ILPP2/443-1070/14-3/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?
ILPP2/443-1070/14-3/AKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 22 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, które odbyło się w dniach 25-31.08.2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, które odbyło się w dniach 25-31.08.2014 r.. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 22 października 2014 r. o sprostowanie nazwy Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie powstało, aby działać na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Stowarzyszenie stawia sobie jako cel promocję zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez rekreację i amatorskie uprawianie sportu. Działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na propagowanie informacji z zakresu działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Stowarzyszenie będzie brało aktywny udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kraju i za granicą. Działalność Stowarzyszenia będzie ukierunkowana na organizowanie, rozwijanie i popularyzację żeglarstwa, kultury związanej z żeglarstwem oraz turystyki kajakowej. Równolegle prowadzone będą działania upowszechniające wiedzę z zakresu ochrony naturalnego środowiska wodnego i ekologii oraz przybliżanie zagadnień związanych z problemami gospodarski morskiej i wodnej. Stowarzyszenie pragnie wychowywać dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu w nawiązaniu do chlubnych tradycji morskich Polski.

Stowarzyszenie organizuje, popularyzuje i rozwija wszelkie formy narciarstwa i kultury związanej z narciarstwem.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia i wychowania oraz w organizacji wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży. Pragnie również motywować mieszkańców lokalnej społeczności do działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu oraz propaguje działalność wolontariacką na rzecz tejże społeczności. W tym celu w dniach 25.08-31.08.2014 Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli nauczyć się od prowadzących (3 instruktorów) podstaw sztuki żeglarskiej oraz zaznajomić się ze sprzętem żeglarskim.

Stowarzyszenie nie wykonuje operacji dochodowych, a wypracowany ewentualny przychód z płatnej działalności statutowej przekazywany będzie na statutową działalność Stowarzyszenia. Dokonywane zakupy związane z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, które odbyło się w dniach 25-31.08.2014 r., na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie nie wpływa w żaden sposób na możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie podatku VAT. Zawarty w niezbędnych do poniesienia kosztach podatek VAT jest nadal kosztem dla Stowarzyszenia i nie ma ono fizycznych możliwości jego odzyskania. Poza tym Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Stowarzyszenie nie jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponieważ Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT, podatek ten jest dla Stowarzyszenia kosztem kwalifikującym się do unijnego dofinansowania, o które Stowarzyszenie się ubiega. Stowarzyszenie nie ma i nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją opisanych działań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie powstało, aby działać na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Zainteresowany stawia sobie jako cel promocję zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez rekreację i amatorskie uprawianie sportu. Działalność Wnioskodawcy jest ukierunkowana na propagowanie informacji z zakresu działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Stowarzyszenie będzie brało aktywny udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kraju i za granicą. Działalność Stowarzyszenia będzie ukierunkowana na organizowanie, rozwijanie i popularyzację żeglarstwa, kultury związanej z żeglarstwem oraz turystyki kajakowej. Równolegle prowadzone będą działania upowszechniające wiedzę z zakresu ochrony naturalnego środowiska wodnego i ekologii oraz przybliżanie zagadnień związanych z problemami gospodarski morskiej i wodnej. Stowarzyszenie pragnie wychowywać dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu w nawiązaniu do chlubnych tradycji morskich Polski. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia i wychowania oraz w organizacji wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży. Pragnie również motywować mieszkańców lokalnej społeczności do działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu oraz propaguje działalność wolontariacką na rzecz tejże społeczności. W tym celu w dniach 25.08-31.08.2014 r. Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli nauczyć się od prowadzących (3 instruktorów) podstaw sztuki żeglarskiej oraz zaznajomić się ze sprzętem żeglarskim. Stowarzyszenie nie wykonuje operacji dochodowych, a wypracowany ewentualny przychód z płatnej działalności statutowej przekazywany będzie na statutową działalność stowarzyszenia. Dokonywane zakupy związane z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (ani opodatkowanych, ani zwolnionych), a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT – jak wskazał we wniosku Zainteresowany – zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, które odbyło się w dniach 25-31.08.2014 r.

W zakresie realizowanego projektu, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego, które odbyło się w dniach 25-31.08.2014 r.

Tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/443-1221/14/AW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-472/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP2/443-1132/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.