ILPP2/443-1085/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją boiska sportowego.
ILPP2/443-1085/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 września r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją boiska sportowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją boiska sportowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie lub Towarzystwo) jest stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo jest inspirowane etyką chrześcijańską, co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniem narodu polskiego. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie kultury fizycznej wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swoje czyny, poczucia obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży za pomocą:

 1. pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności: udzielania nauki systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, prowadzenia ćwiczeń stosowanych jak: pływanie, narciarstwo, jazdy konnej itp., wreszcie ćwiczeń w obronie własnej, jak np. karate,
 2. organizowania młodzieży w drużyny młodzieży sokolej, tworzenia dla niej kursów, urządzania ćwiczeń, wycieczek i kolonii letnich,
 3. przygotowania młodzieży w stałych drużynach sokolich przez stosowane ćwiczenia i wykłady praktycznego życia,
 4. urządzanie ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych i towarzyskich, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa,
 5. rozbudzenia poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów na zasadach określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych Towarzystwa. Jednakże aktualnie Wnioskodawca działalności gospodarczej nie prowadzi, a uzyskane dochody pochodzą ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych, przekazania 1% podatku przez osoby fizyczne, dotacji udzielonej przez gminę oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zawarło w dniu 16 stycznia 2014 r. z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy. Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy ma wydatkować otrzymaną kwotę na modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie oświetlenia i nagłośnienia. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację boiska sportowego, tj. wykonanie oświetlenia i nagłośnienia.

Z uwagi na fakt, że w poprzednich latach ani w roku bieżącym Towarzystwo nie dokonywało sprzedaży opodatkowanej o wartości przekraczającej łącznie 150.000 zł, korzysta ono ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Modernizowane boisko sportowe nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Boisko ma i będzie miało charakter ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest i będzie nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją boiska sportowego, polegającej na wykonaniu nagłośnienia i oświetlenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych nabyć towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 1 77, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 119 oraz art. 124.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na rezultat takiej działalności.

Z kolei art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wilcza się kwoty podatku.

Ponieważ Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, to nie będzie ono miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją obiektu sportowego, zwłaszcza że wykorzystywany jest on i w przyszłości będzie do wykonania czynności nieopodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie lub Towarzystwo) aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej Wnioskodawca i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zawarło w dniu 16 stycznia 2014 r. umowę przyznania pomocy. Towarzystwo jako beneficjent pomocy ma wydatkować otrzymaną kwotę na modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie oświetlenia i nagłośnienia. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Boisko ma i będzie miało charakter ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest i będzie nieodpłatne. Modernizowane boisko sportowe nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją boiska sportowego, polegającej na wykonaniu nagłośnienia i oświetlenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP2/4512-147/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP1/4512-147/15/AZb | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP5/443-276/14-4/PG | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/4512-308/15/LSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.