ILPP2/443-1069/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”.
ILPP2/443-1069/14-2/SJinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. podatek od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców Regionu” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w zw. z realizacją projektu.

Stowarzyszenie realizuje projekt finansowy z budżetu państwa i środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Nazwa zadania: „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno -sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”. Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom ... uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-sportowych, poprzez udział w festynie kulturalno-sportowym oraz rajdzie rowerowym w Gminnym Skansenie (...) oraz promocja rozwoju turystycznego obszaru LSR poprzez udział w rajdzie rowerowym. Cel operacji jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku oraz poprawy atrakcyjności turystycznej. Wpłynie pozytywnie na jakość życia i aktywizacji mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców.

Wskaźnikiem produktu będzie przeprowadzony festyn i rajd rowerowy. Wskaźnikiem rezultatu będzie udział w festynie i rajdzie rowerowym 300 osób. Było to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i oczekiwane przez lokalną społeczność. Działanie wpłynęło na poprawę jakości życia oraz aktywizację mieszkańców. Poprawiła się również atrakcyjność turystyczna poprzez poznanie walorów turystycznych gminy przez uczestników rajdu rowerowego.

Cel operacji był/jest zgodny z Lokalną Strategią rozwoju w zakresie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej, w tym poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Cele operacji wpisują się w dopuszczające kryteria zgodności operacji z LSR, tj. poprawę atrakcyjności turystycznej.

Założenia operacji mieszczą się w celach statutowych Stowarzyszenia i nie przynoszą żadnych dochodów, ponieważ Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od ostatecznych odbiorców usług projektu.

Był to ogólnodostępny festyn sportowy „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...” dla mieszkańców okolicznych wiosek. W związku z czym czynności te nie miały charakteru odpłatnego, co stanowi niezbędny wymóg do uznania danej czynności za opodatkowaną.

Wszystkie zakupione towary i usługi z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie były związane z czynnościami opodatkowanymi.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, a przyznana dotacja została w pełni wykorzystana do realizacji projektu. Stowarzyszenie ma obowiązek wraz z wnioskiem o płatność złożyć indywidualną interpretację Izby Skarbowej, potwierdzającą kwalifikowalność podatku od towaru i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu Stowarzyszenie jako niezarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług. W rozpatrywanym przypadku Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ nie pobierało żadnych opłat od ostatecznych odbiorców usług, tj. uczestników rajdu i festynu.

Stowarzyszenie realizuje projekt finansowy z budżetu państwa i środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów pt. „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”.

Założenia mieszczą się w celach statutowych Stowarzyszenia i nie przynoszą żadnych dochodów, ponieważ Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od ostatecznych odbiorców usług projektu. Był to ogólnodostępny festyn sportowy „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...” i okolicznych wiosek. W związku z czym czynności te nie miały charakteru odpłatnego, co stanowi niezbędny wymóg do uznania danej czynności za opodatkowaną. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT, a przyznana dotacja została w pełni wykorzystana do realizacji projektu.

Wszystkie zakupione towary i usługi z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie były związane z czynnościami opodatkowanymi.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie ma obowiązek wraz z wnioskiem o płatność złożyć indywidualną interpretację Izby Skarbowej, potwierdzającą kwalifikowalność podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt finansowy z budżetu państwa i środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Nazwa zadania: „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”. Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom Regionu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-sportowych, poprzez udział w festynie kulturalno-sportowym oraz rajdzie rowerowym w Gminnym Skansenie oraz promocja rozwoju turystycznego obszaru LSR poprzez udział w rajdzie rowerowym. Cel operacji jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku oraz poprawy atrakcyjności turystycznej. Wpłynie pozytywnie na jakość życia i aktywizacji mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców.

Wskaźnikiem produktu będzie przeprowadzony festyn i rajd rowerowy. Wskaźnikiem rezultatu będzie udział w festynie i rajdzie rowerowym 300 osób. Było to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i oczekiwane przez lokalną społeczność. Działanie wpłynęło na poprawę jakości życia oraz aktywizację mieszkańców. Poprawiła się również atrakcyjność turystyczna ... poprzez poznanie walorów turystycznych gminy przez uczestników rajdu rowerowego. Cel operacji był/jest zgodny z Lokalną Strategią rozwoju w zakresie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej, w tym poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Cele operacji wpisują się w dopuszczające kryteria zgodności operacji z LSR, tj. poprawę atrakcyjności turystycznej. Założenia operacji mieszczą się w celach statutowych Stowarzyszenia i nie przynoszą żadnych dochodów, ponieważ Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od ostatecznych odbiorców usług projektu. Był to ogólnodostępny festyn sportowy „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...” dla mieszkańców okolicznych wiosek. W związku z czym czynności te nie miały charakteru odpłatnego, co stanowi niezbędny wymóg do uznania danej czynności za opodatkowaną. Wszystkie zakupione towary i usługi z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie były związane z czynnościami opodatkowanymi. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, a przyznana dotacja została w pełni wykorzystana do realizacji projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, tym samym towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Stowarzyszenie nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu: „Rowerem pod wiatrak – festyn kulturalno-sportowy i rajd rowerowy dla mieszkańców ...”. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-1289/14-3/ES | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-263/15/ASz | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-1020/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/4512-250/15/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.