ILPP2/443-1121/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)”.
ILPP2/443-1121/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  4. odliczenia
  5. podatek od towarów i usług
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  8. wydatek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: OSP) ubiega się o dofinansowanie na realizację operacji w ramach Osi 4 Leader w ramach programu PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów. Podstawa prawna realizacji projektu – rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dz. Urz. UE L 277/1 z października 2005 r.

Działanie Małe projekty jest współfinansowane z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z EFRROW. Realizacja Małego projektu pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)” polega na zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez odnowienie i zagospodarowanie otoczenia miejsca pamięci – pomnika poświęconego wszystkim tym, którzy zginęli za ojczyznę i biorącym udział w Powstaniu Wielkopolskim podczas Kompanii 1918 r. i innych zrywach niepodległościowych.

Celem operacji jest poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez uporządkowanie miejsc cennych historycznie na terenie Powidza i tym samym wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. OSP realizując Mały projekt nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując „Mały projekt” w ramach Osi 4 Leader OSP może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując Mały projekt pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)” w ramach osi 4 Leader nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. OSP nie jest podatnikiem podatku VAT, nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług, zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. projekt OSP nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie jest podatnikiem podatku VAT. OSP ubiega się o dofinansowanie na realizację operacji w ramach Osi 4 Leader, program PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów. Realizacja operacji pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci - pomnika (...)” polega na zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez odnowienie i zagospodarowanie otoczenia miejsca pamięci – pomnika poświęconego wszystkim tym, którzy zginęli za ojczyznę i biorącym udział w Powstaniu Wielkopolskim podczas Kompanii 1918 r. i innych zrywach niepodległościowych.

Jej celem jest poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez uporządkowanie miejsc cennych historycznie na terenie Powidza i tym samym wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

OSP realizując Mały projekt nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca realizując „Mały projekt” w ramach Osi 4 Leader OSP nie będzie mógł odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.