ILPP2/443-1241/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania wspólnikom Spółki nieruchomości zabudowanej.
ILPP2/443-1241/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. budowa budynków
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawki podatku
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania wspólnikom Spółki nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania wspólnikom Spółki nieruchomości zabudowanej. Wniosek uzupełniono 12 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka zajmuje się głównie dystrybucją armatury, pomp, zbiorników, basenów dmuchanych i akcesoriów do ogrodu.

Spółka jest właścicielem nieruchomości nabytej w 2002 r. (dalej: Nieruchomość). Nieruchomość jest wykorzystywana w prowadzonej działalności.

Na Nieruchomość składa się obecnie 5 obiektów. Na poszczególne obiektyw latach 2002-2004 poczyniono określone wydatki. Historia wydatków przedstawia się następująco:

 1. biurowiec – wydatki na obiekt poczyniono w 2002 r. i w 2003 r. (wydatki poczynione w 2002 r. i w 2003 r. przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt),
 2. stróżówka – wydatki na obiekt poczyniono w 2002 r. (wydatki przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt),
 3. hala magazynowa – wydatki poczyniono w 2002 r. i w 2003 r. (wydatki poczynione w 2002 r. przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt, wydatki poczynione w 2003 r. nie przekroczyły tej kwoty),
 4. warsztat – wydatki poczyniono w 2002 r., 2003 r. i 2004 r. (wydatki poczynione 2002 r. i w 2003 r. nie przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt, wydatki z 2004 r. przekroczyły tą kwotę),
 5. plac utwardzony – wydatki na utwardzenie zostały poczynione w 2004 r. Jednocześnie przy zakupie Nieruchomości wartość placu nie była wyszczególniona.

Zakupioną Nieruchomość w 2002 r. wprowadzono na konto inwestycji rozpoczętych (środki trwałe w budowie). Zanim poszczególne obiekty oddano do użytkowania w 2002 r., poniesiono na nie nakłady przekraczające 30% ich wartości określonej w umowie zakupu (poniesione w 2002 r. wydatki o których wspomniano powyżej). Zatem nakłady poniesione w 2002 r. stanowiły element wartości początkowej poszczególnych obiektów.

Dodatkowo, plac utwardzony zaczęto amortyzować jako środek trwały po jego utwardzeniu w 2004 r. Przy nabyciu Nieruchomości w 2002 r. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegało jedynie nabycie hali magazynowej. Nabycie pozostałych obiektów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca dokonał odliczenia VAT od wydatków poniesionych na ulepszenie obiektów składających się na Nieruchomość. Obiekty nie były przedmiotem najmu, dzierżawy itp. Obecnie planowane jest przekazanie Nieruchomości wspólnikom w ramach podziału zysku.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. W momencie nabycia przedmiotowej Nieruchomości, opodatkowaniu podlegało jedynie nabycie hali magazynowej. Nabycie pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, przy nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w stosunku do hali magazynowej.
 2. Obiekty składające się na Nieruchomość nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT. Obiekty składające się na Nieruchomość były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, która jest działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.
 3. Obiekty składające się na Nieruchomość były w stanie ulepszonym (po ich ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
 4. Na moment dostawy wszystkie obiekty składające się na Nieruchomość będą stanowić budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
 5. W stosunku do wydatków poniesionych na utwardzenie placu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekazanie wspólnikom Spółki w ramach podziału zysku któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość będzie rodzić obowiązek opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekazanie wspólnikom Spółki w ramach podziału zysku któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość nie będzie skutkować obowiązkiem naliczenia podatku VAT.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż kwestia opodatkowania bądź zwolnienia z VAT powinna być rozważana nie w stosunku do Nieruchomości jako całości, lecz w stosunku do poszczególnych obiektów zlokalizowanych na Nieruchomości. Na gruncie VAT przekazanie takie będzie bowiem kwalifikowane jako przekazanie osobnych składników majątkowych. Dla określenia opodatkowania bądź braku opodatkowania VAT przekazania Nieruchomości w ramach podziału zysku rozstrzygające znaczenie będzie miała treść art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Dla analizowanej transakcji niezbędne jest określenie czy w odniesieniu do poszczególnych obiektów wystąpiło już pierwsze zasiedlenie. Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przez czynność podlegającą opodatkowaniu należy rozumieć oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, przykładowo w drodze umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy.

Dodatkowo, kolejne zwolnienie przewiduje art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt l0a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy VAT).

