ILPP2/443-1217/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Przystanek turystyczny (...)” .
ILPP2/443-1217/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 4. odliczenia
 5. podatek od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 8. stowarzyszenia
 9. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Przystanek turystyczny (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Przystanek turystyczny Grudza”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: OSP) został zarejestrowany w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i swojego statutu.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 4. rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska
 7. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej;
 8. aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego;
 9. odbudowa lub remont obiektów użyteczności publicznej, obiektów i urządzeń sportowych i atrakcji turystycznych;
 10. pozyskiwanie innych środków finansowania oraz opracowywanie i realizacja programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 2005 r. str. 1, z późn. zm.).

Organizacja Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji: „Przystanek turystyczny (...)”.

W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostały przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo-finansowy operacji przewidywał zakup następujących towarów i usług:

 1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa placu;
 2. budowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej (wiata, stoły, ławki).

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji „Małe projekty” pn. „Przystanek turystyczny Grudza” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U z 2008 r. 08.138.868) w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Zainteresowany informuje, że nabyte towary i usługi w związku z realizacja operacji pn. „Przystanek turystyczny (...)” nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT zapłacony w związku z realizacją operacji pn. „Przystanek turystyczny (...)” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją tego typu operacji jak „Przystanek turystyczny (...)”. Kosztem kwalifikowalnym dla Stowarzyszenia są wartości brutto zakupionych towarów i usług, w związku z realizacją działalności statutowej organizacji Wnioskodawcy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 o podatku od towarów usług. Podatnik w osobie Stowarzyszenia nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Stowarzyszenie nie jest uznawane za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadania objętego rozporządzeniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” jest związane z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres kwalifikowalności i tryb przyznawania określa (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla „Małych projektów” na realizację operacji: „Przystanek turystyczny (...)”.

Działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich.

W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki zostały przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres rzeczowo-finansowy operacji przewidywał zakup następujących towarów i usług:

 1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa placu;
 2. budowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej (wiata, stoły, ławki).

Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Nabyte towary i usługi w związku z realizacją ww. operacji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. „Przystanek turystyczny (...)” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.