ILPP2/443-1274/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-1274/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby Rolniczej, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Izba Rolnicza) utworzony ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - art. 15 ust. 1. Izba Rolnicza jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada nr NIP (...) i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT i w związku z tym w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT.

Izba Rolnicza będzie się ubiegać o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 – „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

W ramach ww. działania Zainteresowany realizuje w 2014-2015 r. operację pn. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)” i ponosi w związku z tym wydatki (zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym operacji) na następujące działania:

 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

Szkolenia będące przedmiotem projektu będą wykonywane nieodpłatnie. W ramach realizacji operacji, w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń Izba Rolnicza ponosi wydatki:

 1. związane z kosztami bezpośrednimi szkoleń, tj. wydatki na:
   wynagrodzenia pracowników przeprowadzających nabór na szkolenia;
  • wynagrodzenia kadry dydaktycznej;
  • najem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń;
  • najem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń;
  • wyżywienie podczas szkoleń dla uczestników szkoleń oraz kadry dydaktycznej;
  • zwrot kosztów dojazdu uczestników szkoleń;
  • zwrot kosztów dojazdu wykładowców;
  • zwrot kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację operacji;
  • zakwaterowanie uczestników szkoleń i wykładowców;
 2. związane z kosztami pośrednimi szkoleń, tj. wydatki na:
  • wynagrodzenia obsługi administracyjnej operacji;
  • wynagrodzenia obsługi księgowej operacji;
  • najem powierzchni biurowych;
  • energię elektryczną;
  • usługi telekomunikacyjne;
  • usługi pocztowe;
  • usługi prawne.

Ww. wydatki ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...). Poniesione wydatki na realizację operacji pn. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)” nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji Małego projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 111 - „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W związku z tym, że Izba Rolnicza nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług i ponieważ poniesione wydatki na realizację operacji pn. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim”, nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację ww. projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Izba Rolnicza) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Izba Rolnicza będzie się ubiegać o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 – „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

W ramach ww. działania Zainteresowany realizuje w 2014-2015 r. operację pn. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)” i ponosi w związku z tym wydatki (zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym operacji) na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

Szkolenia będące przedmiotem projektu będą wykonywane nieodpłatnie. Poniesione wydatki na realizację ww. operacji nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji Małego projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin (...)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 111 - „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.