Należy zauważyć, iż wskazane przepisy zakładają, iż po spełnieniu określonych warunków, dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z VAT. Przepisy uzależniają zastosowanie zwolnienia od możliwości uznania, iż w danej sytuacji:

 1. dostawa nie jest dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia (oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanej pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nieruchomości, po jej wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającemu 30% jej wartości), bądź 2 lata po nim,
 2. w stosunku do nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT, a dokonujący dostawy nie ponosił nakładów na nieruchomość których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej nieruchomości i od których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia VAT. Zwolnienie można jednak stosować, jeżeli od poczynienia tych nakładów upłynął okres 5 lat, zaś nieruchomość była przez ten czas wykorzystywana w działalności opodatkowanej podatnika.

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego zdarzenia przyszłego, opodatkowaniu VAT w przypadku przekazania Nieruchomości w ramach podziału zysku nie będzie podlegać przekazanie żadnego z obiektów składających się na Nieruchomość. Należy zauważyć iż:

 1. przekazanie hali magazynowej będzie mogło korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Co prawda po zakupie hali w 2002 r. dokonano jej ulepszenia w wysokości przekraczającej 30% jej wartości, jednak ulepszenia te zostały dokonane przed oddaniem hali magazynowej do używania. Zgodnie zaś z zasadą obowiązującą na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nakłady poniesione na środek trwały przed jego oddaniem do używania i wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegają uwzględnieniu w wartości początkowej tego środka trwałego. W przedstawionej sytuacji Spółka poniosła nakłady na halę magazynową (przekraczające 30% wartości hali w momencie jej zakupu), które zostały uwzględnione w wartości początkowej tej hali (nakłady poniesione w 2002 r.). Z tego względu nie można mówić, iż w 2002 r. dokonano ulepszenia przekraczającego 30% wartości początkowej hali w myśli przepisów o podatku dochodowym, gdyż nakłady te zostały doliczone do tej wartości początkowej. Z kolei wartość nakładów poczynionych w 2003 r. nie przekraczała 30% wartości początkowej hali.
  Z tego względu, w ocenie Spółki w przedstawionym przypadku nie będziemy mieć do czynienia z ulepszeniem, którego dokonanie skutkowałoby uznaniem, iż doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia i sprzedaż hali nie będzie podlegać VAT.
 2. przekazanie pozostałych obiektów wchodzących w skład Nieruchomości będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy VAT. Nabycie przedmiotowych obiektów nie podległo opodatkowaniu podatkiem VAT i podatnik w związku z tym nabyciem nie mógł dokonać odliczenia VAT. Jednocześnie, co prawda na obiekty te ponoszone były nakłady przekraczające 30% ich wartości (oprócz stróżówki - poniesiony w 2002 r. nakład podniósł jej wartość początkową nie był więc nakładem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT), jednakże ostatnie nakłady zostały poczynione w 2004 r., zatem od ich dokonania upłynął okres 5 lat. Uwzględniając treść art. 43 ust. 7a ustawy VAT, do pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.
  Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekazanie wspólnikom Spółki w ramach podziału zysku któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość nie będzie rodzić obowiązku opodatkowania takiego przekazania podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku wskazać należy na treść art. 7 ust. 2 ustawy, który stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy – przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zatem opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem dodatkowo przysługiwania prawa do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Definicja pojęcia „wytworzenie nieruchomości” zawarta jest w art. 2 pkt 14a ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W myśl art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Powyższy przepis wskazuje, że na gruncie prawa podatkowego „ulepszenie” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi. Pod pojęciem tym należy rozumieć takie czynności jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środka trwałego, które podnoszą jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi innych cech użytkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka zajmuje się głównie dystrybucją armatury, pomp, zbiorników, basenów dmuchanych i akcesoriów do ogrodu. Spółka jest właścicielem Nieruchomości nabytej w 2002 r., która jest wykorzystywana w prowadzonej działalności. Na Nieruchomość składa się obecnie 5 obiektów. Na poszczególne obiektyw latach 2002-2004 poczyniono określone wydatki, tj.:

 1. biurowiec – wydatki na obiekt poczyniono w 2002 r. i w 2003 r. (wydatki poczynione w 2002 r. i w 2003 r. przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt),
 2. stróżówka – wydatki na obiekt poczyniono w 2002 r. (wydatki przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt),
 3. hala magazynowa – wydatki poczyniono w 2002 r. i w 2003 r. (wydatki poczynione w 2002 r. przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt, wydatki poczynione w 2003 r. nie przekroczyły tej kwoty),
 4. warsztat – wydatki poczyniono w 2002 r., 2003 r. i 2004 r. (wydatki poczynione 2002 r. i w 2003 r. nie przekroczyły 30% kwoty za jaką zakupiono obiekt, wydatki z 2004 r. przekroczyły tą kwotę),
 5. plac utwardzony – wydatki na utwardzenie zostały poczynione w 2004 r. Jednocześnie przy zakupie Nieruchomości wartość placu nie była wyszczególniona.

