ILPP1/4512-1-881/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ILPP1/4512-1-881/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. jednostka budżetowa
 2. odliczenia
 3. podatek od towarów i usług
 4. projekt
 5. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiatowy Zarząd Dróg (Wnioskodawca) jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną Powiatu, utworzoną na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jako jednostka organizacyjna Powiatu realizuje zadania statutowe w zakresie zarządu dróg powiatowych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

W roku 2014 Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował i zakończył projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne. Liderem zrealizowanego projektu był Powiat, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu swoim i który odpowiada jako Beneficjent przed instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 za realizację projektu. Powiatowy Zarząd Dróg jako partner projektu i jednostka podległa Powiatowi wdrożył operacyjnie projekt, tj. dokonał wyboru wykonawców części przygotowawczej projektu, ogłosił i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych, nadzorował postęp prac, dokonywał odbioru usług i robót oraz płatności z własnego rachunku bankowego. Powiatowy Zarząd Dróg pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej. Powiat (Lider projektu) przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy Partnera projektu – Powiatowego Zarządu Dróg, aby ten mógł regulować płatności w ramach projektu. Środki z dofinansowania projektu, czyli środki pochodzące z refundacji poniesionych kosztów wpłynęły na konto bankowe Powiatu (Lidera projektu).

Projekt został rozpoczęty w roku 2013 (dokumentacja techniczna) a rzeczowa realizacja miała miejsce w roku 2014 (studium wykonalności inwestycji, przetarg, realizacja robót drogowych, promocja) i obejmował przebudowę pierwszego etapu ciągu dróg lokalnych o kategorii dróg powiatowych w powiecie na terenie gminy, łączących drogi wojewódzkie z połączeniem w kierunku siedziby gminy. Układ tych dróg stanowi oś komunikacyjną prowadzącą do przeprawy na rzece. Droga została przebudowana na długości od km 9 do km 12, tj. od przysiółka do okolic Urzędu Gminy. W ramach prac drogowych wykonano m.in. lokalne poszerzenia jezdni wraz ze wzmocnieniem jezdni siatką przeciwspękaniową i wzmocnieniem podbudowy, pobocza z materiału odzyskiwanego, a także miał miejsce remont istniejących przepustów.

Projekt usuwał skutki powodzi z roku 2010, pozwolił rozwiązać problemy komunikacyjne oraz poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy, która należy do gmin zagrożonych powodzią i podtopieniami. Projekt został uznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za projekt służący przywróceniu stanu ciągłości i funkcjonalności infrastruktury drogowej po powodzi z roku 2010.

Projekt nie był objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007–2013 i nie generował oraz nie generuje przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie pobiera opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu zarządza nim operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania drogami publicznymi powiatowymi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Właścicielem mienia jest Powiat.

Operacyjnie projekt wdrożył Powiatowy Zarząd Dróg jako upoważniona do zarządzania drogami jednostka organizacyjna Powiatu. Zakres projektu obejmował zakupy towarów i usług związanych wyłącznie z projektem fakturowane tylko na Powiatowy Zarząd Dróg, a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu:
  • koszty dokumentacji technicznej na podstawie faktury VAT (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z grudnia 2013 r.;
  • studium wykonalności inwestycji na podstawie faktury VAT (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z lutego 2014 r.;
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie umowy o dzieło (nie wystąpił podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją całości projektu fakturowane (tablice informacyjne – wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z sierpnia 2014 r.;
 • wydatki na roboty budowlane drogowe fakturowane (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura częściowa z sierpnia 2014 r., faktura końcowa z września 2014 r.

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie były i nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Do dnia października 2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W trakcie realizacji ww. projektu Powiatowy Zarząd Dróg zmienił status podatkowy, tj. obecnie posiada status podatkowy czynnego podatnika podatku VAT, zarejestrowany w październiku 2014 r. w wyniku utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) w związku ze sprzedażą złomu użytkowego pozyskanego z konstrukcji stalowych pochodzących z rozbiórki tymczasowego mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości. Nabywcy złomu wystawiono fakturę przy zastosowaniu mechanizmu „odwrotnego obciążenia”. W przypadku przedmiotowej przebudowy ciągu dróg powiatowych i sprzedaży złomu użytkowego, gdzie VAT rozliczył nabywca – nie zaistniał związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Czynności wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg nie były i nie są rozliczane w rejestrach i deklaracjach Powiatu. Wszystkie czynności wykonywane przez jednostkę były i są ewidencjonowane w jej rejestrach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowy Zarząd Dróg ponoszący wydatki w projekcie zrealizowanym w latach 2013-2014 i współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowemu Zarządowi Dróg po zmianie w październiku 2014 r. statusu podatnika podatku VAT, tj. zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT, nadal nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy zakończonym przedsięwzięciu, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

Powiatowy Zarząd Dróg jako powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna Powiatu, utworzona na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, realizująca zadania ustawowe na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonanych zakupach w ramach zrealizowanego projektu.

