ILPP2/443-1216/14-2/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z 6 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „(...) organizacja wypożyczalni rowerów” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „(...) organizacja wypożyczalni rowerów”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi oznaczone symbolem PKWIU 93.19.Z jako pozostała działalność związana ze sportem. Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnianie działalności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej, prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, propagowanie idei aktywnego wypoczynku, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów usług VAT jest zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej, jedynie statutową. Wnioskodawca w ramach przyznanej pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” umowa z dnia 24 października 2014 r. realizuje projekt pn. - „(...) organizacja wypożyczalni rowerów”. Celem tej operacji jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu w gminie Trzcianka poprzez organizację wypożyczalni rowerów.

Z uzyskanej dotacji zakupiono na podstawie faktur VAT rowery oraz kaski. Zakupiony sprzęt nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych . Zakupione sprzęty będą udostępnione w ramach działalności statutowej – nieodpłatnej (statut zostanie dołączony do złożonego wniosku). Z uwagi na fakt, że Towarzystwo nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Brak stosownej interpretacji z Izby Skarbowej uniemożliwia zaliczenie poniesionych wydatków jako koszt kwalifikowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Towarzystwo ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „(...) organizacja wypożyczani rowerów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, ponieważ przychody uzyskane z dotacji są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32. Ponadto Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej a wypożyczany sprzęt będzie udostępniany w ramach działalności statutowej – nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi oznaczone symbolem PKWIU 93.19.Z jako pozostała działalność związana ze sportem. Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnianie działalności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej, prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, propagowanie idei aktywnego wypoczynku, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów usług jest zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej, jedynie statutową. Wnioskodawca w ramach przyznanej pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” umowa z dnia 24 października 2014 r. realizuje projekt pn. - „(...) organizacja wypożyczalni rowerów”. Celem tej operacji jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu w gminie Trzcianka poprzez organizację wypożyczalni rowerów.

Z uzyskanej dotacji zakupiono na podstawie faktur VAT rowery oraz kaski. Zakupiony sprzęt nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych . Zakupione sprzęty będą udostępnione w ramach działalności statutowej – nieodpłatnej. Z uwagi na fakt, że Towarzystwo nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Zainteresowany ma wątpliwości dotyczące możliwości obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary związane z realizacją operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „(...) organizacja wypożyczani rowerów”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego oraz we własnym stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.