ILPP2/443-1094/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskania podatku VAT.
ILPP2/443-1094/14-3/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją następujących projektów: (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony do Biura KIP w Lesznie ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją następujących projektów: (...).

Wniosek uzupełniono w dniu 12 grudnia 2014 r. w zakresie przedstawionego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 3 lipca 2013 r. Wnioskodawca (dalej: Parafia) złożył w ramach Osi 4 Leader działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Małe projekty) – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o dofinansowanie projektów pn.: (...).

Ww. wnioski uzyskały dofinansowanie – 3 umowy z Samorządem Województwa podpisano w dniach: (...)

W ramach ww. zadań przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące w szczególności:

ad. 1, ad. 3. przeprowadzenie rozpoznania konserwatorskiego rzeźb, pozwalającego na ustalenie historii przemian obiektów, stanu zachowania poszczególnych warstw i zakres ich występowania, podklejenie odspojonych warstw, usunięcie przemalowań zakłócających estetyczny odbiór dzieła z zastosowaniem bezpiecznej dla obiektów techniki i technologii, uzupełnienie drobnych ubytków drewna, ewentualne flekowanie, uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy i opracowanie ich powierzchni, opracowanie estetyczne rzeźb, w tym punktowanie, uzupełnienie złoceń, zakładanie werniksów;

ad. 2. usunięcie nawarstwień zakrywających autentyczne wykończenie powierzchni, konserwacja techniczna struktury rzeźby i elementów uzupełniających, impregnacja żywicą syntetyczną, wzmocnienia stolarskie, uzupełnienie ubytków gruntów i warstw malarskich, oczyszczenie elementów złoconych i srebrzonych, wzmocnienia strukturalne i konserwacja techniczna, uzupełnienie ubytków warstw oryginalnych, złocenie i srebrzenie oryginalnych obszarów.

Dnia 4 czerwca 2014 r. podpisano protokoły odbioru ostatecznego prac konserwatorskich, a 13 sierpnia 2014 r. zapłacono przelewami za faktury VAT.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Efekty realizowanych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy we wskazanym powyżej przypadku Parafia może odzyskać podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej powyżej sytuacji Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Dnia 3 lipca 2013 r. Parafia złożyła w ramach Osi 4 Leader działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Małe projekty) – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trzy wnioski o dofinansowanie projektów pn.: (...)

W ramach ww. zadań przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące w szczególności:

ad. 1, ad. 3. przeprowadzenie rozpoznania konserwatorskiego rzeźb, pozwalającego na ustalenie historii przemian obiektów, stanu zachowania poszczególnych warstw i zakres ich występowania, podklejenie odspojonych warstw, usunięcie przemalowań zakłócających estetyczny odbiór dzieła z zastosowaniem bezpiecznej dla obiektów techniki i technologii, uzupełnienie drobnych ubytków drewna, ewentualne flekowanie, uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy i opracowanie ich powierzchni, opracowanie estetyczne rzeźb, w tym punktowanie, uzupełnienie złoceń, zakładanie werniksów;

ad. 2. usunięcie nawarstwień zakrywających autentyczne wykończenie powierzchni, konserwacja techniczna struktury rzeźby i elementów uzupełniających, impregnacja żywicą syntetyczną, wzmocnienia stolarskie, uzupełnienie ubytków gruntów i warstw malarskich, oczyszczenie elementów złoconych i srebrzonych, wzmocnienia strukturalne i konserwacja techniczna, uzupełnienie ubytków warstw oryginalnych, złocenie i srebrzenie oryginalnych obszarów.

Efekty realizowanych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanych projektów nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektów.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-1035/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-897/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-251/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.