Zakupioną Nieruchomość w 2002 r. wprowadzono na konto inwestycji rozpoczętych (środki trwałe w budowie). Zanim poszczególne obiekty oddano do użytkowania w 2002 r., poniesiono na nie nakłady przekraczające 30% ich wartości określonej w umowie zakupu (poniesione w 2002 r. wydatki o których wspomniano powyżej). Zatem nakłady poniesione w 2002 r. stanowiły element wartości początkowej poszczególnych obiektów.

Dodatkowo, plac utwardzony zaczęto amortyzować jako środek trwały po jego utwardzeniu w 2004 r. Przy nabyciu Nieruchomości w 2002 r. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegało jedynie nabycie hali magazynowej. Nabycie pozostałych obiektów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca dokonał odliczenia VAT od wydatków poniesionych na ulepszenie obiektów składających się na Nieruchomość. Obiekty nie były przedmiotem najmu, dzierżawy itp. Obecnie planowane jest przekazanie Nieruchomości wspólnikom w ramach podziału zysku.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wskazał, że:

 1. W momencie nabycia przedmiotowej Nieruchomości, opodatkowaniu podlegało jedynie nabycie hali magazynowej. Nabycie pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, przy nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w stosunku do hali magazynowej.
 2. Obiekty składające się na Nieruchomość nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT. Obiekty składające się na Nieruchomość były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, która jest działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.
 3. Obiekty składające się na Nieruchomość były w stanie ulepszonym (po ich ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
 4. Na moment dostawy wszystkie obiekty składające się na Nieruchomość będą stanowić budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
 5. W stosunku do wydatków poniesionych na utwardzenie placu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą kwestii ustalenia czy czynność przekazania wspólnikom Spółki w ramach podziału zysku któregokolwiek z obiektów składających się na Nieruchomość będzie rodzić obowiązek opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku wypracowanego przez tą spółkę z końcem każdego roku obrotowego. Zysk niewypłacony w danym roku może zostać wypłacony w latach późniejszych.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wypłatą zysku w formie rzeczowej, mianowicie przekazania wspólnikom obiektów składających się na Nieruchomość.

Wskazać należy, że określone transakcje podlegają podatkowi od towarów i usług niezależnie od formy, w jakiej zostały dokonane – również przekazanie towarów w formie wypłaty zysku, co jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania VAT. Jeżeli w ramach wypłaty zysku zamiast wypłaty dokonanej w formie pieniężnej Spółka wydaje towary w postaci nieruchomości, w istocie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z treści wniosku wynika, że w momencie nabycia przedmiotowej Nieruchomości, opodatkowaniu podlegało jedynie nabycie hali magazynowej, wymienionej w punkcie c) opisu sprawy. Nabycie pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość wymienionych w punktach a), b), d) i e) opisu sprawy nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, przy nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w stosunku do hali magazynowej wymienionej w punkcie c) opisu sprawy. Ponadto, jak wynika z wniosku, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie wszystkich obiektów składających się na Nieruchomość i dokonała odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów.

Odnosząc się do kwestii przekazania Nieruchomości w ramach podziału zysku na rzecz wspólników, polegającej na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel nieruchomością, przy nabyciu której Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. hali magazynowej wymienionej w punkcie c) opisu sprawy, stwierdzić należy, że czynność ta wypełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, wobec czego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg zasad ogólnych.

Jednakże także przekazanie Nieruchomości w ramach podziału zysku na rzecz wspólników, polegającej na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość, tj.:

