ILPP2/443-1176/14-4/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ILPP2/443-1176/14-4/ADinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. podatek od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. Wniosek został uzupełniony 26 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą H. Przeważająca działalność gospodarcza ma kod PKD 47.11.Z. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest również współwłaścicielem (współwłasność małżeńska) gospodarstwa rolnego zgłoszonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwo znajduje się w miejscowości K. W dniu 19 listopada 2013 roku Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy jako osoba fizyczna, a nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w związku z współwłasnością gospodarstwa, na którym znajduje się staw. Pomoc ma dotyczyć refundacji operacji pod nazwą: „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”. W dniu 23 kwietnia 2014 r. zawarł umowę o dofinansowanie operacji z Samorządem Województwa na realizację przedmiotowej operacji. Operacja realizowana przez Zainteresowanego nie ma charakteru komercyjnego tj. zarobkowego ponieważ nie czerpie on zysków oraz nie będzie ich czerpał po, w trakcie realizacji i po zrealizowaniu zakresu operacji, a prowadzona działalność gospodarcza nie jest związana z operacją. Operacja na realizację, której złożony został wniosek o dofinansowanie nie będzie miała związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Celem operacji jest poprawa warunków wodno-środowiskowych poprzez zachowanie istniejącego zbiornika wodnego i przywróceń jego możliwości retencyjnych.

W ramach operacji przeprowadzone zostaną następujące prace:

 • Roboty ziemne na powierzchni stawu polegające na odmuleniu powierzchni dna stawu.
 • Roboty ziemne związane z konserwacją przepustu.
 • Konserwacja istniejącego przepustu poprzez usunięcie nieszczelności.
 • Konserwacja budowli spustowej poprzez jej dozbrojenie i uzupełnienie ubytków w betonie oraz wykonanie ścianki oprzeciwfiltracyjnej.
 • Wykonanie umocnienie skarp stawu poprzez wykonanie deskowania oraz wykonanie narzutu kamiennego.
 • Wykoszenie porostów z powierzchni stawu oraz skarp.
 • Wykonanie obsiewu skarp trawą.

Faktury w ramach operacji są wystawiane na Wnioskodawcę. Nie jest on w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT ponieważ faktury w ramach operacji wystawiane są na osobę fizyczną, a nie na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dokonywane zakupy usług i towarów w ramach realizacji operacji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione usługi i towary służą do realizacji operacji pn. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”. Faktury VAT w ramach operacji zostaną złożone wraz z wnioskiem o płatność do Samorządu Wojewody o celem rozliczenia otrzymanej zaliczki na realizację zadania zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy.

