ILPP2/443-1023/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT.
ILPP2/443-1023/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na konkurs Małe projekty – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt został wybrany do realizacji – z Urzędem Marszałkowskim Województwa została zawarta umowa o dofinansowanie w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 Małe projekty, PROW 2007-2013), projekt pn. „Pracownia (...)”.

W ramach realizacji operacji w terminie od 25 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Zainteresowany sfinansował koszty zakupu materiałów i usługi budowalnej, zakup pawilonu – domku drewnianego, stołów i krzeseł, zastawy ceramicznej, wazonów, nożyc do ziół, noża i moździerza do ziół, plansz informacyjnych, żwiru, piasku, cementu, pojemników na zioła, destylatora do ziół, butelek na nalewki.

Jednocześnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w obszarze edukacja-szkolenia a jej rozmiar nie przekracza kwoty określonej w przepisie ustawy o podatku od towarów usług. W zakresie prowadzonej działalności Zainteresowany nie jest i nie był czynnymi podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Pomoc finansowa w kwocie 22.239,91 zł na działalność związaną z realizacją ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Umowy o dofinansowanie i rozliczenia finansowe projektu są prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa, który wymaga interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację indywidualną dotycząca możliwości odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w trakcie realizacji projektu sfinansowanego ze środków funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 PROW 2007-2013).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako bierny podatnik VAT będzie mógł odzyskać podatek, wynikający z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów określonych w umowie na lata 2009-2015 w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze Środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013) w ramach projektu „Pracownia (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako bierny podatnik VAT nie będzie miał możliwości odzyskania podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w obszarze edukacja-szkolenia a jej rozmiar nie przekracza kwoty określonej w ustawie. W zakresie prowadzonej działalności Zainteresowany nie jest i nie był czynnymi podatnikiem podatku VAT.

Zainteresowany złożył wniosek aplikacyjny na konkurs Małe projekty – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt został wybrany do realizacji i została zawarta umowa o dofinansowanie w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, projekt pn. „Pracownia (...)”.

W ramach realizacji operacji w terminie od 25 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Zainteresowany sfinansował koszty zakupu materiałów i usługi budowalnej, zakup pawilonu – domku drewnianego, stołów i krzeseł, zastawy ceramicznej, wazonów, nożyc do ziół, noża i moździerza do ziół, plansz informacyjnych, żwiru, piasku, cementu, pojemników na zioła, destylatora do ziół, butelek na nalewki.

Pomoc finansowa na działalność związaną z realizacją ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów, tj. jego efekty nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze Środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013) w ramach projektu „Pracownia (...)”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP2/4512-161/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-845/14-3/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-148/15-2/KBr | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.