ILPP1/4519-1-1/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 października 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół placówek niepublicznych.

Jako osoba fizyczna Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast placówka zarejestrowana jest - wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), prowadzonej przez Burmistrza wpisu o treści:

  • nazwa placówki - Niepubliczne Przedszkole (...);
  • typ i rodzaj placówki - przedszkole niepubliczne;
  • miejsce prowadzenia szkoły – (...);
  • osoba prowadząca placówkę – (...);
  • adres placówki – (...).

Dnia 30 września 2014 r. jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o nazwie „A” został nadany przez GUS numer REGON - rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 2007 - 8510Z wychowanie przedszkolne.

W celu zgłoszenia identyfikacyjnego, w terminie 7 dni od rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-7, a następnie poproszono Zainteresowaną o złożenie formularza NIP-2 i nadano placówce w dniu 8 października 2014 r. nowy NIP.

W związku z powyższym stanem faktycznym, jako osoba fizyczna prowadząca Niepubliczne Przedszkole, Wnioskodawczyni posiada dwa numery NIP, jeden osoby fizycznej, drugi nadany na placówkę.

Niepubliczne Przedszkole, które Zainteresowana prowadzi, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku. Pomieszczenia, w których Wnioskodawczyni prowadzi jednooddziałowe przedszkole (działalność edukacyjną) są własnością Zainteresowanej i Jej męża.

Jako właściciel przedszkola Wnioskodawczyni pełni w nim wszystkie funkcje. Jest dyrektorem, odpowiada za sprawy organizacyjne, finansowe i pedagogiczne. Zatrudnia jedną osobę wspomagającą i sprzątającą na umowę zlecenia. Podpisuje z osobą zatrudnioną umowy, wystawia faktury oraz pobiera faktury na zakupione towary. Sama również pełni rolę nauczyciela i prowadzi zajęcia z dziećmi. Prowadzi i podpisuje całą dokumentację związaną z prowadzoną działalnością edukacyjną.

Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole) zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola, osobą prowadzącą przedszkole jest Wnioskodawczyni – A. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem kontrolującym jest również Pion Oświaty i Usług Społecznych Urzędu Miasta. Natomiast sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe Zainteresowana prowadzi sama jako właściciel i dyrektor przedszkola.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni - jako osoba fizyczna - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego niepublicznego przedszkola, powinien być nadany dla przedszkola nowy numer NIP...
  2. Czy przedszkole z nadanym numerem NIP może pełnić rolę płatnika podatków i płatnika składek ubezpieczeniowych...
  3. Czy faktury za towary i usługi mogą być wystawiane na NIP przedszkola...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nowy - drugi numer NIP nie powinien być nadawany na przedszkole, lecz we wszystkich wymienionych wyżej pytaniach - przywołanych wątpliwych sytuacjach należy posługiwać się dotychczasowym numerem NIP, tj. osoby fizycznej prowadzącej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przedszkole niepubliczne.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

I tak, stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o NIP, identyfikatorem podatkowym jest:

  1. numer PESEL - w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi objętymi rejestrami PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Na mocy przepisu art. 8a ustawy o NIP, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Z kolei, w myśl art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

A contrario, z powołanego przepisu wynika zatem, że podatnik nie może posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Powołane przepisy wskazują, że nie jest prawnie dopuszczalne posiadanie przez podatnika dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków lub płatnika składek ubezpieczeniowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół placówek niepublicznych. Jako osoba fizyczna Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Dla przedszkola został nadany nr Regon. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-7, a następnie poproszono Zainteresowaną o złożenie formularza NIP-2 i nadano placówce nowy NIP. W związku z powyższym stanem faktycznym, jako osoba fizyczna prowadząca Niepubliczne Przedszkole Wnioskodawczyni posiada dwa numery NIP, jeden osoby fizycznej, drugi nadany na placówkę. Niepubliczne Przedszkole, które Zainteresowana prowadzi, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku. Pomieszczenia, w których Wnioskodawczyni prowadzi jednooddziałowe przedszkole (działalność edukacyjną) są własnością Zainteresowanej i Jej męża. Jako właściciel przedszkola Wnioskodawczyni pełni w nim wszystkie funkcje. Jest dyrektorem, odpowiada za sprawy organizacyjne, finansowe i pedagogiczne. Zatrudnia jedną osobę wspomagającą i sprzątającą na umowę zlecenia. Podpisuje z osobą zatrudnioną umowy, wystawia faktury oraz pobiera faktury na zakupione towary. Sama również pełni rolę nauczyciela i prowadzi zajęcia z dziećmi. Prowadzi i podpisuje całą dokumentację związaną z prowadzoną działalnością edukacyjną. Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole) zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola, osobą prowadzącą przedszkole jest Wnioskodawczyni. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem kontrolującym jest również Pion Oświaty i Usług Społecznych Urzędu Miasta. Natomiast sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe Zainteresowana prowadzi sama jako właściciel i dyrektor przedszkola.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą ustalenia, czy jednooddziałowe niepubliczne przedszkole, które prowadzi powinno mieć nadany odrębny nr NIP, a ponadto czy przedszkole z nadanym nr NIP może pełnić rolę płatnika podatków i składek ubezpieczeniowych oraz tego, czy faktury za towary i usługi mogą być wystawiane na NIP przedszkola.

W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 tej ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 powołanej ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, nie ma formalnych przeszkód, aby przedszkole utworzyła osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna - na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych – Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczne przedszkole, którego jest organizatorem i założycielem, to w tym przypadku przedsiębiorcą nie jest przedszkole. Jako przedsiębiorca może się wobec tego zarejestrować organizator niepublicznego przedszkola, nie ma natomiast formalnej możliwości zarejestrowania jako przedsiębiorcy tego rodzaju placówki.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej przedszkole niepubliczne, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która ją założyła.

Również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analiza stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że utworzone przez Wnioskodawczynię niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą Zainteresowana prowadzi jako osoba fizyczna.

Oznacza to tym samym, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Wnioskodawczyni podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji utworzone przedszkole niepubliczne działające w ramach prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej nie jest zobligowane do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej, powinno więc posługiwać się numerem NIP nadanym Wnioskodawczyni jako osobie fizycznej, prowadzącej to przedszkole.

Nadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Art. 432 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że przedsiębiorca działa pod firmą. Stosownie do art. 434 Kodeksu cywilnego, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.

Z powyższych przepisów wynika, że dodatki, które mogą zostać dołączone do imienia i nazwiska, mają służyć lepszej identyfikacji przedsiębiorcy posługującego się firmą.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że danymi identyfikującymi osobę fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą jest jej imię, nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej. Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym faktury dotyczące zakupów dokonywanych na rzecz przedszkola powinny być wystawiane z jednym numerem NIP i nazwą, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanym przez Podatnika.

Tut. Organ wyjaśnia, że w związku z tym, iż prowadzone przez osobę fizyczną niepubliczne przedszkole nie powinno mieć nadanego odrębnego NIP, pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 3 są bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.