ILPP2/443-1060/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę”.
ILPP2/443-1060/14-3/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę”.

Wniosek uzupełniono w dniu 1 grudnia 2014 r. w przedmiocie przedstawionego stanu faktycznego oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) jest organizacją działającą zgodnie ze statutem i odpowiednimi przepisami, zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju miejscowości. W kwietniu 2014 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 – Małe projekty na operację pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę”.

W dniu 16 września 2014 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa na to przedsięwzięcie, natomiast zostało ono zrealizowane w dniach 30-31 sierpnia 2014 r. (na podstawie kwalifikacji przez LGD). W październiku 2014 r. złożony zostanie wniosek o płatność.

Dzięki inicjatywie podjętej w projekcie oznaczone zostały, za pomocą bardzo ładnych tablic informacyjnych, miejsca, gdzie nagrywano na terenie Gminy sceny do filmów (...). Tablice te stoją w miejscach uczęszczanych zarówno przez mieszkańców Wnioskodawcy jak i przez przyjezdnych.

Konkursy prowadzone w trakcie festynu miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na walory środowiska przyrodniczego Wnioskodawcy.

Zakupione materiały i usługi będą obciążone podatkiem VAT, którego Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać, ponieważ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a efekty przedmiotowego działania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyższą operacją Stowarzyszenie ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, beneficjent, tj. Stowarzyszenie nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie będzie z operacji czerpać zysków a efekt inwestycji nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie złożyło wniosek na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 – Małe Projekty na operację pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę”.

W dniu 16 września 2014 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa na to przedsięwzięcie, natomiast zostało ono zrealizowane w dniach 30-31 sierpnia 2014 r. (na podstawie kwalifikacji przez LGD). W październiku 2014 r. złożony zostanie wniosek o płatność.

Dzięki inicjatywie podjętej w projekcie oznaczone zostały, za pomocą tablic informacyjnych, miejsca, gdzie nagrywano na terenie Gminy sceny do (...). Tablice te stoją w miejscach uczęszczanych zarówno przez mieszkańców Wnioskodawcy jak i przez przyjezdnych.

Konkursy prowadzone w trakcie festynu miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na walory środowiska przyrodniczego Wnioskodawcy.

Efekty przedmiotowego działania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „(...) odwiedzamy miejsca znane i nie znane i poznajemy naszą przyrodę”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP2/443-1197/14-4/RR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-1020/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP1/443-849/14-3/HW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.