jest za pośrednictwem kasy rejestrującej.

W przypadku sprzedaży internetowej Wnioskodawca jako sprzedawca przyjmuje zapłatę za dokonane przez klientów zamówienia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez niego albo za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, którego operatorem jest firma „B”. Obrót z tytułu zamówień przy których klienci wybierają wpłatę na konto bankowe wpływa bezpośrednio w całości na rachunek bankowy Zainteresowanego. W przypadku wpłat za zamówienia dokonywane przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, całość obrotu wynikającego ze sprzedaży trafia na rachunek bankowy serwisu „A” następnie obrót ten jest przekazywany na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w umowie pomiędzy Zainteresowanym a firmą „B”. Każda transakcja dokonywana przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A” zawiera informacje pozwalające na zidentyfikowanie każdej transakcji – unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, adres e-mail klienta, kwota dokonanego zakupu, tytuł przelewu. Firma „B”. udostępnia powyższe informacje w panelu administracyjnym, do którego Zainteresowany ma stały dostęp.

Na podstawie miesięcznego zestawienia transakcji otrzymywanych od firmy „B” Wnioskodawca sporządza miesięczną ewidencję przychodu dla celów podatku od towarów i usług. Analogicznie Zainteresowany postępuje w przypadku zamówień, dla których płatność następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy w oparciu o wyciąg bankowy sporządzana jest ewidencja przychodu dla celów podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku transakcji, które są przez klientów opłacane bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy wystarczające jest by Zainteresowany dla celów wykazywania podatku od towarów i usług sporządzał ewidencję przychodów w oparciu o wyciąg z rachunku bankowego uwzględniając, że obrót z tytułu prowadzonej działalności przekroczył w okresie rocznym 40 000 zł...
  2. Czy w przypadku transakcji, które są przez klientów opłacane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A” wystarczające jest by Zainteresowany dla celów wykazywania podatku od towarowi usług sporządzał ewidencję przychodów w oparciu o miesięczne zestawienia otrzymywane przez firmę „B” uwzględniając, ze obrót z tytułu prowadzonej działalności przekroczył w okresie rocznym 40 000 zł...
  3. Czy możliwe jest rozdzielenie ewidencjonowania obrotu dla celów podatku od towarów i usług na ewidencję prowadzoną za pośrednictwem kasy rejestrującej dla obrotu gotówkowego i ewidencję obrotu, który z tytułu sprzedaży trafia na rachunek bankowy Zainteresowanego...

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on kryteria upoważniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej ustalone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (poz. 930) w pozycji 37. Zgodnie z przepisem zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy i z ewidencji dokumentującej wszystkie transakcje w tym przypadku jest to wyciąg z rachunku bankowego wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zdaniem Spółki spełnia ona kryteria upoważniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej ustalone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (poz. 930) w pozycji 37. Zgodnie z przepisem zapłata w całości następuje na rachunek bankowy w tym przypadku firmy „B” udostępniającego serwis płatności elektronicznych, a występującego jako pośrednik w zawarciu transakcji pomiędzy klientem a Zainteresowanym. Środki z transakcji po potrąceniu należnej z tytułu pośrednictwa prowizji trafiają w całości na rachunek bankowy Zainteresowanego. Zgodnie z pozycją nr 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (poz. 930) ewidencja transakcji zawieranych za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności „A” pozwala jednoznacznie stwierdzić jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Ewidencja zawiera bowiem takie dane jak unikalny numer transakcji, numer transakcji Zainteresowanego, datę, godzinę oraz minutę sprzedaży, pełną kwotę zamówienia, bank z jakiego dokonano przelewu, adres e-mail nabywcy. Na tej podstawie Wnioskodawca jest w stanie powiązać każdą transakcję z konkretną zapłatą.

Zainteresowany uważa, że z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w pozycji 37 jasno wynika, że usługi, za które zapłata w całości następuje na rachunek bankowy są zwolnione z konieczności rejestrowania obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Tym samym interpretuje, że pozostały obrót, w tym gotówkowy np. realizowany tytułem sprzedaży na rzecz klientów w siedzibie firmy powinien być rejestrowany kasą fiskalną. W związku z tym uważa, że istnieje możliwość sporządzania dwóch ewidencji przychodów - w zależności od faktu, czy zapłata za usługę nastąpiła w całości na rachunek bankowy, czy też nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wstawienia faktury (art. 106 ust. 4 ustawy).

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Delegacją zawartą w art. 111 ust. 8 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określił warunki korzystania ze zwolnienia mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanym dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6, który stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Natomiast, w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2).

