ILPP1/4512-1-777/15-3/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury.
ILPP1/4512-1-777/15-3/JSKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. inwestycje
 3. odliczenia
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. opodatkowanie
 6. podatek naliczony
 7. podatek od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. wydatki inwestycyjne
 10. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina, Wnioskodawca, Zainteresowany) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W latach 2011-2014, w szczególności w latach 2013-2014, Gmina zrealizowała inwestycje wodno-kanalizacyjne pn. „A” oraz „B”, efektem których było powstanie m.in. oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych (dalej łącznie jako: infrastruktura wodno-kanalizacyjna). Pierwsza z wymienionych inwestycji została oddana do użytkowania z końcem roku 2014 (data dokumentu OT to 31 grudnia 2014 r.). Druga z wymienionych inwestycji, została zakończona w ostatnim kwartale 2013 r. (daty dokumentów OT to 5 listopada 2013 r. i 5 grudnia 2013 r.), jednak w praktyce infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała w wyniku tej inwestycji rozpoczęła swoje funkcjonowanie dopiero 1 stycznia 2014 r. (do końca 2013 r. przedmiotowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie była użytkowana). Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy, jak również dotacji ze środków unijnych.

Ponoszone w tym zakresie wydatki zostały udokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Całkowity koszt netto każdej z inwestycji przekroczył 15 tys. PLN.

Gmina samodzielnie świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w wyniku drugiej z wymienionych inwestycji od 1 stycznia 2014 r., natomiast w odniesieniu do pierwszej z wymienionych inwestycji – od 1 stycznia 2015 r. A zatem bezpośrednio po oddaniu przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do użytkowania. Gmina rozpoczęła wykorzystywanie jej do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Gmina, na podstawie zawieranych z odbiorcami umów, pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy we własnym imieniu i na własną rzecz, które są dokumentowane wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Faktury te są ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług Gmina wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7.

Gmina ponosi/będzie ponosić także bieżące wydatki (dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT) związane z utrzymaniem/funkcjonowaniem powstałej w wyniku inwestycji infrastruktury, związane w szczególności z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do jej funkcjonowania, jej przeglądami technicznymi, remontami, etc.

Gmina nadmienia, że rozpoczęła odliczanie części VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji, jednak chciałaby potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska w drodze niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Gmina również zaznacza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), przy pomocy wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gmina realizuje zadania własne w zakresie spraw obejmujących wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z wykonywaniem przez Gminę odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej...
 2. Czy Gmina jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W związku z wykonywaniem przez Gminę odpłatnych czynności dostarczania wody i odprowadzania ścieków przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych inwestycji.
 2. Gmina jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Uzasadnienie

Ad. 1 i ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, tj. nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, że z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenia te wykonywane są na podstawie umów, zawartych pomiędzy Gminą a mieszkańcami. W konsekwencji uznać należy, że Gmina dokonuje odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak wskazano powyżej, zdaniem Gminy, usługi te nie korzystają ze zwolnienia od VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z ww. warunków zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, zarówno wydatki inwestycyjne, poniesione na realizację omawianych inwestycji, jak i bieżące w zakresie przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej mają bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że poniesienie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną było konieczne i bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług byłoby niemożliwe, gdyż brak byłoby niezbędnej do tego celu infrastruktury. Jednocześnie świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców jest również uzależnione od utrzymania przedmiotowej infrastruktury w odpowiednim stanie, co jest możliwe poprzez systematyczne ponoszenie wydatków na jej bieżące funkcjonowanie (tj. w szczególności przeglądy techniczne, remonty, konserwacje, etc.).

Ponadto Gmina podkreśla, że stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych.

Przykładowo, Gmina przytoczyła orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Gmina zwraca uwagę, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach Ministra Finansów wydawanych dla innych gmin, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-365/14-5/JM, w której Organ wskazał, że „(...) rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki są/będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy towarów i usług związane z budową przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej, jak i jej utrzymaniem/funkcjonowaniem, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej oraz jej utrzymywaniem/funkcjonowaniem, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowa inwestycja będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy. Realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nastąpić na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10, ust. 11 i ust. 13 ustawy”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r., sygn. ILPP2/443-594/13-4/AD, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP1/443-757/14-5/AK, w której Organ stwierdził, że „(...) z uwagi na związek przyszłych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej (...) z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości (...) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy”.

Mając na uwadze powyższe, Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową/modernizacją oraz bieżącym utrzymaniem/funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W latach 2011-2014, w szczególności w latach 2013-2014, Gmina zrealizowała inwestycje wodno-kanalizacyjne: polegającą na przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, a także polegającą na modernizacji ujęcia wody pitnej oraz budowie odcinka kanalizacji sanitarnej, efektem których było powstanie m.in. oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych. Pierwsza z wymienionych inwestycji została oddana do użytkowania z końcem roku 2014 (data dokumentu OT to 31 grudnia 2014 r.). Druga z wymienionych inwestycji, została zakończona w ostatnim kwartale 2013 r. (daty dokumentów OT to 5 listopada 2013 r. i 5 grudnia 2013 r.), jednak w praktyce infrastruktura wodno-kanalizacyjna powstała w wyniku tej inwestycji rozpoczęła swoje funkcjonowanie dopiero 1 stycznia 2014 r. (do końca 2013 r. przedmiotowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie była użytkowana). Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy, jak również dotacji ze środków unijnych. Ponoszone w tym zakresie wydatki zostały udokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Całkowity koszt netto każdej z inwestycji przekroczył 15 tys. PLN. Gmina samodzielnie świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w wyniku drugiej z wymienionych inwestycji od 1 stycznia 2014 r., natomiast w odniesieniu do pierwszej z wymienionych inwestycji – od 1 stycznia 2015 r., czyli bezpośrednio po oddaniu przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do użytkowania. Gmina rozpoczęła wykorzystywanie jej do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Gmina, na podstawie zawieranych z odbiorcami umów, pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy we własnym imieniu i na własną rzecz, które są dokumentowane wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Faktury te są ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług Gmina wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina ponosi/będzie ponosić także bieżące wydatki (dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT) związane z utrzymaniem/funkcjonowaniem powstałej w wyniku inwestycji infrastruktury, związane w szczególności z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do jej funkcjonowania, jej przeglądami technicznymi, remontami, etc. Gmina rozpoczęła odliczanie części VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury.

Wskazać w tym miejscu należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy w dniu 30 grudnia 2015 r. interpretacji nr ILPP1/4512-1-777/15-2/JSK stwierdzono, że opisane czynności dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowią/będą stanowiły po stronie Gminy odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Zatem czynności te są/będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki związane z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury są/będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem z uwagi na związek ww. wydatków z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że:

 1. W związku z wykonywaniem przez Gminę odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 2. Gmina jest/będzie uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem/funkcjonowaniem tej infrastruktury (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3). Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności dostarczania wody i odprowadzania ścieków za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2015 r., nr ILPP1/4512-1-777/15-2/JSK.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.