W trakcie realizacji powyżej wspomnianej operacji Beneficjent będzie ponosić koszty w cenie brutto zawierającej podatek od towarów i usług VAT. Z dotacji mogą zostać pokryte ceny netto. Pokrycie z dotacji podatku od towarów i usług jest możliwe tylko wówczas gdy zostanie on uznany za koszt kwalifikowany. VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas gdy niemożliwe jest odzyskanie kwoty VAT zapłaconego w cenach brutto.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Prowadzi gospodarstwo rolne o numerze nadanym przez ARiMR. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nie prowadzi działalności rolniczej i nie świadczy usług rolniczych.
 2. Złożył wniosek o dofinansowanie realizacji operacji jako osoba fizyczna opisując we wniosku, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie ma żadnego powiązania z realizacją operacji pn. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”.”. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości R. i jest to jedyne miejsce prowadzenia jego działalności, operacja realizowana jest w miejscowości K. Zakres operacji w żaden sposób nie jest powiązany z prowadzoną działalnością oraz operacja nie będzie miała na nią wpływu w trakcie oraz po zakończeniu realizacji operacji.
 3. Staw położony na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości K. nie jest wykorzystywany do działalności rolniczej. Wnioskodawca złożył wniosek pt. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)” staw wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do celów retencji wód powierzchniowych oraz celów estetycznych. Zgodnie z założeniami projektu na stawie będącym przedmiotem dofinansowania w okresie trwałości operacji jest zabroniona hodowla ryb.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)” współfinansowanej operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. operacji nie doprowadzi do tego, że będę w stanie odzyskać podatek VAT, nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pt. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym podatek VAT, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność w ramach ww. operacji, będzie mógł być uznany przez Samorząd Województwa jako koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Przeważająca działalność gospodarcza ma kod PKD 47.11.Z. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest również współwłaścicielem (współwłasność małżeńska) gospodarstwa rolnego zgłoszonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwo znajduje się w innej miejscowości. W dniu 19 listopada 2013 roku Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy jako osoba fizyczna, a nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w związku z współwłasnością gospodarstwa, na którym znajduje się staw. Pomoc ma dotyczyć refundacji operacji pod nazwą: „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”. W dniu 23 kwietnia 2014 r. zawarł umowę o dofinansowanie operacji z Samorządem Województwa na realizację przedmiotowej operacji. Operacja realizowana przez Zainteresowanego nie ma charakteru komercyjnego tj. zarobkowego ponieważ nie czerpie on zysków oraz nie będzie ich czerpał po, w trakcie realizacji i po zrealizowaniu zakresu operacji, a prowadzona działalność gospodarcza nie jest związana z operacją. Operacja na realizację, której złożony został wniosek o dofinansowanie nie będzie miała związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Celem operacji jest poprawa warunków wodno-środowiskowych poprzez zachowanie istniejącego zbiornika wodnego i przywróceń jego możliwości retencyjnych.

W ramach operacji przeprowadzone zostaną następujące prace: roboty ziemne na powierzchni stawu polegające na odmuleniu powierzchni dna stawu; roboty ziemne związane z konserwacją przepustu; konserwacja istniejącego przepustu poprzez usunięcie nieszczelności; konserwacja budowli spustowej poprzez jej dozbrojenie i uzupełnienie ubytków w betonie oraz wykonanie ścianki oprzeciwfiltracyjnej; wykonanie umocnienie skarp stawu poprzez wykonanie deskowania oraz wykonanie narzutu kamiennego; wykoszenie porostów z powierzchni stawu oraz skarp; wykonanie obsiewu skarp trawą.

Faktury w ramach operacji są wystawiane na Wnioskodawcę. Nie jest on w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT ponieważ faktury w ramach operacji wystawiane są na osobę fizyczną, a nie na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dokonywane zakupy usług i towarów w ramach realizacji operacji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione usługi i towary służą do realizacji operacji pn. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”. Faktury VAT w ramach operacji zostaną złożone wraz z wnioskiem o płatność do Samorządu Wojewody celem rozliczenia otrzymanej zaliczki na realizację zadania zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie jest rolnikiem ryczałtowym oraz nie prowadzi działalności rolniczej i nie świadczy usług rolniczych. Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie realizacji operacji jako osoba fizyczna przy czym prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie ma żadnego powiązania z realizacją przedmiotowej operacji. Prowadzi on działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu spożywczo -przemysłowego w miejscowości R. i jest to jedyne miejsce prowadzenia jego działalności, operacja realizowana jest w miejscowości K. Zakres operacji w żaden sposób nie jest powiązany z prowadzoną działalnością oraz operacja nie będzie miała na nią wpływu w trakcie oraz po zakończeniu realizacji operacji.

Staw położony na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości K. nie jest wykorzystywany do działalności rolniczej. Wnioskodawca złożył wniosek pt. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)” staw wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do celów retencji wód powierzchniowych oraz celów estetycznych. Zgodnie z założeniami projektu na stawie będącym przedmiotem dofinansowania w okresie trwałości operacji jest zabroniona hodowla ryb.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany w ramach realizacji projektu nie występuje jako zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. „Konserwacja melioracyjna stawu (...)”..

Tutejszy Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.