ILPP2/443-1344/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-1344/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku realizacją projektu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku realizacją projektu (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Parafia) nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Parafia zawarła umowę o przyznanie pomocy - na operację z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Programu Osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych projektów. W ramach umowy beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt. (...). Operacja będzie realizowana w jednym etapie. Realizowany projekt pn. „(...)” obejmuje następujące działania: przygotowanie i wydanie albumu A. – w ramach tego działania zostanie przygotowane i wydane 700 sztuk.

Parafia poprzez realizację projektu zrealizuje cenne dla środowiska lokalnego, zadanie o charakterze regionalnym, jak również ukaże dziedzictwo kulturowe, historyczne i religijne ”Małej ojczyzny”. Ponadto wydanie lokalnej publikacji niewątpliwie wzbudzi wśród mieszkańców większe zainteresowanie swoim regionem. Kolejnym celem projektu jest budowanie dobrego wizerunku Parafii, jako instytucji otwartej na potrzeby mieszkańców, w tym w poznawaniu historii i piękna swoich „Małych ojczyzn”.

Wykonanie projektu zakłada trzy fazy realizacji zadania:

 1. faza przygotowawcza, tj.: wybranie fotografii do publikacji oraz przygotowanie odpowiedniego komentarza zawierającego najważniejsze informacje na temat przedstawionych miejsc i obiektów. Pogrupowanie zdjęć w 6 kategorii tematycznych: kategoria 1 - obiekty architektoniczne; kategoria 2 - walory przyrodnicze; kategoria 3 – A. wczoraj i dziś; kategoria 4 - mieszkańcy - fotografie z uroczystości gminnych; kategoria 5 - architektura Kościoła Parafialnego; kategoria 6 – A. w malarstwie - zdjęcia obrazów powstałych podczas plenerów malarskich na terenie Gminy A. Przekazanie zebranych materiałów do składu graficznego i druku. Publikacja zostanie wydana w formacie A4, liczba stron 112 + okładka, środek papier kreda mat 170 g, okładka kreda 135 g + tektura intr. 2,5mm + folia mat + lakier UV, zadruk pełnokolorowy, oprawa szytoklejona, twarda. Kalkulacja kosztu związana jest ze składem graficznym (matrycą) i drukiem książki.
 2. faza realizacji: wydruk książki oraz organizacja jej promocji.
  Promocja publikacji odbędzie się na Spotkaniu Opłatkowym w grudniu 2014 r. Połączenie promocji publikacji z odbywającym się cyklicznie spotkaniem pozwoli uniknąć generowania kosztów związanych z promocją albumu. Wówczas to publikacja przekazana zostanie mieszkańcom uczestniczącym w spotkaniu. Na podsumowanie projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele LGD, władze gminy, radni Rady Gminy, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji społecznych działających na terenie Gminy A., pasjonaci historii regionalnej, mieszkańcy. Album ten zostanie przekazany do bibliotek krajowych uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego, bibliotek publicznych powiatu, szkół i bibliotek na terenie Gminy A. oraz jak najszerszego grona mieszkańców.
  W efekcie przeprowadzonego zadania wzrośnie świadomość historyczna i poczucie tożsamości kulturowej uczestników spotkania oraz potencjalnych czytelników publikacji. Efektem rzeczowym planowanej operacji będzie wydanie 700 sztuk publikacji regionalnej oraz udział 40 osób w imprezie kulturalnej (źródło weryfikacji: lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna). Również trwałym efektem będzie ogólnodostępność przekazanych publikacji w bibliotekach i szkołach (protokoły z przekazania lub wykaz bibliotek, które otrzymały książki wraz z ilością przekazanych woluminów).
 3. faza podsumowania: podsumowanie projektu, tj.: przekazanie egzemplarzy obowiązkowych książek do bibliotek uprawnionych, do bibliotek powiatu, bibliotek i szkół w Gminie A. oraz do Urzędu Gminy z przeznaczeniem na cele promocyjne gminy. Pozostałe egzemplarze publikacji wydane zostaną mieszkańcom. Rozliczenie finansowe. Monitorowanie realizacji projektu przez wszystkie miesiące realizacji zadania; prowadzenie dokumentacji (umowy, faktury).

Wydanie publikacji przyczyni się do utrwalenia i poinformowania dużej liczby społeczeństwa o walorach kulturowych, historycznych i religijnych Gminy, co spowoduje większe zainteresowanie regionem, wykształci postawy otwarcia u mieszkańców, umocni więzi międzyludzkie w społeczeństwie, zintegruje mieszkańców.

W ramach realizowanego projektu pn. „(...)” faktury VAT dokumentujące poniesienie wydatku będą wystawione na Parafię.

Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Parafia złożyła oświadczenie, w którym stwierdza, że nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT, w związku z czym stanowi on koszt kwalifikowany objęty dofinansowaniem.

Wszystkie efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej operacji wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi że w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn. „(...)”, współfinansowanej przez Samorząd Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, Parafia ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on czynnym podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Realizacja operacji pn. „(...)” nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywany towar niezbędny do wykonania planowanego zakresu projektu nie będzie wykorzystany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Podejmowane działania w złożonym wniosku o dofinansowanie nie są działaniami, które mają generować przychody, zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług zakupionych w celu realizacji tej operacji. Przygotowana książka w postaci albumu A. w ramach projektu będzie rozprowadzana nieodpłatnie. Parafia, nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „(...)” w ramach programu, operacji z zakresu Małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji podatników VAT.

Parafia zawarła umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małych projektów w ramach działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach umowy beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt. „(...)”. Realizowany projekt obejmuje przygotowanie i wydanie albumu – w ramach tego działania zostanie przygotowane i wydane 700 sztuk. Wykonanie projektu zakłada trzy fazy realizacji zadania.

Wydanie publikacji przyczyni się do utrwalenia i poinformowania dużej liczby społeczeństwa o walorach kulturowych, historycznych i religijnych Gminy, co spowoduje większe zainteresowanie regionem, wykształci postawy otwarcia u mieszkańców, umocni więzi międzyludzkie w społeczeństwie, zintegruje mieszkańców.

Realizacja ww. zadania nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywany towar niezbędny do wykonania planowanego zakresu projektu nie będzie wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej operacji wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przygotowana książka w postaci albumu Rychtala w ramach projektu będzie rozprowadzana nieodpłatnie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, w odniesieniu do realizowanej operacji pn. „(...)”, współfinansowanej przez Samorząd Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.