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje na podstawie ww. ustawy zadania publiczne m.in. w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jednostka ta nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy.

Ponieważ wszystkie wydatki obejmujące zakupy towarów i usług w zakresie zrealizowanego projektu i zafakturowane na Powiatowy Zarząd Dróg nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT – nie jest możliwe rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i tym samym Powiatowemu Zarządowi Dróg nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku VAT, o której mowa w art. 87 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z powyższym, w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku przebudowy drogi publicznej nie była ona związana w ogóle z czynnościami opodatkowanymi zarówno w części przygotowawczej inwestycji (studium wykonalności, dokumentacja techniczna, przygotowanie dokumentacji przetargowej), jak również w fazie rzeczowej realizacji: robót budowlanych drogowych oraz promocji projektu dotyczącej całego zadania. W związku z tym nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Należy zaznaczyć, że Powiat, zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), posiada osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Według art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną Powiatu, utworzoną na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym. Jako jednostka organizacyjna Powiatu realizuje zadania statutowe w zakresie zarządu dróg powiatowych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

W roku 2014 Zainteresowany zrealizował i zakończył projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne. Liderem zrealizowanego projektu był Powiat, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu swoim i który odpowiada jako Beneficjent przed instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 za realizację projektu. Wnioskodawca jako partner projektu i jednostka podległa Powiatowi wdrożył operacyjnie projekt, tj. dokonał wyboru wykonawców części przygotowawczej projektu, ogłosił i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych, nadzorował postęp prac, dokonywał odbioru usług i robót oraz płatności z własnego rachunku bankowego. Zainteresowany pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej. Powiat (Lider projektu) przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy Partnera projektu – Powiatowego Zarządu Dróg, aby ten mógł regulować płatności w ramach projektu. Środki z dofinansowania projektu, czyli środki pochodzące z refundacji poniesionych kosztów wpłynęły na konto bankowe Powiatu (Lidera projektu).

Projekt został rozpoczęty w roku 2013 (dokumentacja techniczna) a rzeczowa realizacja miała miejsce w roku 2014 (studium wykonalności inwestycji, przetarg, realizacja robót drogowych, promocja) i obejmował przebudowę pierwszego etapu ciągu dróg lokalnych o kategorii dróg powiatowych w powiecie na terenie gminy, łączących drogi wojewódzkie z połączeniem w kierunku siedziby gminy.

Projekt nie był objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 i nie generował oraz nie generuje przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie pobiera opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu – 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu zarządza nim operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania drogami publicznymi powiatowymi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Właścicielem mienia jest Powiat.

Operacyjnie projekt wdrożył Powiatowy Zarząd Dróg jako upoważniona do zarządzania drogami jednostka organizacyjna Powiatu. Zakres projektu obejmował zakupy towarów i usług związanych wyłącznie z projektem fakturowane tylko na Powiatowy Zarząd Dróg, a mianowicie:

 • wydatki na przygotowanie projektu:
  • koszty dokumentacji technicznej na podstawie faktury VAT (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z grudnia 2013 r.;
  • studium wykonalności inwestycji na podstawie faktury VAT (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z lutego 2014 r.;
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie umowy o dzieło (nie wystąpił podatek od towarów i usług);
 • wydatki na usługi związane z promocją całości projektu fakturowane (tablice informacyjne – wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura z sierpnia 2014 r.;
 • wydatki na roboty budowlane drogowe fakturowane (wystąpił podatek od towarów i usług) – faktura częściowa z sierpnia 2014 r., faktura końcowa z września 2014 r.

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie były i nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Do października 2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W trakcie realizacji ww. projektu Powiatowy Zarząd Dróg zmienił status podatkowy, tj. obecnie posiada status podatkowy czynnego podatnika podatku VAT, zarejestrowany z październikiem 2014 r. w wyniku utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy w związku ze sprzedażą złomu użytkowego pozyskanego z konstrukcji stalowych pochodzących z rozbiórki tymczasowego mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości. Nabywcy złomu wystawiono fakturę przy zastosowaniu mechanizmu „odwrotnego obciążenia”. W przypadku opisanej przebudowy ciągu dróg powiatowych i sprzedaży złomu użytkowego, gdzie VAT rozliczył nabywca – nie zaistniał związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Czynności wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg nie były i nie są rozliczane w rejestrach i deklaracjach Powiatu. Wszystkie czynności wykonywane przez jednostkę były i są ewidencjonowane w jej rejestrach.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – w przypadku przebudowy ciągu dróg powiatowych i sprzedaży złomu użytkowego, nie zaistniał związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Zainteresowany wskazał, że wymienione pozycje wydatków nie były i nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji opisanego we wniosku projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie poniesionych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia ww. warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty powstałe w ramach realizacji ww. zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu informuje się, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L, Nr 347, str. 1, z późn. zm.), nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikat, w którym stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT.

Ponadto na tle obecnej ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 4/15) wskazał na orzeczenie TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i podkreślił, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem warunku wystarczającej samodzielności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.