ILPP2/443-1175/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pod nazwą: „Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (...)”.
ILPP2/443-1175/14-3/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek od towarów i usług
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 8 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pod nazwą: „Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pod nazwą: „Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (...)”.

Wniosek uzupełniono w dniach 8 stycznia 2015 r. w przedmiocie opisanego zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) jest organizacją pozarządową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. 08.138.868) Stowarzyszenie może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW.

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „Małych projektów” zalicza się również, podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 277 z 2005 r. str. 1, z późn. zm.).

Organizacja Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, działanie realizowane w ramach „Małych projektów” zakłada organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Sekcji Cheerleaderek (...), w tym zakup profesjonalnej odzieży oraz obuwia dla grupy. Wniosek został złożony dnia 27 maja 2014 r. Zajęcia będą przeprowadzone nieodpłatnie dla zainteresowanych z terenu gmin A, B, C, a zakupione rzeczy będą bezpłatnie udostępnione uczestnikom grupy. W związku z powyższym Stowarzyszenie po zrealizowaniu operacji nie będzie generować z niej żadnych przychodów.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W celu prawidłowego rozliczenia wniosku oraz możliwości zaliczenia podatku Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej barku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (...)” w ramach „Małych projektów”.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji przeprowadzenia zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Sekcji Cheerleaderek (...) oraz zakupienia odzieży oraz obuwia dla tej Sekcji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez Stowarzyszenie refundowanego ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywcy towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik w osobie Stowarzyszenia nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Stowarzyszenie nie jest uznane za podatnika podatku VAT oraz, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Realizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, z zakupem niezbędnej odzieży oraz obuwia nie jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach tzw. „Małych projektów” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność oraz tryb przyznawania określa Dz. U. z 2008 r. 08.138.868, finansowane ze środków UE w ramach PROW 200-2013, Oś 4 LEADER.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW.

W dniu 27 maja 2014 r. został złożony wniosek dotyczący operacji pod nazwą: „Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (...)”.

Działanie realizowane w ramach ww. operacji zakłada organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Sekcji Cheerleaderek (...), w tym zakup profesjonalnej odzieży oraz obuwia dla grupy. Zajęcia będą przeprowadzone nieodpłatnie dla zainteresowanych z terenu gmin Buk, Dopiewo, Stęszew, a zakupione rzeczy będą bezpłatnie udostępnione uczestnikom grupy.

Stowarzyszenie po zrealizowaniu operacji nie będzie generować z niej żadnych przychodów. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji przeprowadzenia zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Sekcji Cheerleaderek (...) oraz zakupienia odzieży i obuwia dla tej Sekcji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-184/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP3/443-1260/14-5/KT | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-1280/14/ICz | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-229/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.