Przy czym 2) oznacza, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

  • zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
  • podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, bez względu na rodzaj wykonywanej usługi. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega usługa, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne oraz sportowe. W około 90% przypadków sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu i ma charakter wysyłkowy. W pozostałych przypadkach sprzedaż ma charakter tradycyjny, klienci dokonują zakupu biletów bezpośrednio w biurze firmy.

W przypadku sprzedaży gotówkowej dokonywanej na rzecz osób fizycznych w siedzibie firmy każda sprzedaż ewidencjonowana jest za pośrednictwem kasy rejestrującej.

W przypadku sprzedaży internetowej Wnioskodawca jako sprzedawca przyjmuje zapłatę za dokonane przez klientów zamówienia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez niego albo za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, którego operatorem jest firma „B”. Obrót z tytułu zamówień przy których klienci wybierają wpłatę na konto bankowe wpływa bezpośrednio w całości na rachunek bankowy Zainteresowanego. W przypadku wpłat za zamówienia dokonywane przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, całość obrotu wynikającego ze sprzedaży trafia na rachunek bankowy serwisu „A” następnie obrót ten jest przekazywany na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w umowie pomiędzy Zainteresowanym a firmą „B”. Każda transakcja dokonywana przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A” zawiera informacje pozwalające na zidentyfikowanie każdej transakcji – unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, adres e-mail klienta, kwota dokonanego zakupu, tytuł przelewu. Firma „B”. udostępnia powyższe informacje w panelu administracyjnym, do którego Zainteresowany ma stały dostęp.

Na podstawie miesięcznego zestawienia transakcji otrzymywanych od firmy „B” Wnioskodawca sporządza miesięczną ewidencję przychodu dla celów podatku od towarów i usług. Analogicznie Zainteresowany postępuje w przypadku zamówień, dla których płatność następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy w oparciu o wyciąg bankowy sporządzana jest ewidencja przychodu dla celów podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przypadku sprzedaży internetowej Wnioskodawca jako sprzedawca przyjmuje zapłatę za dokonane przez klientów zamówienia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez niego albo za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, którego operatorem jest firma „B”. W przypadku wpłat za zamówienia dokonywane przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”, całość obrotu wynikającego ze sprzedaży trafia na rachunek bankowy serwisu „A”, następnie obrót ten jest przekazywany na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w umowie pomiędzy Zainteresowanym a firmą „B”. Każda transakcja dokonywana przez klientów za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A” zawiera informacje pozwalające na zidentyfikowanie każdej transakcji. Firma „B” udostępnia powyższe informacje w panelu administracyjnym, do którego Zainteresowany ma stały dostęp.

Tym samym zostanie spełniony warunek dotyczący formy zapłaty.

Reasumując, Zainteresowany, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w zakresie opłat za zakup biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne oraz sportowe, które są dokonywane przelewem lub za pomocą karty kredytowej w całości.

Wobec powyższego należy uznać, iż Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży tych usług, za które zapłata dokonywana będzie gotówką (w kasie Spółki), gdyż nie zostaną spełnione warunki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Natomiast, Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrujacej, za które cała zapłata następuje za pośrednictwem banku, przy spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do zwolnienia z ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż prawo do korzystania ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu jest uzależnione od formy zapłaty.

Zainteresowany wyraził również wątpliwość odnośnie możliwości rozdzielenia ewidencjonowania obrotu dla celów podatku od towarowi usług na ewidencję prowadzoną za pośrednictwem kasy rejestrującej dla obrotu gotówkowego i ewidencje obrotu, który z tytułu sprzedaży trafia na rachunek bankowy Zainteresowanego lub za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych „A”.

W oparciu o przepis art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Istotne jest zatem, w przypadku prowadzenia ww. ewidencji, aby podatnik dysponował odpowiednimi dokumentami, na podstawie których dokonywane są stosowne zapisy w tej ewidencji (np. wyciągi bankowe, faktury zakupu, raporty fiskalne). Ewidencję tę prowadzi podatnik w oparciu o zebraną w tych celach dokumentację, co – pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – umożliwia prawidłowe rozliczenie tego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Ważne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT.

Ustawodawca nie określił szczegółowych wymogów co do formy prowadzenia ewidencji, zatem każdy z podatników sam powinien wybrać taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe i prawidłowe sporządzenie deklaracji na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisu sprawy należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o VAT nie stanowią o sposobie utrwalania informacji podlegających zamieszczeniu w ewidencji. Dopuszczalne zatem jest prowadzenie ewidencji w każdej formie, jeżeli ewidencja ta zawierać będzie elementy wskazane w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.