ILPP2/443-1250/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem sprzętu pływającego w ramach projektu.
ILPP2/443-1250/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem sprzętu pływającego (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem sprzętu pływającego (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) powstał, aby działać na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Zainteresowany stawia sobie jako cel promocję zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez rekreację i amatorskie uprawianie sportu.

Działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na propagowanie informacji z zakresu działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Wnioskodawca będzie brał aktywny udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kraju i za granicą. Działalność Stowarzyszenia będzie ukierunkowana na organizowanie, rozwijanie i popularyzację żeglarstwa, kultury związanej z żeglarstwem oraz turystyki kajakowej. Równolegle prowadzone będą działania upowszechniające wiedzę z zakresu ochrony naturalnego środowiska wodnego i ekologii oraz przybliżanie zagadnień związanych z problemami gospodarski morskiej i wodnej. Stowarzyszenie pragnie wychowywać dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu w nawiązaniu do chlubnych tradycji morskich Polski.

Zainteresowany organizuje, popularyzuje i rozwija wszelkie formy narciarstwa i kultury związanej z narciarstwem.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia i wychowania oraz w organizacji wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży. Pragnie również motywować mieszkańców lokalnej społeczności do działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu oraz propaguje działalność wolontariacką na rzecz tejże społeczności. W tym celu w dniach 25-31 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli nauczyć się od prowadzących (3 instruktorów) podstaw sztuki żeglarskiej oraz zaznajomić się ze sprzętem żeglarskim, który został zakupiony dla zorganizowanego koła turystyki wodnej.

Stowarzyszenie nie wykonuje operacji dochodowych, a wypracowany ewentualny przychód z płatnej działalności statutowej przekazywany będzie na statutową działalność Stowarzyszenia. Dokonywane zakupy związane z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z zakupem sprzętu pływającego (...), na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie nie wpływa w żaden sposób na możliwość odzyskania podatku VAT. Zawarty w niezbędnych do poniesienia kosztach podatek VAT jest nadal kosztem dla Stowarzyszenia i nie ma ono fizycznych możliwości jego odzyskania.

Poza tym Zainteresowany nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Stowarzyszenie nie jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponieważ Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT, podatek ten jest dla niego kosztem kwalifikującym się do unijnego dofinansowania, o które się ubiega.

Zainteresowany nie ma i nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją opisanych działań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług.

Zainteresowany stawia sobie jako cel promocję zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez rekreację i amatorskie uprawianie sportu. Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli nauczyć się od prowadzących (3 instruktorów) podstaw sztuki żeglarskiej oraz zaznajomić się ze sprzętem żeglarskim, który został zakupiony dla zorganizowanego koła turystyki wodnej.

Dokonywane zakupy związane z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z zakupem sprzętu pływającego (...), na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.