 • biurowca – wymienionego w punkcie a) opisu sprawy,
 • stróżówki – wymienionej w punkcie b) opisu sprawy,
 • warsztatu – wymienionego w punkcie d) opisu sprawy oraz
 • placu utwardzonego – wymienionego w punkcie e) opisu sprawy,

będzie stanowiło również czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów w świetle art. 7 ust. 2 ustawy. Wprawdzie Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. obiektów, jednakże prawo to przysługiwało od nakładów poniesionych na ich ulepszenie, które – zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy – stanowiło wytworzenie nieruchomości. Został zatem spełniony warunek do uznania tej nieodpłatnej czynności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, czynność przekazania Nieruchomości w ramach podziału zysku na rzecz wspólników, polegająca na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel obiektami wymienionymi we wniosku, składającymi się na Nieruchomość, wypełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, wobec czego stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg zasad ogólnych, z uwzględnieniem możliwości skorzystania ze zwolnień przewidzianych w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa Nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele zwolnione od podatku VAT. Zatem nie zostanie spełniony warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z kolei, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem/dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem/dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że do pierwszego zasiedlenia doszło w odniesieniu do hali magazynowej wymienionej w punkcie c) opisu sprawy w 2002 r. w momencie jej sprzedaży dla Wnioskodawcy, bowiem jej sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka poniosła wprawdzie wydatki na ulepszenie przedmiotowej hali w 2002 roku i przekroczyły one 30% jej wartości nabycia oraz w 2003 r. wydatki nieprzekraczające 30% jej wartości nabycia, od których został odliczony podatek VAT.

Jednak jak wskazał Wnioskodawca, dokonane w 2002 r. ulepszenia hali magazynowej w wysokości przekraczającej 30% jej wartości, zostały poczynione przed oddaniem hali magazynowej do używania. W związku z tym, że ulepszenia te zostały dokonane przez oddaniem przedmiotowej hali do używania, to wydatki te zwiększyły jej wartość początkową, tym samym nie można uznać że dokonano ulepszenia przekraczającego 30% wartości początkowej przedmiotowej hali w myśl przepisów o podatku dochodowym.

Wobec powyższego z uwagi na fakt, że czynność nabycia hali magazynowej w 2002 r. była czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, a ponadto od tej czynności upłynął okres dłuższy niż 2 lata – przekazanie wspólnikom w ramach podziału zysku przedmiotowej hali będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W opisanej sytuacji na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu fakt, że Spółka w 2003 r. dokonała ulepszeń nieprzekraczających 30% jej wartości początkowej.

Tym samym czynność przekazania wspólnikom Spółki w ramach podziału zysku hali magazynowej wymienionej w punkcie c) opisu sprawy będzie zwolniona od podatku od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do przekazania w ramach podziału zysku pozostałych obiektów składających się na Nieruchomość wymienionych w punkcie a), b), d) i e) opisu sprawy wskazać należy, że ich nabycie nastąpiło w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w momencie ich nabycia nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Zatem czynność ich przekazania wspólnikom w ramach podziału zysku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zatem należy przeanalizować możliwość zastosowania dla tej dostawy zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że w odniesieniu do przedmiotowych obiektów poczynione zostały wydatki na ich ulepszenie, tj. w przypadku:

 • biurowca – w 2002 r. i w 2003 r. wydatki przekroczyły 30% jego wartości zakupu,
 • stróżówki – wydatki przekroczyły 30% jej wartości zakupu, jednak zostały poniesione w 2002 r. – przed jej oddaniem do użytkowania,
 • warsztatu – poczynione w 2002 r. i w 2003 r. wydatki nie przekroczyły 30% jego wartości zakupu, wydatki z 2004 r. przekroczyły tą kwotę,
 • placu utwardzonego – wydatki poczynione w 2004 r. przekroczyły 30% jego wartości zakupu.

Obiekty te były w stanie ulepszonym (po ich ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W takim przypadku wskazać należy na cytowany już art. 43 ust. 7a ustawy, w którym ustawodawca uznał że warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Zatem ze zwolnienia można skorzystać także jeżeli ulepszenia, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przekroczyły 30% wartości początkowej, a obiekt był wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 5 lat.

Wobec powyższego czynność przekazania wspólnikom w ramach podziału zysku obiektów składających się na Nieruchomość, tj.: biurowca – wymienionego w punkcie a) opisu sprawy; stróżówki – wymienionej w punkcie b) opisu sprawy; warsztatu – wymienionego w punkcie d) opisu sprawy oraz placu utwardzonego – wymienionego w punkcie e) opisu sprawy, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a, także w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, w przypadku, gdy po poniesieniu wydatków przekraczających 30% ich wartości początkowej były one, w stanie ulepszonym wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych powyżej 5 lat.

Reasumując:

Czynność przekazania wspólnikom Spółki w ramach zysku hali magazynowej wymienionej w punkcie c) opisu sprawy będzie zwolniona od podatku od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast przekazanie pozostałych obiektów wymienionych w punkcie a), b), d) i e) opisu sprawy będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy ordynacja podatkowa – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.