ILPP2/443-1172/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
ILPP2/443-1172/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „Remont pokrycia dachowego budynku kaplicy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „Remont pokrycia dachowego budynku kaplicy”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na terenie Wnioskodawcy (dalej Parafii) wykonywane jest nowe pokrycie dachowe budynku kaplicy przy (...), ponieważ w 2013 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Ww. wniosek obejmujący „Remont pokrycia dachowego budynku kaplicy” wygrał w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie (...) i został wybrany do dofinansowania. Stowarzyszenie (...) przekazało wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie została podpisana umowa przyznania pomocy.

Parafia nigdy nie była zarejestrowana i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ale realizując zadanie inwestycyjne w postaci wykonania usługi polegającej na robotach rozbiórkowych więźby dachowej i położenia nowego pokrycia dachu kaplicy, jest zmuszona ponieść koszt w postaci podatku od towarów i usług (VAT). Tym bardziej, że remontowana obecnie kaplica nie będzie w przyszłości wykorzystana do czynności opodatkowanych, a jedynie będzie służyła wiernym do modlitw oraz jako atrakcja turystyczna.

Podsumowując, skorzystanie z ww. projektu przyniesie jedynie korzyść w postaci zachowania w dobrej kondycji dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. Parafia będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 15 i art. 86, 87, 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) wynika, że ww. Parafia nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku, ponieważ zrealizowany projekt w postaci remontu dachu kaplicy nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi, a Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Pomimo tego w związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości lub braku możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) ww. Parafia zobowiązana jest do uzyskania takiej interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W roku 2013 został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ww. wniosek obejmujący „Remont pokrycia dachowego budynku kaplicy” został wybrany do dofinansowania i podpisano umowę przyznania pomocy.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonywana jest usługa polegająca na robotach rozbiórkowych więźby dachowej i położenia nowego pokrycia dachu kaplicy.

Skorzystanie z ww. projektu przyniesie korzyść w postaci zachowania w dobrej kondycji dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie gminy (...).

Remontowana kaplica nie będzie w przyszłości wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, a jedynie będzie służyła wiernym do modlitw oraz jako atrakcja turystyczna.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.